Koningin Julianaschool - Exellente school

Aert de Gelderhage 5 3437 KB Nieuwegein

  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Exellente school
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Exellente school
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Exellente school
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Exellente school
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Exellente school

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor de evaluatie van het lees-, reken-, en spellingonderwijs maken we gebruik van toetsen die ontwikkeld zijn door het Cito en door middel van de methode gebonden toetsen. De scores van de leerlingen verwerken we in ons leerlingvolgsysteem. Op deze wijze hebben we een goed overzicht van de leerprestaties. Ook ouders kunnen altijd inloggen in dit systeem voor hun kind via het ouderportaal.

Ook analyseren wij de toetsgegevens op schoolniveau en verantwoorden deze in trendanalyses. Zo kunnen wij zien waar er op groeps- en/of schoolniveau actie tot verbetering nodig is. De trendanalyses zijn ter inzage op school (i.v.m. Privacy overwegingen niet op deze site geplaatst) en worden ook met onze MR besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden het ook belangrijk om ook achteraf te toetsen of ons advies wel juist is geweest; daarom zoeken wij na 3 jaar contact met de VO scholen om te checken of onze leerlingen hun VO loopbaan gedurende die 3 jaar ook naar verwachting hebben doorlopen. Onze adviezen blijken juist; kinderen komen op de goede plek, en op het niveau dat bij hen past, terecht.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij zijn een Kanjerschool. Alle leerkrachten zijn bevoegd om in zijn/haar groep de kanjertraining aan te bieden. Sociale veiligheid vraagt om: een schoolbrede aanpak, onderling vertrouwen, duidelijke normen en waarden en pedagogisch vakmanschap van de leerkracht.. Deze aspecten komen in de kanjertraining aanbod.  Onze visie is: een leerling kan pas tot optimaal leerresultaat komen als hij/zij zich  pedagogisch en sociaal veilig voelt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Kanjerschool
  • Vertrouwen en respect
  • Veilig Pedagogisch klimaat

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn zeer trots op de mooie beoordeling die wij van de inspectie in januari 2016 hebben ontvangen (zie bijgevoegd rapport)! Vervolgens hebben wij het predicaat excellente school aangevraagd en....ontvangen! Wij zijn een Excellente kanjerschool (in de bijlage ziet u het mooie juryrapport)!

Bevestiging van de onderwijsinspectie krijgen dat je als directie samen met het team “de goede dingen doet en de dingen goed doet” ervaren wij als een zeer groot compliment. Als Kanjerschool zijn wij vooral blij met de excellente beoordeling voor schoolklimaat en veiligheid, omdat dit essentieel is voor een goede ontwikkeling van onze kinderen en de leerkrachten op onze school. Vooral ook het gezamenlijk gedragen en ervaren positieve beeld van zowel leerlingen als ouders alsleerkrachten over ons schoolklimaat is voor ons echt een kroon op onze Koningin Juliana…kanjerschool!

Tevens herkennen wij ons in de lovende woorden over onze kwaliteitscultuur en vieren wij, met de inspectie, de betrokkenheid en professionaliteit van ons team. De goede score op de standaard “zicht op ontwikkeling” is resultaat van de afgelopen vier jaar hard gewerkt te hebben aan handelingsgericht – en opbrengstgericht werken. Het geeft het beeld dat wij de goede zaken op dit gebied doen en geeft vertrouwen voor de toekomst.

Verbeterambities vanuit het bezoek, die wij naast de streefbeelden uit ons schoolplan, gaan oppakken liggen op het gebied van didactisch handelen en het formuleren van einddoelen voor andere gebieden dan alleen de cognitieve hoofdgebieden (denk aan kunstzinnige vorming). Bij didactisch handelen, dat nu in de basis goed in orde is, gaan wij de betrokkenheid van leerlingen op het leerproces vergroten. Eigenaarschap van leerlingen, door het delen van doelen en werken met portfolio, vormt hier een belangrijk uitgangspunt bij. 

In november 2018 is onze school wederom door de inspectie bezocht voor de waardering "goed", dit in opstap naar de aanvraag voor hercertificering van ons predicaat "Excellent". Wij ontvingen de waardering goed. In de bijlage vindt u het rapport over het bezoek (vanaf blz 32)

Terug naar boven