De Wikkeling

Laan van Gildestein 76 2151 HV Nieuw-Vennep

Schoolfoto van De Wikkeling

Het team

Toelichting van de school

We zijn trots op ons team. Ons team is pedagogisch sterk, ambitieus en zeer betrokken! 
Het team bestaat naast leerkrachten uit:

 • Intern begeleiders groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8
 • Specialist meer- en hoogbegaafd
 • Gedragsspecialist
 • Kanjercoördinator
 • Evenementen manager
 • Vakleerkrachten gym
 • Administratief medewerker
 • Conciërge
 • Schoolassistent
 • Onderwijs assistenten
 • IT specialist
 • Mediawijsheid specialisten
 • Reken specialist
 • Lees specialist
 • Vakleerkracht muziek
 • Stagecoördinator 
 • Directeur
 • Coördinatoren Tussenschoolse Opvang
 • Dyslexie begeleiding en ergotherapie worden in het schoolgebouw aangeboden 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht verlof heeft, wordt deze, waar mogeijk, vervangen door een collega. Bij ziekte van een leerkracht maken we gebruik een invalpool op stichtingsniveau. Mocht er geen pooler beschikbaar zijn, dan maken we gebruik van het opdeelplan. De kinderen worden dan verdeeld over andere groepen. Zij krijgen dan werk mee. In uiterste gevallen werkt de groep thuis.

De bovengenoemde aanpak is in overleg met de MR van onze school vastgesteld, als onderdeel van een noodplan vanwege het actuele lerarentekort. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Wikkeling werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd groepsgewijs de leerstof aangeboden krijgt. De kinderen van de groepen 1 en 2 zitten  bij elkaar in de groep.
De kinderen van groep 3 t/m 8 zitten zoveel mogelijk in enkelvoudige groepen.  Alleen wanneer het leerlingaantal daartoe aanleiding geeft, werken we in combinatiegroepen. We  proberen het aantal leerlingen in een groep zo klein mogelijk te houden, zodat we de kinderen zoveel  mogelijk hulp kunnen bieden.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We gaan uit van een lessentabel van 24 uur voor de groepen 1-4 en 25,75 uur voor de groepen 5-8. De tijden zijn een indicatie. Indien noodzakelijk worden er aanpassingen gemaakt in het rooster.

Onder wereldoriëntatie vallen de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, natuuronderwijs, mediawijsheid, verkeer en burgerschap.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We gaan uit van een lessentabel van 24 uur voor de groepen 1-4 en 25,75 uur voor de groepen 5-8. 
De tijden zijn een indicatie. Indien noodzakelijk worden er aanpassingen gemaakt in het rooster. Onder wereldoriëntatie vallen de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, natuuronderwijs,  mediawijsheid, verkeer en burgerschap. 

De overheid heeft vastgelegd hoeveel tijd scholen moeten besteden aan onderwijs. Onze kinderen krijgen ruim 7.520 uur les in acht schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke norm. Ieder schooljaar hebben we maximaal zeven zogenaamde onderbroken weken (met vier lesdagen). Ook dit is één van de eisen van het ministerie van onderwijs. De onderwijsinspectie let erop dat de scholen voldoende uren onderwijs geven. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bij aanmelding op onze school bespreken wij met ouders of hun kind behoefte heeft aan extra ondersteuning. Het stappenplan staat beschreven in ons ‘aanname protocol’. Dit vindt u op www.jl.nu/ouders.

Samenwerkingsverband passend onderwijs 

Soms heeft een kind moeite bij het leren en meedoen. De scholen van Jong Leren vinden dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek binnen het onderwijs verdienen. Wij gaan uit van hun talenten en mogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen of kansen. Als het kan, gaan kinderen naar het regulier onderwijs. Wanneer dit mogelijk is, bieden wij extra ondersteuning in samenwerking met speciale (basis)scholen of door inzet van specialisten. In dit kader werkt onze school samen met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer (www.passendonderwijshaarlemmermeer.nl).

Voor- en vroegschoolse educatie

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) in de school. De communicatielijnen tussen onze school en deze organisatie zijn kort. Er vindt op regelmatige basis overleg plaats.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken samen met een Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH). Deze kinderopvangorganisatie heeft een peuteropvang met 2 groepen in het gebouw van onze school. Zij bieden Voorschoolse Educatie.
In de samenwerking ontwikkelen we doorgaande leerlijnen waarbij we op zoek gaan naar gezamenlijke thema’s. Doordat we samen in een gebouw zitten, kunnen de peuters en de kleutergroepen bij elkaar op bezoek. Dit bewerkstelligt voor de peuters een soepele overgang naar groep 1-2 van de Wikkeling. De Wikkeling werkt met alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de omgeving samen.

Terug naar boven