Koningin Julianaschool - Exellente school

Aert de Gelderhage 5 3437 KB Nieuwegein

  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Exellente school
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Exellente school
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Exellente school
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Exellente school
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Exellente school

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor de evaluatie van het lees-, reken-, en spellingonderwijs maken we gebruik van toetsen die ontwikkeld zijn door het Cito en door middel van de methode gebonden toetsen. De scores van de leerlingen verwerken we in ons leerlingvolgsysteem. Op deze wijze hebben we een goed overzicht van de leerprestaties. Ook ouders kunnen altijd inloggen in dit systeem voor hun kind via het ouderportaal.

Ook analyseren wij de toetsgegevens op schoolniveau en verantwoorden deze in trendanalyses. Zo kunnen wij zien waar er op groeps- en/of schoolniveau actie tot verbetering nodig is. De trendanalyses zijn ter inzage op school (i.v.m. Privacy overwegingen niet op deze site geplaatst) en worden ook met onze MR besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden het ook belangrijk om ook achteraf te toetsen of ons advies wel juist is geweest; daarom zoeken wij na 3 jaar contact met de VO scholen om te checken of onze leerlingen hun VO loopbaan gedurende die 3 jaar ook naar verwachting hebben doorlopen. Onze adviezen blijken juist; kinderen komen op de goede plek, en op het niveau dat bij hen past, terecht.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn zeer trots op de mooie beoordeling die wij van de inspectie in januari 2016 hebben ontvangen (zie bijgevoegd rapport)! Vervolgens hebben wij het predicaat excellente school aangevraagd en....ontvangen! Wij zijn een Excellente kanjerschool (in de bijlage ziet u het mooie juryrapport)!

Bevestiging van de onderwijsinspectie krijgen dat je als directie samen met het team “de goede dingen doet en de dingen goed doet” ervaren wij als een zeer groot compliment. Als Kanjerschool zijn wij vooral blij met de excellente beoordeling voor schoolklimaat en veiligheid, omdat dit essentieel is voor een goede ontwikkeling van onze kinderen en de leerkrachten op onze school. Vooral ook het gezamenlijk gedragen en ervaren positieve beeld van zowel leerlingen als ouders alsleerkrachten over ons schoolklimaat is voor ons echt een kroon op onze Koningin Juliana…kanjerschool!

Tevens herkennen wij ons in de lovende woorden over onze kwaliteitscultuur en vieren wij, met de inspectie, de betrokkenheid en professionaliteit van ons team. De goede score op de standaard “zicht op ontwikkeling” is resultaat van de afgelopen vier jaar hard gewerkt te hebben aan handelingsgericht – en opbrengstgericht werken. Het geeft het beeld dat wij de goede zaken op dit gebied doen en geeft vertrouwen voor de toekomst.

Verbeterambities vanuit het bezoek, die wij naast de streefbeelden uit ons schoolplan, gaan oppakken liggen op het gebied van didactisch handelen en het formuleren van einddoelen voor andere gebieden dan alleen de cognitieve hoofdgebieden (denk aan kunstzinnige vorming). Bij didactisch handelen, dat nu in de basis goed in orde is, gaan wij de betrokkenheid van leerlingen op het leerproces vergroten. Eigenaarschap van leerlingen, door het delen van doelen en werken met portfolio, vormt hier een belangrijk uitgangspunt bij. 

In november 2018 is onze school wederom door de inspectie bezocht voor de waardering "goed", dit in opstap naar de aanvraag voor hercertificering van ons predicaat "Excellent". Wij ontvingen de waardering goed. In de bijlage vindt u het rapport over het bezoek (vanaf blz 32)

Terug naar boven