OBS De Toonladder Zuilenstein

Lohengrinhof 11 -13 3438 RA Nieuwegein

Schoolfoto van OBS De Toonladder Zuilenstein

Het team

Toelichting van de school

De groepen 3 t/m 8 worden één keer in de week begeleid door onze vakdocent. Hij richt zich met name op de vaardigheden. De spellessen worden tijdens de tweede gymles geleid door de eigen leerkracht.

Naast een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs, werken wij ook samen met een logopediste en een fysiotherapeute. Deze geven hun behandelingen op onze school in hun eigen ruimte. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook onze leerkrachten kunnen ziek worden. Belangrijk is dan dat de groep zo goed mogelijk opgevangen wordt. Daarvoor nemen we diverse stappen. Allereerst doen we een beroep op de bij Stichting Robijn aangesloten vervangende leerkrachten. Mochten deze niet meer voorhanden zijn, dan gaan we het intern oplossen, door soms een teamlid de groep te laten begeleiden of door leerlingen op visite te laten gaan in andere groepen. Dat vergt wel één en ander aan organisatie en flexibiliteit, maar wél vanuit het oogpunt de onderwijskwaliteit zo goed mogelijk te handhaven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Als een kind 4 jaar wordt mag het naar de basisschool. Op De Toonladder krijgt het dan een plek in één van onze groepen 1/2. Hierin zitten kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar bij elkaar. Daar kiezen we bewust voor; in deze leeftijd kunnen kinderen zich goed ontwikkelen als zij zich kunnen spiegelen aan andere (oudere) kinderen. Daarnaast staat het elkaar helpen ook centraal in de dagelijkse praktijk en dat is in een combinatiegroep 1/2 goed te realiseren.

Vanaf leerjaar 3 stappen we over op homogene groepen. Hierbij zitten de kinderen samen met leeftijdgenootjes. Door voor deze organisatievorm te kiezen, kunnen we kinderen een leerstofaanbod bieden dat past bij hun leeftijd en ontwikkeling. Natuurlijk zijn leerlingen niet altijd op hetzelfde ontwikkelingsniveau. Daar hebben wij oog voor en stemmen waar nodig het aanbod (individueel) af. De kracht van onze organisatievorm zit 'm vooral in het samen (kunnen) werken met leeftijdgenootjes waarbij het gebruik van elkaars kwaliteiten centraal staat.

Ons uitgangspunt is om vanaf groep 3 alle kinderen op te vangen binnen hun leerstofjaarklas. Soms is dat echter níet mogelijk, doordat er te weinig of teveel leerlingen geplaatst dienen te worden in eenzelfde leerstofjaarklas. In dat geval gaan we over tot een zorgvuldige plaatsing van leerlingen in een combinatiegroep. Hierbij zijn in één groep 2 leerjaren samengevoegd. 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kinderen in groep 1/2 ervaren de invulling van de onderwijstijd vooral als “spelen”. En dat is niet zo verwonderlijk. Het leerstofaanbod in de twee jongste groepen van onze school is vooral gericht op spelenderwijs leren. Door het aanbod te verwerken in thema’s die nauw aansluiten bij de belevingswereld komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Zo zijn er veel  voorbereidende taal- lees en rekenactiviteiten in de onderwijstijd opgenomen. Daarnaast wordt er ruim aandacht besteed aan de (grove en fijne) motorische ontwikkeling. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt ruim tijd en aandacht. Verder vinden wij  ook de expressieve ontwikkeling in deze leeftijdsfase belangrijk. Daar is dan ook voldoende onderwijstijd voor ingeruimd

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De basisschool biedt kinderen een groot leerstofaanbod. Dat is op De Toonladder-Zuilenstein (gelukkig) niet anders. Het leerstofaanbod wordt verdeeld over 25 lesuren per week. Dat aantal vraagt ons om keuzes te maken in de onderwijstijd per vakgebied.

Vanaf leerjaar 3 komen de diverse vakgebieden aan bod. Wij maken de keus om ons vooral te richten op de basisvakgebieden Taal (taalvaardigheid, spelling en woordenschat), Lezen (technisch en begrijpend lezen), Rekenen-Wiskunde en Engels. Voor ons zijn dit dé basisvaardigheden die onze leerlingen verder brengen in hun ontwikkeling.
Wij geven Engels aan groep 1 t/m 8

Kijkend naar de onderwijstijd dan neemt het taalaanbod daarvan 30 % in, het leesaanbod 25% en het rekenaanbod 20% . De overige onderwijstijd gaat naar het bewegingsonderwijs (6%), de wereld oriënterende vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur-techniek en verkeer (7%), sociaal-emotionele ontwikkeling (6%) en de expressieactiviteiten (6%). Bovenstaande percentages zijn globaal. Aan de hand van de groepsopbrengsten kan besloten worden de verdeling van onderwijstijd over de diverse vakgebieden te verschuiven, zodat er beter aangesloten kan worden op de onderwijsbehoefte van de groep. 

Vormingsonderwijs

Onze school is een openbare school. We besteden in ons lesprogramma aandacht aan de geestelijke stromingen en burgerschapsvorming. Dat gebeurt met name in de Leefstijllessen. Wettelijk is het mogelijk dat ouders een verzoek kunnen doen voor aanvullend godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs anders dan het openbaar onderwijs aanbiedt. Mocht je als ouder hiervan gebruik willen maken dan is alle informatie over aanvraag en voorwaarden te vinden op: www.vormingsonderwijs.nl.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op De Toonladder is ieder kind welkom! Hierbij gaan we er in eerste instantie van uit dat we ieder kind kunnen helpen in hun verdere ontwikkeling. We beschikken naast het “gewone” lesmateriaal over veel extra materiaal dat we kunnen inzetten als blijkt dat kinderen daar behoefte aan hebben. Maar de ontwikkeling van ieder kind is (gelukkig) geen vaststaand feit! In de loop van de jaren kunnen er zich ontwikkelingen voordoen waarop wij als school geen direct antwoord  hebben. Samen met de ouders gaan we op zoek naar oplossingen die beter aansluiten bij wat hun kind op dat moment het meeste nodig heeft. In ons ondersteuningsprofiel kunt u informatie vinden over hoe wij op De Toonladder die extra zorg en ondersteuning vormgeven.

Passend onderwijs (Profi Pendi)

De meeste kinderen gaan naar een basisschool in de buurt en doorlopen hun basisschooltijd zonder veel moeite. Sommige kinderen hebben echter extra ondersteuning nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Dat kan op een reguliere basisschool zijn, maar ook op een speciale (basis)school. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is.  

Om passend onderwijs te kunnen bieden werkt onze school, samen met andere scholen en besturen in de regio Lekstroom, samen in Samenwerkingsverband Profi Pendi. Onderling maken we afspraken over hoe we ervoor zorgen dat elke leerling onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Bijvoorbeeld als er sprake is van leerproblemen, bij gedragsproblemen, meer- en hoogbegaafdheid of bij intensievere hulpvragen.  

De rol van Profi Pendi

Onze school heeft een zorgplicht. Dat wil zeggen dat wij verantwoordelijk zijn om voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek vinden. Het stafbureau van Profi Pendi helpt ons hierbij. Door er bijvoorbeeld te zorgen dat wij als school financiële middelen, begeleiding en kennis krijgen om kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Zo geven de consulenten passend onderwijs van Profi Pendi deskundig advies en denken zij mee. Het stafbureau van Profi Pendi gaat ook over de toewijzing van extra hulp op school (arrangementen) en over de toelating tot het speciaal (basis)onderwijs.  

Samen met ouders

Samenwerkingsverband Profi Pendi werkt samen met gemeenten, jeugdzorg en andere partners die zorg en ondersteuning bieden. En uiteraard ook met ouders. Samen met ouders en de experts van Profi Pendi, kijken we wat het kind nodig heeft en welke plek het best bij het kind past. Samen zorgen we voor passend onderwijs.   Meer weten of op de hoogte blijven over passend onderwijs? Kijk op www.profipendi.nl of bel naar Profi Pendi 030 2751288.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Verdere verdieping van de rekenmethode, met daarbij specifieke aandacht voor leerlingen die meer aankunnen of ondersteuning nodig hebben. 
Verdere uitwerking van de leerlijn voor meerbegaafden. 
Verdieping van de inzet voor de ondersteuning van NT2-leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samenwerking Peuterspeelzaal

In ons schoolgebouw is ook een peuterspeelzaal gevestigd. Pippeloentje is onderdeel van KMN Kind en Co. De groepen van de peuterspeelzaal maken regelmatig gebruik van onze faciliteiten (zoals het speellokaal). Daarnaast is er een goede samenwerking bij de overgang van peuters naar onze groep 1/2. 

Terug naar boven