Montessorischool Nieuwerkerk

Schoolstraat 4 2912 CR Nieuwerkerk aan den IJssel

Schoolfoto van Montessorischool Nieuwerkerk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Een leerkracht die afwezig is wordt in principe vervangen, meestal door een ander teamlid, soms door een andere invaller. Als er geen invaller beschikbaar is, verdelen we de kinderen van de afwezige leerkracht over de andere groepen. Heel soms vragen we ouders om hun kinderen zelf thuis te houden en verzorgen we alleen noodopvang. Zonder overleg kinderen naar huis sturen doen we nooit. Als er bij eventuele langdurige invalsituaties geen invalleerkracht beschikbaar is, gaan we creatief om met onze mogelijkheden. Te denken valt aan denken aan: •  opdelen en facultatief kinderen uit de groep naar huis; •  opdelen en facultatief kinderen uit de hele bouw naar huis; •       herindeling van kinderen of personeel, grotere groepen

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In een montessorigroep zitten, waar mogelijk, drie leeftijdsgroepen leerlingen bij elkaar: de onderbouw (4-6 jaar), middenbouw (6-9 jaar) en bovenbouw (9-12 jaar). Een bouwgroep biedt een uitdagende leeromgeving voor kinderen met een bereik van ruim 3 schooljaren leerstof. Het geeft kinderen de kans zich te spiegelen aan anderen. Ze inspireren elkaar en ondersteunen elkaar. Ieder kind is een periode de jongste, de middelste en de oudste in een groep. Voor Montessori was een bouwgroep een meer natuurlijk geordende groep kinderen, zoals een gezin, een familie of op een camping ed. Zo leren kinderen met, van en door elkaar.

Er zijn 22 teamleden actief. Naast vakleerkrachten zijn er enkele leerkrachten met specialisaties binnen het team: leesspecialist, gedragsspecialist, intern begeleider, ict coördinator, bouwcoördinator. Alle leerkrachten zijn gespecialiseerd (gediplomeerd of gecertificeerd) in montessori-klassenmanagement en didactiek.

De school beschikt over 4 dagen ondersteuning door een onderwijsassistent.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen krijgen zo mogelijk het basis onderwijsaanbod en ontvangen daarvoor basisondersteuning. In ons onderwijs ligt de nadruk op wat een leerling kan en waar hij vervolgens behoefte aan heeft, en niet op wat hij niet kan. Ons didactisch handelen is erop gericht dat alle leerlingen op hun eigen niveau maximaal gestimuleerd worden om zich actief te ontwikkelen en te leren. Montessori-onderwijs is daartoe in bijzonder op gericht middels visie, werkwijze, inrichting, klassenmanagement en leerkrachtvaardigheden.

Waar nodig krijgen leerlingen  aanvullende lichte ondersteuning. Er is bijvoorbeeld extra aandacht voor leerlingen met reken- en/of leesproblemen of kinderen die moeite hebben met sociale vaardigheden. Ook kinderen met meer dan gemiddelde intelligentie, die behoefte hebben aan meer uitdagend onderwijs, krijgen op onze school de aandacht die zij verdienen. Wanneer daar aanleiding voor is, wordt onderzoek gedaan naar de motorische of psychologische ontwikkeling van een kind.  Soms vraagt de zorg voor kinderen een zwaardere vorm van ondersteuning. Binnen  het Samenwerkingsverband spreken we dan over extra ondersteuning: er is een beperkt budget beschikbaar gesteld voor extra mensen en middelen om deze kinderen specifiek te begeleiden. 

De meeste leerlingen maken dus gebruik van de basisondersteuning die wij bieden: het basisarrangement. Binnen deze basisondersteuning zijn aanpassingen mogelijk in de vorm van een verdiept en een intensief arrangement. Leerlingen die behoefte hebben aan meer dan gemiddelde basisondersteuning krijgen een persoonlijke aanpak en/of een intensief arrangement; leerlingen die behoefte hebben aan meer ander uitdagend onderwijs krijgen ook een persoonlijke aanpak en/of een verdiept arrangement. De aanpassingen en toevoegingen in deze aanpak en arrangementen hebben betrekking op het leerstofaanbod, het klassenmanagement, de leertijd en het didactisch en pedagogisch handelen. Voor leerlingen die niet voldoende hebben aan de basisondersteuning in combinatie met deze arrangementen is extra individuele ondersteuning en zorg mogelijk. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een leerling voldoen aan bepaalde voorwaarden van ons Samenwerkingsverband Aan den IJssel.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven