't Venne

Sarabande 9 2152 TB Nieuw-Vennep

 • Schoolfoto van 't Venne
 • Schoolfoto van 't Venne
 • Schoolfoto van 't Venne
 • Schoolfoto van 't Venne
 • Schoolfoto van 't Venne

In het kort

Toelichting van de school

Op 't Venne is ons uitgangspunt 'Eerst het kind dan de leerling'.

Met professionele leerkrachten werken we aan de ontwikkeling van elk kind en proberen we, samen met de opvoeders en de leerling zelf, het optimale uit de leerling te halen. 

't Venne onderscheidt zich van andere scholen door:

 • Homogene groepen om zo goed mogelijk recht te doen aan verschillen tussen kinderen.
 • Meer dan gemiddelde aandacht voor ICT, muzikale vorming en culturele vorming.
 • Goede faciliteiten voor onze leerkrachten in de vorm van een leerkrachtondersteuner, ondersteuning door verschillende specialisten en het inhuren van externen.  
 • Een vakleerkracht voor alle lessen bewegingsonderwijs vanaf groep 1/2.
 • Een LEF-groep voor de leerjaren 1 t/m 8 (LEF = leren van executieve functies).
 • Een LEF XL groep voor de hele ochtend meer begaafd onderwijs. 
 • Een samenwerking met de Day a Week School voor specifieke leerlingen met een HB-profiel.
 • Ontdekkend en onderzoekend leren voor de zaakvakken in de groepen 3 t/m 8.
 • Thematische ateliers voor de creatieve vakken en ICT.
 • Dyslexie begeleiding en ergotherapie worden in het schoolgebouw aangeboden.
 • Het vak Engels vanaf de kleuters, gegeven door specialisten. Een aparte lijn voor mondelinge vaardigheid en aandacht voor kinderen die de Engelse taal al vaardig zijn. 
 • Goede NT2 faciliteiten voor het jonge kind.
 • Effectieve ondersteuning en inoefening met uitgebreide ICT middelen in alle groepen. 
 • Gezonde school 
 • Meer dan gemiddelde aandacht voor wetenschap en technologie.
 • Naschools activiteitenaanbod voor wetenschap en technologie, muziek en sport.                                                           

Mocht u op zoek zijn naar een basisschool voor uw zoon of dochter, dan maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Eerst het kind dan de leerling
 • Internationaal onderwijs
 • Thematisch en onderzoekend
 • Samenwerken met ouders
 • Modern en duurzaam ingericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van 't Venne telde 1 februari 2023 rond 225 leerlingen. De belangrijkste redenen voor onze groei is de kleinschaligheid, aandacht voor elke leerling, ontdekkend en onderzoekend leren en de kunst de nieuwsgierigheid van de kinderen te vergroten en de betrokkenheid te behouden!

Veel ouders weten de school te vinden vanwege ons innoverend vermogen, onze individuele benadering naar kinderen en hun ontwikkeling en onze goede resultaten op cognitief en sociaal emotioneel vlak. 

In een wijk als Getsewoud is de samenstelling van de populatie anders dan in een van de oudere wijken van Nieuw-Vennep. In het algemeen kan gezegd worden dat er een groter percentage mensen woont dat hiervoor buiten de Haarlemmermeer woonde en werkte.  Veel ouders hebben een MBO-HBO opleiding.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
207
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De tussenschoolse opvang doen we in samenwerking met Op Stoom. Er is een vaste medewerker gekoppeld aan een groep zodat er continuïteit is voor de leerlingen. Veel leerlingen kennen deze medewerkers ook van de voor- en/of naschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacybeleid

De privacy van onze leerlingen en medewerkers vinden wij belangrijk. In ons beleid en dagelijks handelen voldoen wij aan de relevante wet- en regelgeving. De nieuwe Europese privacywet (de algemene verordening gegevensbescherming, AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldt, hebben wij vertaald naar een informatiebeveiligings- en privacybeleid. Op basis hiervan hebben we passende maatregelen getroffen om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers van onze school. Deze maatregelen omvatten onder meer: afspraken over het werken met persoonsgegevens, afspraken over het maken en gebruiken van foto’s en filmpjes, het aanstellen van een Functionaris voor Persoonsgegevens en het sluiten van verwerkersovereenkomsten met onze partners/leveranciers. Van alle medewerkers, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in het beschermen van ieders privacy. Ons privacybeleid en -reglement vindt u op: www.jl.nu/ouders.

Veiligheidsbeleid

Kinderen, ouders en personeel moeten in een veilige omgeving kunnen werken en leren. De school heeft hiervoor een veiligheidsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven welke afspraken zijn gemaakt om de fysieke- en sociale veiligheid op school te garanderen, om onveilige situaties te voorkomen en hoe te handelen bij een incident. Denk bij fysieke veiligheid bijvoorbeeld aan hygiëne, veilige speeltoestellen en ontruiming van de school bij een calamiteit. Sociale veiligheid gaat over privacy, omgangsvormen, het voorkomen van pesten, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie. Het veiligheidsplan is opgesteld met instemming van de GMR en op schoolniveau verder uitgewerkt met instemming van de MR. Onderliggende protocollen zijn te vinden op www.jl.nu/ouders en/of op onze schoolwebsite. Ieder jaar evalueren wij het veiligheidsplan en nemen we actie als we vinden dat dit nodig is. Deze evaluatie bespreken wij ook met de MR.

Sociale media, internet en BYOD

Voor de veiligheid en privacy van u en uw kind(eren), werkt onze school met een protocol ‘Sociale media, internet en Bring Your Own Device (BYOD) en een aantal gedragscodes. De inhoud hiervan wordt tijdens de lessen Mediawijsheid met de kinderen besproken. De kern van deze protocollen en gedragscodes is: gebruik je gezond verstand. Wees je bewust van het - vaak onbedoelde - effect dat een bericht op een van de sociale media (Twitter, Facebook, Instagram) of andere internetgerelateerde programma’s of apps kan hebben; op jezelf, op je school, je ouders of een ander. Gepubliceerde teksten of beelden zijn ‘real time’ en blijven voor onbepaalde tijd openbaar en/of vindbaar. Verder is afgesproken dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun mobiele telefoon of ander toestel (Bring Your Own Device, BYOD). Zij mogen het alleen gebruiken als zij toestemming hebben van de leerkracht. Telefoons staan uit en zijn niet zichtbaar aanwezig. Van leerlingen wordt verwacht dat zij niet meedoen aan (digitaal) pesten. Tot slot zijn er richtlijnen opgenomen voor het maximaal gebruik van beeldschermen op school om myopie te voorkomen. Het protocol en de gedragscodes vindt u op: www.jl.nu/ouders.Onze school werkt met Google for Education, een beschermd portaal. Dat betekent dat alle leerlingen een eigen account. Kinderen van groep 1 t/m 4 bereiken dit via Login-plaatjes op school. De oudere kinderen loggen in met een mailadres en wachtwoord, op school of thuis.

Schorsing en verwijdering

Schorsing is een ordemaatregel, waardoor een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Verwijderen betekent het definitief uitschrijven van een leerling van de school. Als school hopen wij deze ordemaatregelen zo min mogelijk toe te moeten passen, maar het is noodzakelijk dat wij u hierover informeren. U vindt de stappen die wij dan moeten volgen op www.jl.nu/ouders . Als u het niet eens bent met een dergelijke beslissing, verwijzen wij u naar de Geschillencommissie Toelating en Verwijdering van de Stichting Onderwijsgeschillen (voor contactgegevens, zie onder kopje: Kwaliteit en veiligheid, klachtenregeling).

Terug naar boven