PC BS Opmaat

Sarabande 5 2152 TB Nieuw-Vennep

 • Schoolfoto van PC BS Opmaat
 • Schoolfoto van PC BS Opmaat
 • Hoeveel regen is er gevallen?
 • Groepsdoorbrekend werken. De kinderen schrijven zich in bij de activiteit die zij interessant vinden.
 • Thema dino's. Zelf botten opgraven zoals een echter archeoloog.

Het team

Toelichting van de school

We zijn trots op ons team. Pedagogisch sterk, ambitieus en zeer betrokken!

Het team bestaat naast leerkrachten uit:

 • directeur
 • twee teamleiders
 • intern begeleider gr 1 t/ 5 en gr 6 t/m 8
 • drie bouwcoördinatoren 
 • specialist jonge kind met ontwikkelingsvoorsprong
 • specialist hoogbegaafdheid 
 • rekenspecialist
 • leerspecialist
 • kindercoach
 • twee kanjercoördinatoren 
 • NT2 specialist 
 • event manager
 • vakleerkrachten gym
 • administratief medewerkster
 • conciërge
 • onderwijs assistenten
 • IT specialist en Mediawijsheid specialist
 • dans/drama specialist
 • stage- en TSO coördinatoren
 • dyslexie begeleiding en ergotherapie worden in het schoolgebouw aangeboden


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Opmaat heeft iemand in vaste dienst genomen die dagelijks beschikbaar is om in te vallen. Verder hebben alle groepen een splitsplan. Is er een leerkracht ziek? Dan verdelen we de groep over een aantal andere groepen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Samen leren en ontdekken

Er zijn iedere dag gezamenlijke momenten. Denkt u daarbij aan de start van de dag, een gesprek, een vertelling, een les drama, het instuderen van een musical, gymnastieklessen, gezamenlijke werklessen, buiten spelen en het leren in keuzehoeken. Daarnaast werken we groepsdoorbrekend. U kunt hierbij denken aan het aterlieronderwijs en Bouw! lezen (waarbij oudere leerlingen een tutor zijn van jongere kinderen).  

Aan alle groepen wordt er door de vakleerkracht bewegingsonderwijs gym gegeven. Tijdens het atelieronderwijs worden verschillende externen ingezet. Verder zijn er dagelijks rond de 15 studenten aanwezig die leerkrachten ondersteunen, de overblijf begeleiden en de school ondersteunen bij de organisatie van activiteiten.

Zelfstandigheid

Vanaf de eerste schooldag begeleiden we uw kind bij het vergroten van de zelfstandigheid. Het vergroten van de zelfstandigheid en het eigenaarschap van kinderen, het leren indelen van werktaken en het werken met een weektaak begint in groep 3. In groep 1/2 leren de kinderen a.d.h.v. het Digikeuzebord de werkjes in te delen. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande uren zijn een indicatie. Deze worden altijd afgestemd op de behoeften van de groep. 

Bij kleuters worden vaardigheden in een kleine kring aangeleerd. Er wordt gewerkt met het stoplicht en de stemvolume thermometer. De kleuters leren hierdoor omgaan met de uitgestelde aandacht. De kleuters werken met het Digikeuzebord. Het Digikeuzebord houdt bij wie met wie speelt, welke activiteiten het meest favoriet zijn en wat elk kind individueel heeft gekozen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerkrachten van Opmaat geven hun lessen op basis van de visie die de school heeft over het onderwijs. Kinderen ontwikkelen vooral zichzelf en het is de taak van de school deze ontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren.

In de kleuterbouw werken we met heterogene groepen waarbij thematisch wordt gewerkt. Vanaf groep 3 werken we in homogene groepen. We werken met een weektaak en het directie instructiemodel (DIM) en hebben we aandacht voor coöperatieve werkvormen en bewegend leren. Verder hebben we meer dan gemiddeld aandacht voor sport, Engels en ICT. Tijdens de ateliers is er aandacht voor de brede talentontwikkeling van kinderen. De kinderen mogen zelf kiezen welk atelier zij volgen, zoals b.v. ICT, toneel, drama, dans, lego mindstorms of houtbewerking. 

In de organisatie van ons onderwijs is een duidelijke doorgaande lijn te herkennen.

In het kort kan het type onderwijs dat gegeven wordt, omschreven worden als: kindgericht met oog voor verschillen tussen kinderen.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Aannamebeleid

Ieder kind is in principe welkom op onze school. Op onze school maken wij geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. Voorwaarden van de aanname is dat ouders de grondslag van het onderwijs op de school respecteren of verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs op de school onderschrijven. In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Minimaal tien weken voor de vierde verjaardag kunnen ouders een inschrijfformulier van de school invullen, ondertekenen en opsturen. Opmaat zal het inschrijfformulier bekijken en geeft een bevestiging als uw kind wordt toegelaten. 

Samenwerkingsverband/passend Onderwijs

Elke basisschool in Nederland maakt deel uit van een samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband telt verschillende basisscholen en één of meer speciale scholen voor basisonderwijs. Op 1 augustus 2014 is de wetswijziging passend onderwijs in werking getreden. Schoolbesturen krijgen zorgplicht, middelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Onze school werkt samen met andere scholen in het samenwerkingsverband Haarlemmermeer.

Passend onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat wij onderwijs aanbieden voor iedere leerling, passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie om binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis)onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Aanmelding en plaatsing van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Onze school heeft de taak voor ieder kind zoveel mogelijk adequaat onderwijs te realiseren. Het onderwijsaanbod moet afgestemd zijn op het kind, zowel pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig). Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dat aan geven. De school vraagt of er gegevens beschikbaar zijn, die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties. Bij de aanmelding van uw kind is die informatie, eventueel aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, de belangrijkste basis voor de school om vast te stellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. U kunt hierover meer lezen in het aanname protocol op: www.jl.nu/ouders.

Voor een nieuwe leerling met een ondersteuningsbehoefte kijken we naar wat nodig is om deze leerling op school te laten functioneren. We kijken hoe we met bestaande middelen wel of juist niet in staat zijn om kwalitatief goed onderwijs te bieden. De school heeft ook haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan onze mogelijkheden om kinderen op te vangen.

De volgende grenzen worden onderscheiden:

- een zodanige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep

- dat het leerproces van het kind wordt belemmerd.

Daarbij stellen wij altijd dat een kind leerbaar moet zijn zonder dat er structureel een één-op-één situatie nodig is. Bij externe hulp zal altijd sprake moeten zijn van gekwalificeerd personeel, dat instemt met de visie van onze school en dat specifieke kennis en kunde heeft op het probleemgebied van de betreffende leerling. In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod dient het onderwijs voorrang te hebben. Verstoring van het leerproces van de andere leerlingen en gebrek aan opnamecapaciteit (aantal leerlingen per groep) zijn eveneens mogelijke grenzen.

Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte. Dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen de belangen van de leerling en de belangen van de school. Een eventuele plaatsing van een dergelijke leerling in het regulier primair onderwijs moet de ontwikkeling van het kind bevorderen. Onze school ziet het als taak om in voldoende mate tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van de leerlingen. Echter zijn sommige leerlingen beter op hun plaats op een andere basisschool of in het Speciaal basisonderwijs (SBO) of het Speciaal Onderwijs (SO).

Ten einde tot een dergelijke zorgvuldige afweging te komen, wordt het volgende stappenplan gehanteerd:

1. Aanmelding
Aanmelding door de ouders bij de directie van de school:- Gesprek met de ouders- Vraag naar mogelijke eerdere schriftelijke aanmelding op andere basisschool- Toelichting op de visie van de school- Toelichting op de procedure. Hierna wordt het team geïnformeerd.

2. Informatie verzamelen
Gegevens opvragen bij ouders en relevante instellingen door de school.

3. Informatie bestuderen
Binnengekomen gegevens bespreken en bestuderen de directie en de intern begeleiders en worden in het team gebracht. Aanvullende informatie wordt eventueel opgevraagd.

4. Inventarisatie
Er wordt in kaart gebracht wat de specifieke behoeften zijn van het kind; wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn op de volgende gebieden: pedagogisch, didactisch, kennis en vaardigheden van de leerkracht, de organisatie van de school en de klas, de mogelijkheden m.b.t. het gebouw en het materieel, de relatie t.o.v. de medeleerlingen en hun ouders.

5. Overwegingen
De school onderzoekt op basis van de inventarisatie wat de leerling nodig heeft om op de school te functioneren.  Welke mogelijkheden de school zelf heeft en welke ondersteuningsmogelijkheden door anderen, zoals gemeente en speciaal onderwijs, geboden worden.

6. Besluitvorming

De directeur van de basisschool verzamelt informatie door onder andere in gesprek te gaan met het team. Op basis van die informatie besluit zij om een kind wel of niet toe te laten. In het besluit neemt zij mee waarom de school wel of niet in staat is om de leerling kwalitatief goed onderwijs te bieden, afgestemd op diens behoeften. In het besluit wordt meegenomen welke consequenties er zijn i.v.m. de grenzen die zijn geformuleerd t.a.v. de opvangmogelijkheden van de school. De school houdt de ouders op de hoogte van het verloop van het besluitvormingsproces proces en maakt melding van eventuele vertraging daarin. De school moet echter binnen zes weken beslissen of de leerling wordt toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd.

7. Besluit
De school gaat met de ouders in gesprek en het besluit wordt besproken. Bij plaatsing wordt een plan van aanpak opgesteld met daarbij een overzicht van inzet en van middelen, inzet van informatie, ondersteuning van derden en eventuele aanpassingen binnen de school. Dit plan van aanpak kan per plaatsing sterk verschillen; het betreft hier namelijk maatwerk. Plaatsen we een kind niet, dan geven we een inhoudelijke onderbouwing van die beslissing.

Vervolg bij niet-plaatsing

Als de school de leerling met een ondersteuningsbehoefte niet kan toelaten, zal de school, in samenspraak met de ouders, een passende onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis) onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.

Vervolg na plaatsing

Als blijkt dat we uw kind de ondersteuning bieden die het bij het onderwijs nodig heeft en dat uw kind leerbaar is (en blijft), dan wordt er samen met de ouders een plan van aanpak opgesteld. In alle gevallen dat wij menen het betreffende kind bij ons op school de juiste hulp te bieden, zullen wij altijd, zowel intern als met de ouders, minimaal tweejaarlijks evalueren. Wanneer bij tussentijdse evaluatie van het handelingsplan blijkt dat de school tegen een grens aan loopt, zal de school met ouders gaan zoeken naar mogelijke oplossingen binnen het samenwerkingsverband. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanaf het schooljaar 2022-2023 starten er bij Opmaat een kindercoach en een leerspecialist.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderopvang Opstoom zit bij ons in het gebouw 'de Breedenborgh'. 

Ook gaan er leerlingen naar de volgende kinderopvangorganisaties:

 • HappyKids
 • SKH
 • Kindergarden

Terug naar boven