OBS De Toonladder Zuilenstein

Lohengrinhof 11 -13 3438 RA Nieuwegein

Schoolfoto van OBS De Toonladder Zuilenstein

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Groep 1/2

Gedurende het hele schooljaar monitoren wij de ontwikkeling van het kind. In de groepen 1/2 gebruiken we daarvoor het registratiesysteem “Kijk” . Aan de hand van de hierin opgenomen ontwikkelingslijn volgen de leerkrachten middels (dagelijkse) observaties en activiteiten hun leerlingen. Op grond van de uitkomsten wordt het lesaanbod waar nodig aangepast. Dit kan zowel op groeps- als op individueel niveau.

Groep 3-8

Vanaf groep 3 worden de kinderen gemonitord middels methodetoetsen. Deze tonen de leerkracht het beeld of de leerlingen voldoende hebben geprofiteerd van het lesaanbod. Waar nodig worden nog niet behaalde doelen opgenomen in het dagelijkse werk. In januari en juni worden voor de basisvakken de Cito-toetsen afgenomen. Deze toetsen niet alleen de beheersing van de leerstof maar ook of het kind de vaardigheid bezit om het geleerde in een andere context voldoende kan toepassen.

De Schoolbespreking

Na invoering van de resultaten bespreekt het team tijdens een grote schoolbespreking de opbrengsten. Hierbij zetten wij FocusPO als instrument in. Dit instrument zoomt eerst in op de resultaten op schoolniveau: zijn de schoolambities op alle basisvakken behaald? Is dat niet het geval, dan kan het team besluiten om het vakgebied dat onder de ambities van de school uitvalt als verbeterpunt in alle groepen in te zetten. De wijze waarop dit gebeurt, wordt vastgelegd in een verbeterplan. Vervolgens bekijkt het team de resultaten op groepsniveau: wijkt onze groep af van de schoolambities? Als dat het geval is analyseren we de resultaten en stellen we waar nodig een schoolontwikkelplan op. Tot slot bekijken de leerkrachten de resultaten op kindniveau: welke leerling heeft extra begeleiding nodig? Waar nodig wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Hierin beschrijft de leerkracht waar de extra aandacht op gericht wordt en wat deze uiteindelijk moet gaan opleveren.

Deze intensieve en consequente wijze van het bespreken van resultaten op drie niveaus biedt de garantie dat ons onderwijs de kwaliteit behoudt die wij nodig achten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Alleen oog hebben voor de leervorderingen van onze leerlingen zou hen ernstig tekort doen. Een kind groeit letterlijk en figuurlijk alleen als het zich ook sociaal-emotioneel goed ontwikkelt. Vandaar dat wij vanaf de start bij ons op school ook deze ontwikkeling nauwlettend volgen.

Als 4-jarige stap je een wereld binnen waarbij je dagelijks met een groep kinderen op een prettige wijze moet samen zien te spelen en te werken. Dat vraagt nogal enige vaardigheden. Vaardigheden die je nog onvoldoende beheerst. Door in de groepen heldere regels en afspraken te hanteren op basis van onze sociaal-emotionele kernwaarden, helpen wij hen de goede weg te bewandelen.

Tot en met groep 8 blijven dezelfde afspraken en regels gehandhaafd. Dat biedt ook de leerlingen in de hogere groepen structuur, rust en duidelijkheid. Bovendien biedt het de gelegenheid elkaar daar onderling op aan te spreken. Op deze wijze creëren we een veilige schoolomgeving, waarin het prettig werken is.

Om er zeker van te zijn dat ons beeld nog steeds klopt met de werkelijkheid, maken we jaarlijks gebruik van vragenlijsten die de stand van zaken monitoren. In de groepen 1/2 hanteren we “Kijk”, gevolgd door “Zien” in de groepen 3 t/m 8. Deze lijsten vullen de leerkrachten in en de uitkomsten ervan worden besproken in het overleg met de Intern begeleider.

In de hogere groepen worden ook lijsten ingevuld door de kinderen zelf. Immers, ons beeld hoeft niet altijd overeen te komen met het beeld van de leerling. Ook sociogrammen geven ons een beeld van de sociale lijnen binnen de groep. Het kan voorkomen dat we bij een individuele leerling een stagnatie in de sociaal-emotionele ontwikkeling zien ontstaan. In dat geval gaan we in overleg met de ouders: wat ervaren zij van hun kind en delen we met elkaar dezelfde zorg. Aan de hand van de uitkomsten van het gesprek kunnen vervolgstappen worden gezet, soms met inzet van externen. Uiteindelijk is het doel dat het kind zich weer op alle fronten optimaal kan ontwikkelen.

Ook kan het voorkomen dat de groepssfeer een obstakel is voor een veilige leeromgeving. In dat geval gaan we over op een groepsgerichte aanpak, middels interne begeleiding en soms ook met hulp van externen. Ook hier is het uiteindelijke doel dat de groep zich weer op alle fronten positief kan ontwikkelen.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor elkaar
  • Saamhorigheid
  • Zelfontplooiing

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven