Montessorischool Nieuwerkerk

Schoolstraat 4 2912 CR Nieuwerkerk aan den IJssel

Schoolfoto van Montessorischool Nieuwerkerk

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • help en laat mij 't zelf doen
  • vrijheid in gebondenheid
  • verantwoordelijkheid mbt leren
  • sociale verantwoordelijkheid
  • afstemming en zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsbeleid van onze school richt zich qua sociale veiligheid preventief op de realisatie en instandhouding van gedragingen die voor ons vanzelfsprekend zijn. Die vormen de routines, de regels en de afspraken van de school. De vanzelfsprekendheden bepalen onze veiligheidsgrenzen en bepalen de verantwoordelijkheden.

Vanuit het kind, maar ook vanuit de medewerkers en andere betrokkenen op school, zou het resultaat moeten leiden tot uitspraken als:

  ·         Ik ga met plezier naar school. ·         Ik heb goed contact met de anderen. ·         Ik kan op school laten zien waar ik goed in ben. ·              Ik doe mijn best anderen niet te hinderen ·         Ik heb leraren die aandacht voor mij hebben. ·         Ik durf te zeggen wat ik denk en wat ik vind. ·         Ik probeer ruzies zonder geweld op te lossen ·         Ik voel me verantwoordelijk voor de sfeer. ·         Ik help mee mijn school veilig te maken.

Harmonie en respect staan centraal binnen Montessorionderwijs. Pesten en ander agressief gedrag wordt op onze scholen niet getolereerd. Daarom leren wij kinderen wederzijds afhankelijk te zijn, door positief voorbeeldgedrag en modelleren.

Pedagogiek en didactiek op onze Montessorischool zijn gericht op het kind om het te ‘helpen het zelf te doen’. Dat is een essentiële pijler van het montessorionderwijs. Wij begeleiden en coachen iedere dag weer op zelfwerkzaamheid, op zelfverantwoordelijkheid, op rekening houden met elkaar, op anderen helpen, op mondigheid, op zelfoplossend vermogen, op accepteren en respecteren van zowel jezelf als de ander in denken, doen en communicatie. Dit blijkt al jarenlang een bijzonder effectieve aanpak om sociale veiligheid te borgen.

Terug naar boven