Rooms Katholieke Basisschool Sint Antonius

Ridderspoorstraat 24 2153 BV Nieuw-Vennep

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Antonius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Antonius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Antonius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Antonius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Antonius

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Antoniusschool heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

De leerkrachten weten hoe de leerlingen zich ontwikkelen en hoe zij hen hierbij kunnen helpen. Zij leggen de leerstof op een duidelijke manier uit. In de klassen heerst een prettige sfeer die de leerlingen ondersteunt bij het leren. De leerkrachten vervullen hierin een voorbeeldrol. Ook de leerlingen gaan prettig met elkaar om. De school heeft haar kwaliteit voldoende in beeld. Het team weet wat goed gaat en wil de school graag verder verbeteren. Men werkt hier dan ook gezamenlijk aan. Aandacht voor het actief betrekken van de leerlingen bij de uitleg. Leerlingen leren beter als zij zelf vertellen wat zij leren en moeten doen.

De Antoniusschool heeft de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en een respectvolle omgang met elkaar hoog in het vaandel staan. De leerkrachten hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. Deze gegevens gebruiken zij om de lessen in te richten. De leerkrachten leggen de leerstof op een duidelijke manier uit. 

Terug naar boven