't Venne

Sarabande 9 2152 TB Nieuw-Vennep

 • Schoolfoto van 't Venne
 • Schoolfoto van 't Venne
 • Schoolfoto van 't Venne
 • Schoolfoto van 't Venne
 • Schoolfoto van 't Venne

In het kort

Toelichting van de school

Op 't Venne is ons uitgangspunt 'Eerst het kind dan de leerling'.

Met professionele leerkrachten werken we aan de ontwikkeling van elk kind en proberen we, samen met de opvoeders en de leerling zelf, het optimale uit de leerling te halen. 

't Venne onderscheidt zich van andere scholen door:

 • Homogene groepen om zo goed mogelijk recht te doen aan verschillen tussen kinderen.
 • een beredeneerd aanbod afgestemd op het niveau van de groep
 • Meer dan gemiddelde aandacht voor ICT, muzikale vorming en culturele vorming.
 • Goede faciliteiten voor onze leerkrachten in de vorm van een leerkrachtondersteuner, ondersteuning door verschillende specialisten en het inhuren van externen.  
 • Een vakleerkracht voor alle lessen bewegingsonderwijs.
 • Een LEF-groep voor de leerjaren 1 t/m 8 (LEF = leren van executieve functies).
 • Een LEF XL groep voor de hele ochtend meer begaafd onderwijs. 
 • Een samenwerking met de Day a Week School voor specifieke leerlingen met een HB-profiel.
 • Ontdekkend en onderzoekend leren voor de zaakvakken in de groepen 3 t/m 8.
 • Een dynamische schooldag waarbij bewegend leren dagelijks onderdeel van het aanbod is.
 • Dyslexie begeleiding en ergotherapie worden in het schoolgebouw aangeboden.
 • Het vak Engels vanaf de kleuters. Een aparte lijn voor mondelinge vaardigheid en aandacht voor kinderen die de Engelse taal al vaardig zijn. 
 • Goede NT2 ondersteuning zowel intern als in samenwerking met externe partijen.
 • Effectieve ondersteuning en inoefening met uitgebreide ICT middelen in alle groepen. 
 • Gezonde school certificaat op het gebied van voeding en sport.
 • Meer dan gemiddelde aandacht voor wetenschap en technologie.
 • Naschools activiteitenaanbod voor wetenschap en technologie, muziek en sport.                                                           

Mocht u op zoek zijn naar een basisschool voor uw zoon of dochter, dan maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Eerst het kind dan de leerling
 • Onderzoekend leren
 • Thematisch werken
 • Bewegend leren
 • Doelgericht werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van 't Venne telde 1 februari 2023 rond 241 leerlingen verdeeld over 10 groepen. 't Venne is een groeiende school! Ouders weten onze school vooral te vinden vanwege onze huiselijke inrichting, goede resultaten en de persoonlijke aandacht. Kinderen en ouders voelen zich hier snel thuis. Daar zijn we trots op! 

De wijk Getsewoud is een van de nieuwe wijken in Nieuw-Vennep. De mensen die hier wonen zijn veelal verhuisd vanuit andere dorpen en steden. Van deze mensen hebben de meeste een MBO- of HBO-opleiding afgerond. De verhouding tussen kinderen met een Nederlandse en die met een niet-Nederlandse achtergrond is ongeveer 70 om 30 procent. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De tussenschoolse opvang doen we in samenwerking met Op Stoom. Er is een vaste medewerker gekoppeld aan een groep zodat er continuïteit is voor de leerlingen. Veel leerlingen kennen deze medewerkers ook van de voor- en/of naschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Over privacy en het gebruik van media

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan digitale geletterdheid (“alles wat iemand moet kennen en kunnen om te kunnen functioneren in onze digitale samenleving”). Hierdoor komen onze leerlingen actief in aanraking met (toepassingen van) ICT in de de breedste zin van het woord. Hiervoor werken we met een variatie aan (digitale) leermiddelen ter ondersteuning van het leerproces. Zo werken wij onder andere met Google Workspace for Education, een beschermde omgeving waarbinnen alle leerlingen een eigen account hebben. Dit betekent o.a. dat zij niet kunnen mailen naar iemand buiten ons domein. Ze kunnen ook geen mail (of advertenties/spam) ontvangen van buiten dit domein. Binnen deze afgeschermde omgeving leren zij samenwerken, delen en mailen, onder begeleiding van een leerkracht. Kinderen van groep 1 t/m 4 bereiken deze omgeving via de plaatjes login op school. De oudere kinderen loggen in met een mailadres en wachtwoord, op school of thuis.WijWijzer volgt actuele ontwikkelingen nauwlettend en doet zo nodig aanpassingen om de Google omgeving zo gebruiksvriendelijk en privacyproof mogelijk in te richten. Hierbij is besloten om op een aantal onderdelen af te wijken van de geadviseerde aanpassingen. Google Maps en YouTube blijven beschikbaar omdat deze belangrijk zijn bij het maken van werkstukken, spreekbeurten of presentaties. Onze beheerder heeft het zo kunnen inrichten dat er geen privacygevoelige data van onze leerlingen verzameld worden. Zo maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden die Google biedt, blijven we onze leerlingen begeleiden bij de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden en houden we rekening met hun privacy.

Voor de veiligheid en privacy van u, uw kind(eren) en medewerkers, werkt onze school met een gedragscode ‘Sociale media, internet en Bring Your Own Device (BYOD). De inhoud hiervan wordt tijdens de lessen Mediawijsheid met de kinderen besproken. Verder is afgesproken dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun mobiele telefoon of ander toestel dat zij meenemen. Zij mogen het alleen gebruiken als zij toestemming hebben van de leerkracht/medewerker. Telefoons staan uit en zijn niet zichtbaar aanwezig. Van leerlingen wordt verwacht dat zij niet meedoen aan (digitaal) pesten. Deze gedragscode vindt u op: www.wijwijzer.nu/ouders.

In het kader van de privacy van onze leerlingen en leerkrachten/medewerkers (en conform de privacywetgeving) vragen wij uw medewerking op een aantal onderwerpen:Jaarlijks wordt u gevraagd om uw ‘privacy voorkeuren’ (b.v. gebruik van foto’s) via Parro door te geven. Het is belangrijk dat u deze invult, zodat wij op de hoogte zijn van uw wensen. Wilt u terughoudend zijn met het fotograferen en filmen van kinderen op en rond school? Er staan immers bijna altijd klasgenootjes op de foto. Wilt u dit beeldmateriaal niet via sociale media delen i.v.m. de privacy van andere kinderen? Het is belangrijk dat u toestemming heeft van de directeur, leerkracht/medewerker of andere ouders als u foto’s of filmpjes maakt of deelt. Ten aanzien van de privacy van de gegevens van uw kind(eren) hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten met aanbieders van leermethoden en b.v. de bibliotheek. In deze overeenkomsten staan privacy afspraken over waar uitgewisselde persoonsgegevens wel en niet voor gebruikt mogen worden. 

Veiligheid op school

Kinderen, ouders en personeel moeten in een veilige omgeving kunnen werken en leren. De school heeft hiervoor een veiligheidsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven welke afspraken zijn gemaakt om de fysieke en sociale veiligheid op school te garanderen, om onveilige situaties te voorkomen en hoe te handelen bij een incident. Denk bij fysieke veiligheid bijvoorbeeld aan hygiëne, veilige speeltoestellen en ontruiming bij een calamiteit. Sociale veiligheid gaat over privacy, omgangsvormen, het voorkomen van (online) pesten, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie. Het veiligheidsplan is opgesteld met instemming van de GMR en op organisatieniveau verder uitgewerkt met instemming van de MR. Ieder jaar evalueren wij het veiligheidsplan en nemen we actie als we vinden dat dit nodig is. Deze evaluatie bespreken wij ook met de MR. Onderliggende protocollen zijn te vinden op www.wijwijzer.nu/ouders:

 • Gedrag- en pestprotocol
 • Gedragsprotocol ouders
 • IBP beleid en privacyreglement
 • Gedragscode ten aanzien van het gebruik van Internet, Sociale Media en BYOD
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandelingKind, school en scheiding

Terug naar boven