CBS Groen van Prinsterer

Dorpshuisstraat 4 9663 GG Nieuwe Pekela

Schoolfoto van CBS Groen van Prinsterer

Het team

Toelichting van de school

Het team van CBS Groen van Prinsterer is een lerend team. We stellen doelen en plannen onderwijsinhoudelijke vergaderingen. De doelen voor de komende 2 à 3 weken schrijven we op een planbord. De acties monitoren we in de tussenliggende periode.  Verder houden we ook onderwijsinhoudelijke vergaderingen waarin we kritisch kijken naar ons onderwijsaanbod en de afstemming op onze leerlingpopulatie. Tevens volgen we ook gerichte cursussen om ons als team ook verder te scholen. Zo werken we zichtbaar aan onze ontwikkeling.
We bieden jaarlijks plaats aan stagiaires van PABO en MBO. Als lerende organisatie vinden wij het opleiden van toekomstige collega's een belangrijke taak.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij het vervangen van personeel werken we met een vaste pool invallers. Deze leerkrachten zijn bekend met de school en kennen vaak de groepen waar zij invallen.
We zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten hebben, die goed les kunnen geven. Als de invalpool leeg is, kunnen zij een groep overnemen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Vereniging Christelijk Onderwijs Midden en Oost-Groningen 
(www.vco-middenenoostgroningen.nl )  
Het bestuur
Onze school wordt bestuurd door het bestuur van de Vereniging Christelijk Onderwijs Midden- en Oost-Groningen. (VCO Midden- en Oost-Groningen) Van deze vereniging kunnen ouders/verzorgers lid of donateur worden. Als u lid wilt worden, dan vragen wij u in te stemmen met grondslag en doel van de vereniging.  
De grondslag en het doel van de vereniging zijn de bouwstenen om de scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen echte en hechte levensgemeenschappen van mensen te doen zijn waar alle kinderen en hun ouders van harte welkom zijn! Scholen die een goede voorbereiding zijn op een samenleving die niet alleen een kwaliteitsopleiding vraagt, maar boven alles kwaliteit in MENS-ZIJN!  
Het lidmaatschap houdt in, dat u verkozen kunt worden  in de schoolcommissie. U steunt daarmee niet alleen de VCO Midden- en Oost-Groningen, ook de schoolkas heeft er baat bij. De minimum bijdrage voor leden bedraagt € 7,50 per kalenderjaar. U kunt ook donateur worden. De minimum bijdrage voor donateurs bedraagt € 5,00 per kalenderjaar. Deze bijdragen ontvangen wij als school volledig van de vereniging terug. Het geld wordt besteed voor activiteiten binnen de school. Jaarlijks verstuurt de VCO Midden- en Oost Groningen een brief met een betalingsverzoek voor het  lidmaatschapsgeld of de donateursbijdrage. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie van de school of bij leden van de schoolcommissie.  
Het lidmaatschap eindigt niet automatisch wanneer uw kind(eren) de basisschool verla(a)t(en). U kunt het lidmaatschap  beëindigen door een e-mail te sturen aan het secretariaat van de VCO Midden- en Oost-Groningen (info@vcomog.nl) of schriftelijk naar: VCO Midden- en Oost-Groningen, Postbus 35, 9665 ZG te Oude Pekela.  

De VCO Midden- en Oost-Groningen bestuurt de volgende scholen voor christelijk basisonderwijs:  
CBS De Wegwijzer Bellingwolde; CBS Mons Sinaï Heiligerlee;  CBS De Loopplank Blijham;                  
CBS De Lichtboei Oostwold/Midwolda; CBS Annewieke Scheemda; CBS De Parel Muntendam                       
CBS Het Baken Westerlee; CBS De Wegwijzer Slochteren CBS Groen van Prinsterer Nieuwe Pekela         
CBS De Vossenburcht Winschoten;  CBS De 7Sprong Oude Pekela; CBS Maranatha Winschoten
CBS ‘t Haimstee Veendam; CBS De Wegwijzer Zuidbroek; CBS De Kern Veendam                                      
CBS De Regenboog Hoogezand; CBS Het Galjoen Hoogezand; CBS De Hoeksteen Hoogezand
CBS De Zonnewijzer Siddeburen; en de samenwerkingsschool: Dorpsschool Meeden   

Het College van Bestuur van de VCO Midden- en Oost-Groningen wordt gevormd door:    

 • Mevr. A. Boer (Angelique) – tel: 0597-647389

Het bestuursteam vergadert 1x per twee weken.

De Raad van Toezicht van de VCO Midden- en Oost-Groningen wordt gevormd door:   

 • Voorzitter: Mevr. M. Poort. (Marieke), Siddeburen
 • Secretaris: Dhr. F. Kupers (Freek), Oostwold
 • Penningmeester: Dhr. J. Matzinger ( Jörg), Slochteren
 • Lid: Dhr. E. Stam (Erik), Ten Boer
 • Lid: Mevr. A. Wierenga (Anneke), Veendam  

De Raad van Toezicht vergadert 4 x per jaar.

De ledenraad
De algemene vergadering/ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging en bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden van de afdelingen worden gekozen. In de statuten staat opgenomen dat voor iedere onderwijsinstelling die van de vereniging uitgaat een afdeling en schoolcommissie (artikel 14 van de statuten) wordt ingesteld. Iedere afdeling kiest uit haar midden één lid en één plaatsvervangend lid voor de ledenraad.  

Het directieberaad en het College van Bestuur
De directeuren van de scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen vormen samen het directieberaad. Dit directieberaad overlegt maandelijks over de gang van zaken binnen de vereniging en probeert de gezamenlijke belangen van de scholen te behartigen. Het College van Bestuur vormt het dagelijks bestuur van het directieberaad.  

Het verenigingskantoor is gevestigd in Oude Pekela, Scholtenswijk 10 | Postbus 35 - 9665 ZG  Oude Pekela.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken op CBS Groen van Prinsterer met 2 groepen 1-2. Het vormen van combinatiegroepen geeft ons, naast het evenredig verdelen van leerlingen, ook de mogelijkheid om ons onderwijs aan kleuters beter af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Kleuters ontwikkelen zich niet in een rechte lijn, maar sprongsgewijs. Dit kan per ontwikkelingsgebied verschillen. Zo kan het zijn dat leerlingen van groep 1 al toe zijn aan extra uitdaging op het niveau van groep 2 en leerlingen van groep 2 nog behoefte hebben aan de lesstof op het niveau van groep 1. Onze kleutermethode Onderbouwd sluit hierop aan door middel van het stellen van doelen op 4 niveaus, die spelenderwijs, binnen thema’s worden aangeboden. We zorgen voor een evenredige verdeling van leerlingen van groep 1 en 2 binnen elke groep.

Leerlingen die na 1 januari instromen gaan 5 ochtenden per week naar school van 8.30 uur – 12.00 uur.
Wanneer kleutergroepen boven de 30 leerlingen uitkomen, zullen we een 3e groep formeren uit beide combinatiegroepen.
Er ligt een aanvraag voor een extra kleuterlokaal bij de gemeente Pekela. Zolang er nog geen extra lokaal beschikbaar is zal er een extra groep geformeerd worden in het speellokaal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen hebben op vrijdag een les bewegingsonderwijs van de leerkracht.
Vrijdags hebben we een vakleerkracht voor de groepen 5 t/m 8.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend Onderwijs    

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

 • reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;
 • scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek);
 • scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
 • er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen.  

Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen primair en speciaal (basis) onderwijs in alle gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld.  

Ondersteuning aan leerlingen
Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen en locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en extra ondersteuning hebben scholen beschreven in een ondersteuningsprofiel. Het school ondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school.
De besturen van de scholen hebben er voor gekozen om de ondersteuningsmiddelen passend onderwijs naar rato van het aantal leerlingen per schoolbestuur over de scholen te verdelen. Hiermee hebben de besturen en de scholen de gelegenheid om – samen met de ouders en andere partners (gemeenten, zorg) – de basis- en extra ondersteuning verder uit te werken en te versterken.
Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs[1] moet de school, in afstemming met u als ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Hierbij is het zo dat de school de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt (en niet de ouder zoals in de situatie voor Passend Onderwijs). Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is.
Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt op u de website van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijsgroningen.nl) onder de button ‘Commissie van Advies’. U kunt uiteraard ook bij de school en/of het ondersteuningsteam van de VCO Midden- en Oost-Groningen (VESTE) terecht voor meer informatie (mail: veste@vcomog.nl).  

Passend onderwijs
Voor u als ouders/verzorgers geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met uw kind en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. Informatie over passend onderwijs in onze regio kunt u lezen op https://po2001.passendonderwijsgroningen.nl/ Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie voor ouders. 

Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) en op de site  www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Speciaal voor ouders met vragen over passend onderwijs is er het adviespunt van Ouders & Onderwijs, telefoonnummer 088-6050101. Voor meldingen van zaken die niet goed gaan op het gebied van onderwijs en zorg kunnen ouders terecht bij het meldpunt van Ieder(in), telefoonnummer 085 – 400 70 22.  

Vanuit VCO Midden- en Oost-Groningen is er een regievoerder zorgplicht, vertegenwoordigd in ons expertise team VESTE.  

Contactgegevens van de Commissie van Advies:
Telefoon          : 06-48214378
mail CvA         : info@cvagroningen.nl
Postadres        : Postbus 8061, 9702 KB te Groningen    

Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01
Postadres                  : Postbus 138, 9640 AC Veendam
Directeur bestuurder  : Roel Weener
Telefoon                    : 06-12060863
E-mail                       : roel@wkonderwijsadvies.nl
Website                     : www.passendonderwijsgroningen.nl  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Rots en Water maakt deel uit van ons reguliere aanbod.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We hebben een warme overdracht van de kinderen die van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven uit Nieuwe Pekela komen. Deze professionals kunnen ons al veel over de leerlingen vertellen, zodat we tegemoet kunnen komen aan hun onderwijsbehoeften

Terug naar boven