't Venne

Sarabande 9 2152 TB Nieuw-Vennep

 • Schoolfoto van 't Venne
 • Schoolfoto van 't Venne
 • Schoolfoto van 't Venne
 • Schoolfoto van 't Venne
 • Schoolfoto van 't Venne

Het team

Toelichting van de school

We zijn heel trots op ons team. Het team zijn zeer betrokken, ambitieus en pedagogisch sterk!

Het team bestaat naast leerkrachten uit:

 • Directie
 • Intern begeleider gr 1 t/m 8
 • Specialist jonge kind met ontwikkelingsvoorsprong
 • Specialist hoogbegaafdheid 
 • Rekenspecialist
 • Specialist lees- en spellin/taalonderwijs 
 • NT2-specialist 
 • Vakleerkracht gym
 • Administratief medewerkster
 • Conciërge
 • Onderwijsassistenten
 • IT-specialist en Mediawijsheid
 • Gedragsspecialist
 • Video interactie coach
 • Stagecoördinator
 • TSO-coördinator
 • Specialist digitale geletterdheid
 • EDI-specialist
 • Specialist jonge kind

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als vervanging van een medewerker aan de orde is, nemen wij de volgende stappen (in deze volgorde):

 1. Vervanging vanuit de bovenschoolse vervangingspool.
 2. Vervanging door collega van de school die extra komt werken.
 3. Vervanging door leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent.
 4. Vervanging door stagiaire onder supervisie.
 5. Leerlingen naar huis sturen.

De bovengenoemde aanpak is in overleg met de MR van onze school vastgesteld, als onderdeel van een noodplan vanwege het actuele lerarentekort. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

LEF-groep

De LEF-groep (Leren van Executieve Functies) is een groep waarin wordt gewerkt aan executieve functies. Het gaat over het algemeen om makkelijk lerende kinderen die zijn gesignaleerd aan de hand van het DHH-protocol en waarneming van de leerkracht. Dit signaleren doen we standaard binnen zes weken na binnenkomst van een kleuter of zij-instromer. Vervolgens wordt er onderzoek gedaan aan de hand van vragenlijsten voor ouders en leerkracht naar de ontwikkeling van de executieve functies. De functies die de kinderen nog niet voldoende beheersen, zullen zij niet ontwikkelen door te werken met het basisaanbod en daarom worden zij in de LEF-groep begeleid om deze functies alsnog te ontwikkelen met behulp van een verrijkingsaanbod. Dit houdt in dat de kinderen compacter door de reguliere lesstof heen gaan (zij hebben minder herhaling nodig) en dat zij daarna werken met verrijkende lesstof. Er zijn ook leerlingen die niets te leren hebben op het gebied van executieve functies, maar wel de uitdaging van het verrijkingsaanbod nodig hebben. Zij werken onder begeleiding van hun eigen leerkracht met het compacten/verrijken aanbod. Voor leerlingen voor wie bovenstaande aanpak niet voldoende is, werken wij samen met de Day a Week School.

Day a Weekschool Haarlemmermeer

Al vier jaar nemen wij als school deel aan de Day a Week School. Dit project bestaat uit een samenwerking van het ABC in Amsterdam en Haarlemmermeer-Wijwijzer scholen en biedt een deeltijd onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en creatief denkende kinderen. Een DWS-groep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden. Zij komen van verschillende scholen en werken een hele dag per week samen op een aparte locatie. Zij worden daarin begeleid door een gespecialiseerde leerkracht. Een van de doelstellingen is dat de kinderen leren leren. Daarnaast proberen wij hun leerplezier te verhogen en demotivatie te voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan o.a. zelfsturend leren, samenwerken en doorzetten. De lesactiviteiten bestaan bijv. uit filosofie, wiskunde, teamuitdagingen, eigen projecttijd en denkpuzzels. Ieder jaar vindt er een identificatieprocedure plaats om te bepalen welke leerlingen het DWS onderwijs het meest nodig hebben. Dit gebeurt in de periode van september t/m december. De leerlingen uit de groepen 5 krijgen daarbij specifieke, uitdagende opdrachten aangeboden, waardoor zowel hun analytisch als hun creatieve denkvermogen wordt aangesproken. Als de kinderen daaraan werken worden zij geobserveerd door de leerkracht, ondersteund door de IB-er en eventueel een externe medewerker van DWS. Er wordt hierbij minder aandacht besteed aan de antwoorden (het product) en meer aan de manier van denken (het proces). Zowel de observaties bij deze opdrachten als de informatie die wij als school over alle kinderen hebben, worden meegenomen in de afweging van welke kinderen wij willen voordragen voor deelname aan DWS. Deze kinderen worden vervolgens met de DWS - coördinatoren besproken in een nagesprek. Dit gebeurt conform de IBP-wet. Tijdens dat nagesprek zal het besluit worden genomen welke kinderen de DWS voorziening op dat moment het meest nodig hebben. De ouders/verzorgers van deze kinderen worden vervolgens geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Na deze bijeenkomst krijgen zij de gelegenheid om toestemming te geven tot deelname. 

Extra ondersteuning

Op 't Venne hebben we twee fulltime onderwijsassistenten die leerlingen begeleiden die extra hulp nodig hebben op de gestelde doelen. We noemen dit doelgroep of individuele interventies. Een doelgroep interventie kan bestaan uit meerdere leerlingen en kan ook plaatsvinden in de klas onder begeleiding van de leerkracht. Een individuele interventie is een plan van aanpak gericht op de onderwijs behoefte van een leerling, deze zal altijd extra begeleid worden door een onderwijsassistent. Tijdens de extra ondersteuning maken we zoveel mogelijk gebruik van ICT-middelen, bewegend leren, educatieve spellen en stimulerende opdrachten zodat het voor de kinderen een leuk moment is om extra te leren. 

Op 't Venne werken we doelgericht en met een beredeneerd aanbod voor de groepen 1 t/m 8. Dit houdt in dat we kijken naar het niveau van de groep en naar het gestelde doel per les. Op basis van een 80%- regel bepaalt de leerkracht of de les gegeven wordt, herhaald wordt of overgeslagen. Zo is er bij elke les een hoge betrokkenheid van de leerlingen. Leerlingen die het doel nog niet behalen komen in aanmerking voor een doelgroep interventie of een individuele interventie.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande uren zijn een indicatie. Deze worden altijd afgestemd op de behoeften van de groep. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijden zijn een indicatie. 

Twee keer per jaar worden de resultaten van de groep geanalyseerd. Indien noodzakelijk worden aanpassingen gemaakt in de invulling van de onderwijstijd.

Onder wereldoriëntatie vallen de vakgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, natuuronderwijs en burgerschapsvorming. De kunstzinnige en creatieve vorming wordt deels vormgegeven in onze thema-uren.

De overheid heeft vastgelegd hoeveel tijd scholen moeten besteden aan onderwijs. Onze kinderen krijgen ruim 7.520 uur les in acht schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke norm. Ieder schooljaar hebben we maximaal zeven zogenaamde onderbroken weken (met vier lesdagen). Ook dit is één van de eisen van het Ministerie van Onderwijs. De onderwijsinspectie let erop dat de school voldoende uren onderwijs geeft

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Aanmelding en plaatsing van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Stappenplan

1. Aanmelding

Aanmelding door de ouders bij de directie van de school:

- Gesprek met de ouders

- Vraag naar mogelijke eerdere schriftelijke aanmelding op andere basisschool

- Toelichting op de visie van de school

- Toelichting op de procedure.

2. Informatie verzamelen

Gegevens opvragen bij ouders en relevante instellingen door de school.

3. Informatie bestuderen

Binnengekomen gegevens worden bestudeerd en besproken door directie en interne begeleiding en in het team gebracht. Aanvullende informatie kan worden opgevraagd.

4. Inventarisatie

Er wordt in kaart gebracht wat de specifieke behoeften zijn van het kind; wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn op de volgende gebieden: pedagogisch, didactisch, kennis en vaardigheden van de leerkracht, de organisatie van de school en de klas, de mogelijkheden m.b.t. het gebouw en het materieel, de relatie t.o.v. de medeleerlingen en hun ouders.

5. Overwegingen

De school onderzoekt op basis van de inventarisatie wat de leerling nodig heeft om op de school te kunnen functioneren, welke mogelijkheden de school zelf heeft en welke ondersteuningsmogelijkheden er door anderen, zoals gemeente en speciaal onderwijs, geboden kunnen worden.

6. Besluitvorming

Op basis van de informatie die is verzameld en de overwegingen, wordt een besluit over de toelating genomen door de directeur van de basisschool, gehoord hebbende het team. In het besluit ligt besloten het antwoord op de vraag waarom de school wel of niet in staat is - dankzij of ondanks de inzet van de middelen - de leerling kwalitatief goed onderwijs te bieden, afgestemd op diens behoeften. Daarbij wordt meegenomen of, en zo ja welke, consequenties er zijn i.v.m. de grenzen die zijn geformuleerd ten aanzien van de opvangmogelijkheden van de school. De school houdt de ouders op de hoogte van het verloop van het besluitvormingsproces proces en maakt melding van eventuele vertraging daarin. De school moet echter binnen zes weken beslissen of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd.

7. Besluit

De school gaat met de ouders in gesprek en het besluit wordt besproken. Bij plaatsing wordt een plan van aanpak opgesteld met daarbij een overzicht van inzet en van middelen, inzet van informatie, ondersteuning van derden en eventuele aanpassingen binnen de school. Dit plan van aanpak kan per plaatsing sterk verschillen; het betreft hier namelijk maatwerk. Indien de school besluit het kind niet te kunnen plaatsen, wordt een inhoudelijke onderbouwing door de school gegeven. 

Vervolg bij niet-plaatsing                                                                                                                                                                         

Als de school de leerling met een ondersteuningsbehoefte niet kan toelaten, zal de school, in samenspraak met de ouders, een passende onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.

Vervolg na plaatsing

Als blijkt dat we uw kind de ondersteuning kunnen bieden die het bij het onderwijs nodig heeft en dat uw kind leerbaar is (en blijft), dan wordt er samen met de ouders een plan van aanpak/opp opgesteld. In alle gevallen dat wij menen het betreffende kind bij ons op school de juiste hulp te kunnen bieden, zullen wij altijd, zowel intern als met de ouders, minimaal tweejaarlijks evalueren. Wanneer bij tussentijdse evaluatie van het plan van aanpak/opp blijkt dat de school tegen een grens aan loopt, zal de school met ouders gaan zoeken naar mogelijke oplossingen binnen het samenwerkingsverband. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op het gebied van extra ondersteuning staat voor het komend jaar de begeleiding van NT2-leerlingen in het jaarplan. Tevens borgen we het schoolondersteuningsplan en hebben we zorg voor alle leerlingen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Visie kleuterbouw

Op ‘t Venne vinden wij het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen! “Eerst het kind, dan de leerling”.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, verwonderen zich en zijn creatief. Door ECHT naar het kind te kijken geven we de kinderen de kans zich op hun eigen manier te mogen ontwikkelen. De belevingswereld van de kinderen staat hierbij centraal. Dit is zichtbaar in onze rijke speel-leeromgeving binnen en buiten en een beredeneerd aanbod aansluitend bij de ontwikkeling van de kinderen.

Dat betekent in de praktijk dat we dicht bij de belevingswereld van de kinderen blijven en ons aanbod daarop aanpassen. Het spel en spelen is hier een belangrijke factor in. De leerkrachten streven ernaar om spelenderwijs (coachend en sturend) een evenwicht aan te brengen tussen het aanbod en de behoefte van ieder kind.

 Door zo goed mogelijk te luisteren en te kijken naar kleuters leggen we het fundament voor een optimale ontwikkeling. 

Terug naar boven