Openbare Basisschool 't Koppel

Gedempte Achterdiep 9 7831 CJ Nieuw-Weerdinge

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Koppel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten kunnen verlof aanvragen (on)betaald verlof aanvragen bij de locatieleider en bestuur. Vervanging vindt dan plaats d.m.v. het aanvragen van een vervanger binnen de gemeente Emmen of door interne organisatie. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In eerste instantie ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor het veilig voelen, gewoontevorming, routines en regels.  Wij gaan uit van thematisch onderwijs, met thema’s die zoveel mogelijk aansluiten bij de belangstelling en belevingswereld van de kinderen. Wij spelen ook in op de spontane interesse van het individuele kind. De kinderen leren spelend. Hierbij wordt het kind uitgedaagd om met veel plezier zoveel mogelijk ervaringen op te doen om de gestelde doelen/tussendoelen te bereiken. Met behulp van een rijke uitdagende  speel-en leeromgeving met zoveel mogelijk 3-dimensionale materialen en ontwikkelingsmaterialen proberen wij tot leerdoelen te komen, door  het kind verschillende activiteiten aan te bieden. Via deze bewuste, speelse activiteiten bereiden we de kinderen voor op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Hierbij gebruiken  we  de volgende methodes als bronnenboeken.:  Rekenrijk, Met Sprongen Vooruit, Speel je Wijs en de map Fonemisch Bewustzijn.  In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, op de grond, in het speellokaal en op het schoolplein. In de kleutergroepen werken we aan de hand van thema’s (weer naar school, vakantie, herfst, lente, enz.). Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalontwikkeling, omdat dit de basis is voor veel ander leren. Het valt onder het beleid van de school welke leerlingen overgaan van groep 2 naar 3. De overgang van een leerling heeft tegenwoordig niet zozeer te maken met leeftijd, maar met de ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt. De school kijkt  naar de werkhouding,, sociaal- emotionele, motorische, zintuiglijke  en de cognitieve ontwikkeling van de leerling en ons kleutervolgsysteem D.O.R.R. Het oordeel is gebaseerd op observaties,, een gesprek met de intern begeleider (IB-er) en de concentratie spanningsboog.  Aan de hand van DORR kleutervolgsysteem  krijgen we een goed doorstroomprofiel van ieder kind. Voor een verdere uitleg verwijzen we naar het document Beredeneerd Aanbod.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Obs 't Koppel biedt onderwijs aan alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven