Alberoschool CBS De Regenboog

Hertenweg 4 4455 TL Nieuwdorp

  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Regenboog
  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Regenboog
  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Regenboog
  • Wij rekenen volledig digitaal
  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Regenboog

Het team

Toelichting van de school

De bovenstaande cijfers laten zien hoe onze situatie zich verhoudt tot de landelijke situatie. Opvallend is de hogere inzet van onderwijs ondersteunend personeel, ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het laatste gegeven laat zich verklaren door de groepsindeling van onze school. Als gevolg van het leerlingenaantal hebben wij ervoor gekozen om te werken met vier standaardgroepen: 1/2, 3, 4/5/6 en 7/8. Deze organisatie vraagt om meer inzet van onderwijs-assistentie.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school is aangesloten bij het TransferCentrum Onderwijs Zeeland. Bij ziekte en verlof putten we uit een invalpool waarin een groot aantal Zeeuwse besturen samenwerken. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn, dan proberen we dit intern met parttimers op te vangen. In geval van nood kunnen ook onderwijsassistenten worden ingezet om een groep op te vangen en kan een groep korttijdelijk worden opgesplitst en verdeeld over de andere groepen. Als voor meerdere dagen geen vervanging beschikbaar is, kan worden besloten dat de kinderen niet op school opvangbaar zijn.

Onze aanpak is vastgelegd in vervangingsbeleid en een noodplan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken we in 4 stamgroepen (groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8). Een gedeelte van de dag vormen we leergroepen waarbij de stamgroepen uiteen gaan in leergroepen.

In ons team zijn een onderwijsassistent en een zorgassistent aanwezig. Daarnaast zijn we een leerwerkplek voor stagiairs voor opleidingen als PABO en Scalda.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op onze school wordt in alle klassen zorg en ondersteuning geboden, waar dit nodig is. In eerste instantie gebeurt dit door de groepspleerkracht. Wanneer de groepsleerkracht aangeeft handelingsverlegen te zijn, wordt de hulp ingeroepen van de Intern Begeleider. Zij gaat, samen met het kind (en in het verlengde daarvan de ouders) en de leerkracht onderzoeken op welke manier het beste tegemoetgekomen kan worden aan de leerbehoefte van het kind.

Wanneer deze hulp niet toereikend is, wordt er contact gelegd met de schoolbegeleidingsdienst (RPCZ) of met het Ondersteuningsteam binnen de gemeente Borsele.

Ook is er de mogelijkheid om begeleiding binnen de school te krijgen via een arrangement.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven