CBS Groen van Prinsterer

Dorpshuisstraat 4 9663 GG Nieuwe Pekela

Schoolfoto van CBS Groen van Prinsterer

Het team

Toelichting van de school

Het team van CBS Groen van Prinsterer is een lerend team. We stellen doelen en plannen onderwijsinhoudelijke vergaderingen. De doelen voor de komende 3 à 4 weken schrijven we op een planbord. De acties monitoren we in de tussenliggende periode.  Verder houden we ook onderwijsinhoudelijke vergaderingen waarin we kritisch kijken naar ons onderwijsaanbod en de afstemming op onze leerlingpopulatie. Tevens volgen we ook gerichte cursussen om ons als team ook verder te scholen. Zo werken we zichtbaar aan onze ontwikkeling.
We staan open voor stagiaires.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij het vervangen van personeel werken we met een vaste pool invallers. Deze leerkrachten zijn bekend met de school en kennen vaak de groepen waar zij invallen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Vereniging Christelijk Onderwijs Midden en Oost-Groningen 
(www.vco-middenenoostgroningen.nl )  
Het bestuur
Onze school wordt bestuurd door het bestuur van de Vereniging Christelijk Onderwijs Midden- en Oost-Groningen. (VCO Midden- en Oost-Groningen) Van deze vereniging kunnen ouders/verzorgers lid of donateur worden. Als u lid wilt worden, dan vragen wij u in te stemmen met grondslag en doel van de vereniging.  
De grondslag en het doel van de vereniging zijn de bouwstenen om de scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen echte en hechte levensgemeenschappen van mensen te doen zijn waar alle kinderen en hun ouders van harte welkom zijn! Scholen die een goede voorbereiding zijn op een samenleving die niet alleen een kwaliteitsopleiding vraagt, maar boven alles kwaliteit in MENS-ZIJN!  
Het lidmaatschap houdt in, dat u verkozen kunt worden  in de schoolcommissie. U steunt daarmee niet alleen de VCO Midden- en Oost-Groningen, ook de schoolkas heeft er baat bij. De minimum bijdrage voor leden bedraagt € 7,50 per kalenderjaar. U kunt ook donateur worden. De minimum bijdrage voor donateurs bedraagt € 5,00 per kalenderjaar. Deze bijdragen ontvangen wij als school volledig van de vereniging terug. Het geld wordt besteed voor activiteiten binnen de school. Jaarlijks verstuurt de VCO Midden- en Oost Groningen een brief met een betalingsverzoek voor het  lidmaatschapsgeld of de donateursbijdrage. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie van de school of bij leden van de schoolcommissie.  
Het lidmaatschap eindigt niet automatisch wanneer uw kind(eren) de basisschool verla(a)t(en). U kunt het lidmaatschap  beëindigen door een e-mail te sturen aan het secretariaat van de VCO Midden- en Oost-Groningen (info@vcomog.nl) of schriftelijk naar: VCO Midden- en Oost-Groningen, Postbus 35, 9665 ZG te Oude Pekela.  

De VCO Midden- en Oost-Groningen bestuurt de volgende scholen voor christelijk basisonderwijs:  
CBS De Wegwijzer Bellingwolde; CBS Mons Sinaï Heiligerlee;  CBS De Loopplank Blijham;                  
CBS De Lichtboei Oostwold/Midwolda; CBS Annewieke Scheemda; CBS De Parel Muntendam                       
CBS Het Baken Westerlee; CBS De Wegwijzer Slochteren CBS Groen van Prinsterer Nieuwe Pekela         
CBS De Vossenburcht Winschoten;  CBS De 7Sprong Oude Pekela; CBS Maranatha Winschoten
CBS ‘t Haimstee Veendam; CBS De Wegwijzer Zuidbroek; CBS De Kern Veendam                                      
CBS De Regenboog Hoogezand; CBS Het Galjoen Hoogezand; CBS De Hoeksteen Hoogezand
CBS De Zonnewijzer Siddeburen; en de samenwerkingsschool: Dorpsschool Meeden   

Het College van Bestuur van de VCO Midden- en Oost-Groningen wordt gevormd door:    

 • Dhr. R. Bilder (Rudie) – tel: 0597-591897
  (portefeuilles financiën, huisvesting en ict)
 • Mevr. A. Boer (Angelique) – tel: 0597-647389
  (portefeuilles onderwijs en personele zaken)   

Het College van Bestuur vergadert 1x per twee weken.  

De Raad van Toezicht van de VCO Midden- en Oost-Groningen wordt gevormd door:  

 • Voorzitter: Mevr. M. Poort. (Marieke), Siddeburen
 • Secretaris: Dhr. F. Kupers (Freek), Oostwold
 • Penningmeester: Dhr. J. Matzinger ( Jörg), Slochteren
 • Lid: Dhr. E. Stam (Erik), Ten Boer
 • Lid: Mevr. A. Wierenga (Anneke), Veendam  

De Raad van Toezicht vergadert 4 x per jaar.

De ledenraad
De algemene vergadering/ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging en bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden van de afdelingen worden gekozen. In de statuten staat opgenomen dat voor iedere onderwijsinstelling die van de vereniging uitgaat een afdeling en schoolcommissie (artikel 14 van de statuten) wordt ingesteld. Iedere afdeling kiest uit haar midden één lid en één plaatsvervangend lid voor de ledenraad.  

Het directieberaad en het College van Bestuur
De directeuren van de scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen vormen samen het directieberaad. Dit directieberaad overlegt maandelijks over de gang van zaken binnen de vereniging en probeert de gezamenlijke belangen van de scholen te behartigen. Het College van Bestuur vormt het dagelijks bestuur van het directieberaad.  

Het verenigingskantoor is gevestigd in Oude Pekela, Scholtenswijk 10 | Postbus 35 - 9665 ZG  Oude Pekela.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In het nieuwe schooljaar wordt de organisatie van de kleutergroepen gewijzigd ten opzichte van de huidige situatie. Waar we nu gewend zijn om te werken met een groep 1 en een groep 2. Vanaf het schooljaar 2021/2022 gaan we op onze school werken met twee groepen 1/2. We doen dit uiteraard niet zonder reden. De belangrijkste reden is dat we op deze manier beter in staat zullen zijn om onderwijs op maat te bieden aan de kleuters. De ontwikkeling van kinderen, en met name kleuters, verloopt niet in een rechte lijn. Ook kan dit per ontwikkelingsgebied verschillen. Zo kan het zijn dat er bijvoorbeeld op het gebied van motoriek op groep 1 niveau wordt gefunctioneerd, maar op het gebied van letterkennis op het niveau van groep 2. Om hierop beter te kunnen inspelen, is het fijn wanneer we op deze manier daar ruimte voor bieden. 
Het vormen van combinatiegroepen geeft ons ook de mogelijkheid om de instroom van nieuwe leerlingen evenredig te verdelen over de groepen. Bij het samenstellen van de groepen zullen we hier zorgvuldig naar kijken en zorgen voor een evenredige verdeling tussen de leerlingen uit groep 1 en 2 binnen de combinatiegroepen. 
In onze kleutermethode Onderbouwd staat spelend leren voorop, altijd met een helder en duidelijk doel. Naast het doelbewust inzetten van ontwikkelingsmateriaal wordt er gewerkt met routines, thema’s en spel in verschillende hoeken. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen hebben op dinsdag een les bewegingsonderwijs van de leerkracht.
Vrijdags hebben we een vakleerkracht voor de groepen 5 t/m 8.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We gaan Rots & Water opnemen in ons reguliere aanbod.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We hebben een warme overdracht van de kinderen die van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven uit Nieuwe Pekela komen. Deze professionals kunnen ons al veel over de leerlingen vertellen, zodat we tegemoet kunnen komen aan hun onderwijsbehoeften.

Een ongelukje komt altijd wel eens voor, dit is normaal. We vragen u dan ook om reserve-kleding in de tas mee te geven voor deze ongelukjes. Een extra plastic zak voor de natte kleding is ook fijn. Als uw kind kleding van school leent, dan graag zo snel mogelijk, gewassen weer teruggeven aan ons.

Het zindelijkheidsprotocol vind u op de website van de school: www.cbsgroenvanprinsterer.nl 

Terug naar boven