Vroonestein

Lohengrinhof 15 -17 3438 RA Nieuwegein

  • Schoolfoto van Vroonestein
  • Schoolfoto van Vroonestein
  • Schoolfoto van Vroonestein
  • Schoolfoto van Vroonestein
  • Schoolfoto van Vroonestein

In het kort

Toelichting van de school

Samen...werken we aan boeiend onderwijs! Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van basisschool Vroonestein te Nieuwegein. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geven we een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Wij staan voor goed onderwijs en respectvol omgaan met kinderen, ouders en collega’s. Binnen de school zien we kinderen rustig aan het werk en op het schoolplein wordt op een plezierige manier met elkaar gespeeld. Persoonlijke betrokkenheid en aandacht staan hoog in ons vaandel. Samen werken we aan een optimale ontwikkeling van elk kind. Samen……Zelfbewust.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen, Plezier, Zelfbewust
  • Kanjerschool
  • Themaonderwijs in de middag
  • Cultuureducatie met kwaliteit
  • Opleidingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door onder andere verjonging in de wijk Zuilenstein en door nieuwbouw in de wijk Blokhoeve is Vroonestein een groeiende school. De gepubliceerde gegevens van schooljaar 2019/2020 betreft de gegevens van twee locaties samen. Vanaf schooljaar 2020/2021 is basisschool Het Vogelnest, vallende onder hetzelfde administratienummer, vanwege gemeentelijke herindeling opgehouden te bestaan.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Verwijsindex

Met de meeste kinderen gaat het gelukkig goed, maar soms heeft uw kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat wij als school dit van andere professionals weten, zodat wij met elkaar kunnen samenwerken om u als ouders en uw kind op de juiste manier te ondersteunen of te begeleiden. De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld het jeugd/sociaal/wijkteam en/of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij uw kind. Wij registreren in de verwijsindex als dit uw kind betreft en stellen en u hiervan vooraf op de hoogte. Het doel van de Verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij uw gezin met elkaar in contact te brengen, af te stemmen en uw kind zo goed mogelijk te helpen. Voor meer informatie, zie www.verwijsindexmiddennederland.nl.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld en/of kindermishandeling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode. Hier op school is een aandachtsfunctionaris aanwezig die een coördinerende rol heeft bij de uitvoering van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden van kindermishandeling/huiselijk geweld is.

Schorsing 

Een leerling die handelt in strijd met de schoolregels en algemeen geldende normen kan worden geschorst. Hiervoor geldt een speciale procedure die u vindt op de website van Trinamiek. Indien er een aanleiding is om schorsing te overwegen neemt de schoolleiding contact op met de ouders. Een besluit tot schorsing wordt genomen door het bestuur van Trinamiek. Het besluit wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld, waarna ouders binnen zes weken bezwaar kunnen indienen.

Terug naar boven