De Wikkeling

Laan van Gildestein 76 2151 HV Nieuw-Vennep

Schoolfoto van De Wikkeling

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Goede resultaten bieden perspectief op een mooie vervolgopleiding en loopbaan. Tegelijkertijd vinden wij dat onze opdracht veel breder is. De ontwikkeling van talenten, samenwerken, het stimuleren van waarden als respect, eerlijkheid, doorzettingsvermogen zijn voor ons minstens even belangrijk. 

Onze school stelt zich tot taak de juiste voorwaarden te scheppen voor ieder kind om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, zodat uw kind verder komt en ook kan terugkijken op een fijne schooltijd.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het geven van instructie delen de leerkrachten de leerlingen in groepen in. De indeling wordt gebaseerd op observaties van de leerkrachten en de resultaten bij de toetsen (methode-gebonden toetsen en de IEP toetsen). We onderscheiden de volgende instructiegroepen: instructie afhankelijk, instructie gevoelig en instructie onafhankelijk. In de lessen krijgen de  kinderen op basis van deze indeling langere, kortere of een ander type instructie. De indeling wordt met name gehanteerd bij de vakken rekenen en taal/spelling. Dit kan per vak verschillen en er wordt regelmatig geëvalueerd of een leerling de instructie krijgt die bij hem of haar past.

Om na te gaan welke ontwikkeling onze leerlingen doormaken, neemt onze school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methode-gebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffend vak in kaart brengen. Deze nemen we twee maal per jaar af.

Met behulp van groepsplannen wordt gewerkt aan doelen, uitgaande van de ontwikkeling van de leerling. Een tussentijdse evaluatie door de groepsleerkracht en de IB-er zorgt ervoor dat de ontwikkeling van de individuele leerling wordt gemonitord en waar nodig het aanbod wordt aangepast. Twee maal per jaar worden er groepsplannen gemaakt, die een tussenevaluatie kennen en een eindevaluatie.

De resultaten van zowel de methode-toetsen als de IEP toetsen worden met u gedeeld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij informeren de kinderen en ouders zo goed mogelijk over de diverse vormen van voortgezet onderwijs in onze regio. Daarnaast vinden we het belangrijk ouders en kinderen te helpen bij het kiezen van de school waar het kind zich thuis zal voelen en het een goede kans van slagen heeft. Daarom informeren wij ouders en kinderen tijdig over de jaarlijkse informatiemomenten van middelbare scholen en wanneer zij welke stappen kunnen verwachten ten aanzien van het (voorlopig) schooladvies.

Het schooladvies is gebaseerd op meerdere onderdelen en wordt door een team van leerkrachten, directeur en IB-er besproken en onderbouwd:

  • leerresultaten en toetsen, minimaal vanaf het moment eind groep 6,
  • ervaringen en waarnemingen op het gebied van sociaal-emotioneel gedrag en leervaardigheden, gebaseerd op groep 6, 7 en 8,
  • inzicht van de school door de jaren heen, 
  • de wens van ouders en de wens van de leerling wordt meegenomen in het proces, maar is niet bepalend..

Eind groep 7 krijgt iedere leerling een voorlopig advies. Een half jaar later (in groep 8) bespreken leerkracht, leerlingen en ouders/verzorgers het definitieve schooladvies.  In februari wordt een onafhankelijke toets (IEP Doorstroomtoets) afgenomen, waarna in de week van 15 maart het advies definitief wordt. Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als er zwaarwegende argumenten zijn, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.  

Overstapservice Onderwijs (OSO) van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO).
Als een leerling overstapt naar een andere school, dan heeft de nieuwe school gegevens over die leerling nodig. Met behulp van de Overstapservice Onderwijs (OSO) kunnen scholen deze gegevens veilig en betrouwbaar digitaal uitwisselen. De PO- en VO-besturen hebben afgesproken om vanaf het schooljaar 2016-2017 bij de overdracht tussen PO en VO gebruik te maken van de Overstapservice. Sinds 2011 wordt er in verschillende regio’s uitgewisseld via de OSO en in 2016 is OSO officieel de landelijke standaard voor de digitale uitwisseling van leerlinggegevens geworden. Het doel hiervan is om de digitalisering in Nederland eenvormig en veiliger te maken en te laten voldoen aan de wettelijke eisen.Met de overdracht van het overstapdossier (een onderwijskundig rapport) worden er gegevens overgedragen die de school voor voortgezet onderwijs nodig heeft  voor het leren en begeleiden van de leerling. Het uitgangspunt is om alleen dié gegevens uit te wisselen die relevant zijn voor de nieuwe school. De wijziging ten opzichte van voorgaande jaren is dat de uitwisseling van gegevens digitaal gebeurt, maar het blijven dezelfde gegevens die worden uitgewisseld.OSO maakt gebruik van de standaard OSO-gegevensset. Daarmee wordt er voorkomen dat er onbedoeld teveel of onjuiste gegevens worden uitgewisseld. De PO en VO besturen in de regio hebben afgesproken deze gegevensset van PO naar VO over te dragen. Het bevat de volgende standaardgegevens:

- Gegevens van de instelling/school         
- Gegevens van de leerling en zijn ouders en eventueel verzorgers       
- Het overstapadvies       
- Toetsresultaten         
- Medische gegevens ( huisarts en tandarts) 
Het kan voorkomen dat het nodig is voor bepaalde leerlingen om meer gegevens te sturen naast de vaste OSO-gegevensset. De afweging bij het wel of niet meesturen is telkens of de gegevens relevant zijn om de leerling op de nieuwe school goed te kunnen begeleiden en te laten leren.De basisschool is verantwoordelijk voor de inhoud van het overstapdossier. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier.

Weergave Schooladvies

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze missie is om kinderen te laten groeien naar sociale en zelfstandige wereldburgers die in staat zijn nieuwe dingen te doen. Wij vinden het van groot belang dat ieder kind positief over zichzelf en de anderen denkt en dat ieder kind zich veilig voelt. Alleen vanuit een gevoel van veiligheid krijgt elk kind de kans zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Inspireren
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven