RKBS 't Venne

Sarabande 9 2152 TB Nieuw-Vennep

 • Schoolfoto van RKBS 't Venne
 • Schoolfoto van RKBS 't Venne
 • Schoolfoto van RKBS 't Venne
 • Schoolfoto van RKBS 't Venne
 • Schoolfoto van RKBS 't Venne

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen onze leerlingen in hun ontwikkeling. Met ingang van schooljaar 2021-2022 wordt er gewerkt met IEP-LVS. Het leerlingvolgsysteem van IEP past goed bij onze visie op onderwijs. IEP stelt: Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. IEP geeft inzicht in waar een kind nu staat en geeft aan hoe het zich verder kan ontwikkelen. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart.

Wij toetsen de leerlingen 2 keer per jaar op een aantal onderdelen:

 • Taalverzorging 
 • Rekenen
 • echnisch lezen 
 • Begrijpend Lezen 
 • Hart en handen

Deze toetsen geven ons een beeld van wat de kinderen aan leerstof beheersen. We zien zo ook waar de ontwikkelkansen van elk kind liggen. Daardoor kan de leerkracht het programma waar nodig aanpassen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies. Begin groep 8 wordt dit advies geëvalueerd. In januari/februari ontvangen de leerlingen hun definitieve advies. N.a.v. de resultaten van de eindtoets in april, kan er een heroverweging plaatsvinden. 

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verschaffen in een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen (groep 1 t/m groep 8). Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat. KiVa is wetenschappelijk bewezen effectief én goedgekeurd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De KiVa-monitor is goedgekeurd door de Onderwijsinspectie; met de KiVa-monitor voldoen scholen dus aan de wettelijke verplichting de sociale veiligheid onder leerlingen te meten.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect voor jezelf/omgeving
 • Growth mindset
 • Vertrouwen in jezelf/ de ander

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Oordeel ´Goed´ van de inspectie

Op vrijdag 1 december 2018 hebben twee inspecteurs ‘t Venne bezocht i.h.k.v. een verificatie-onderzoek. Tijdens een verificatie onderzoek bekijkt de inspectie of het beleid van het bestuur voldoende wordt uitgevoerd en of het bestuur voldoende zicht heeft op de kwaliteit van de school.De waardering van de inspectie kan bestaan uit vier oordelen.

 • Onvoldoende: als een school de basiskwaliteit niet levert.
 • Voldoende: als een school voldoet aan de basiskwaliteit
 • Ruim Voldoende: als een school de basiskwaliteit overstijgt
 • Goed: als een school de basiskwaliteit overstijgt en eigen aspecten van kwaliteit heeft toegevoegd

De inspecteurs hebben ‘t Venne bekeken en gewaardeerd op vijf onderdelen. Ze hebben daarvoor groepen bezocht, zijn in gesprek gegaan met leerkrachten, externen, leerlingen, de intern begeleider en het managementteam. Daarnaast hebben ze dossier-onderzoek gedaan.  

Waardering

Bij de start van het gesprek over het oordeel gaf de inspectie aan geïnspireerd te zijn door de school. Er is een grote waardering voor de eigen werkwijze en bevlogenheid van het team. De inspectie typeert de school vervolgens als “warm”. Ze voelden zich zeer welkom. De wijze waarop ‘t Venne kijkt naar leerlingen en de wijze waarop zij uitvoering geeft aan de leerlingenzorg maakt dat de inspectie aangaf dat je “ieder kind een school als ‘t Venne gunt”. Een groter compliment kunnen wij ons niet wensen

De waardering is als volgt:

OP 2 - Zicht op ontwikkeling, GOED

De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen

OP 3 - Didactisch handelen, RUIM VOLDOENDE

Het didactisch handelen van de leraren stelt de leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen

OP 6 - Samenwerking met partners GOED

De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven. Inspectie noemde de samenwerking indrukwekkend. 

KA 1 - Kwaliteitszorg GOED

De school heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbetert op basis daarvan haar onderwijs.

KA 2 - Kwaliteitscultuur GOED

De school kent een professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer.

We zijn heel erg trots op deze waardering en zijn blij dat de inspectie ‘t Venne heeft gezien als de prachtige school die wij zijn.

Terug naar boven