Het Mozaïek

Nieuwstraat 43 2152 BE Nieuw-Vennep

Schoolfoto van Het Mozaïek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De doorstroomtoets wordt door de leerlingen van groep 8 gemaakt. Naast de wensen van de ouders en het advies van de leerkracht is deze toets mede bepalend voor de toelating tot het Voortgezet Onderwijs. Deze doorstroomtoets  vergelijkt de schoolkennis van de leerlingen op het gebied van rekenen, taal, informatieverwerking en algemene kennis met die van de leerlingen uit de regio en de rest van Nederland. Via de IEP-ouderkrant krijgt u te zijner tijd meer informatie over deze toets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We werken vanuit een klassikale situatie, waarbij we zo goed mogelijk aan willen sluiten bij de behoefte van elk kind.
Hoe gaan we om met verschillen tussen leerlingen? We differentieren in ons onderwijsaanbod:
1. Basisaanpak met verlengde instructie
2. Basisinstructie
3. Verkorte instructie 

Alle kinderen krijgen de basisstof aangeboden. 
Gedurende het schooljaar wordt steeds bekeken welke aanpak kinderen nodig hebben. Het kan zijn dat kinderen voor de verschillende vakken een andere aanpak nodig hebben. Dit kan ook binnen een vakgebied plaatsvinden. 

Er zijn mogelijk ook kinderen die een echt individuele aanpak nodig hebben. Hier werken we met ontwikkelingsperspectief. Daarbij proberen we zo goed mogelijk de einddoelen voor deze kinderen vast te stellen. Die wijken dan af van de doelen die voor groep 8 zijn gesteld. Het programma voor deze kinderen wordt meestal samengesteld met en ondersteund door onze intern begeleider en/of een ambulant begeleider van buiten de school. Afwijken van deze regel kan dus.


Leerlingvolgsysteem

Met ingang van schooljaar 2021-2022 wordt er gewerkt met IEP. 
Deze adaptieve toetsen geven een beeld van wat de kinderen aan leerstof beheersen. Daardoor kan de leerkracht van de groep het programma waar nodig aanpassen. De kinderen kunnen nog beter worden voorbereid op de eindtermijnen voor groep 8. Daarmee wordt de stof bedoeld, die volgens de overheid dan moet worden beheerst.
In groep 8 worden de kinderen in verband met hun schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs getoetst met behulp van de landelijke doorstroomtoets of via een andere vorm van eindtoetsing als deze toets niet geschikt is. 

Andere toetsen uit ons volgsysteem zijn: de methodegebonden toetsen, diagnostische toetsen, leerlingvolgsysteem voor de sociaal/emotionele ontwikkeling en individuele toetsen voor leerlingen met bijzondere zorg. Alle resultaten worden vastgelegd en bewaard in het leerlingenarchief.

Resultaten van toetsen staan nooit op zichzelf. Zij moeten een bevestiging zijn van wat we al weten. Het is voor ons een hulpmiddel bij het volgen van kinderen. 

Daarnaast worden de kinderen uit de groepen 1-2 met behulp van het volgsysteem KIJK gevolgd in hun ontwikkeling. Voor alle groepen geldt voor de sociaal emotionele ontwikkeling dat wij Kanvas van de kanjertraining hanteren.

Hulp

Ook andere factoren kunnen de wijze van begeleiden bepalen. Het resultaat van een toets kan voor de leerkracht reden zijn contact met u op te nemen. Dit gebeurt als het leeraanbod onvoldoende aansluit op de behoefte van een kind, of een groepje kinderen. Afspraken die de leerkracht met u maakt over extra ondersteuning worden schriftelijk vastgelegd in groepsoverzicht en groepsplan. Dit gebeurt ongeveer 2x per jaar. Indien nodig zal er tussentijds natuurlijk bijstelling plaatsvinden zodat het kind volop het onderwijsaanbod geniet.  De Interne Begeleider speelt hierin een belangrijke rol. Zij "bewaakt" dit hele proces en zorgt ervoor dat afspraken worden nagekomen. Eventuele individuele werkafspraken zijn terug te vinden in het leerlingvolgsysteem. De leerkracht houdt dit bij.

Rapport

De ouders van de kinderen uit de groepen 1 tot en met 7 krijgen twee keer per jaar een rapport, in januari en . Groep 8 krijgt in januari een rapport met een gesprek over de keuze voor het Voortgezet Onderwijs. De rapporten voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 zijn geschreven aan de ouders, de rapporten voor de kinderen van groep 5 tot en met 8 zijn geschreven aan de kinderen. In de onderbouw krijgt u doormiddel van + en -  met daarbij geschreven informatie over de vorderingen, terwijl in de bovenbouw letters en cijfers met daarbij geschreven informatie te lezen is.
De exacte data van uitreiking en bespreking vindt u in de kalender. Na ongeveer 3 weken school wordt u uitgenodigd voor het zogenaamde startgesprek. De leerkracht bespreekt met u de eerste indruk en maakt indien nodig afspraken ten behoeve van de begeleiding. Vanaf groep 6 is de leerling aanwezig bij het gesprek.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om de kinderen te betrekken bij hun ontwikkeling en te stimuleren, houden we vanaf groep 6 ouder-kindgesprekken. Op grond van de behaalde resultaten zet IEP de toetsresultaten om naar een niveau van het voortgezet onderwijs. Dit is vanaf groep 7. Hierin staat op basis van de IEPtoetsen en  de mogelijke verwachting voor het vervolgonderwijs. U kunt dan denken aan vmbo kader/beroepsgericht, vmbo theoretisch, havo, vwo. In groep 7 wordt dit een prognose gesprek, in groep 8 vindt er een gesprek plaats dat leidt tot een definitief advies voor het voortgezet onderwijs.

De keuzemogelijkheden voor uw kind in groep 8 in het Voortgezet Onderwijs zijn ruim, zowel in Nieuw-Vennep als verder in de Haarlemmermeer en omstreken. We raden u aan zich breed en tijdig te laten informeren alvorens u met uw kind een besluit neemt. De beslissing over de schoolkeuze wordt door de ouders en kind genomen, uiteraard kan school hierin adviseren. U en uw kind worden dan persoonlijk voor een gesprek met de leerkracht van groep 8 uitgenodigd. Tijdens dit gesprek komen een aantal zaken in verband met het vervolgonderwijs en de mogelijkheden van uw kind aan de orde. Uw kind krijgt van de leerkracht een advies. Dit advies is voor de scholen voor Voortgezet Onderwijs zwaarwegend bij de plaatsing.

Voor de aanmelding bij het vervolgonderwijs gelden de volgende criteria:

  • het advies van de groepsleerkracht(en) nadat er ook overleg is geweest met intern begeleider en directie
  • de wens van de ouders
  • de wens van uw kind
  • de uitslag van de doorstroomtoets

Na het invullen van de nodige formulieren en het aanleveren van de nodige documenten verzorgt de school uiteindelijk de aanmelding.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De voorbereiding op de samenleving is een pedagogische opdracht van de school. Daarbij speelt de identiteit van onze school een grote rol.
Bij goed burgerschap denken we aan drie kernwoorden:

  • Identiteit: Wie ben je zelf en waar sta je voor?
  • Democratie: Wat  zijn de spelregels van de maatschappij? Wat zijn mijn rechten en wat mijn plichten? Waar mag ik over meepraten en hoe ga ik om met diversiteit?
  • Participatie: Op welke manier kan ik deelnemen  aan en invloed hebben op onze samenleving?

Al deze zaken zijn niet in één vak te vatten. Ze zijn terug te vinden in onze dagelijkse onderwijspraktijk.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Respect en plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Eenmaal per 4 jaar bezoekt de inspecteur van het onderwijs onze school. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid dit schooljaar weer plaatsvinden.
De inspectie is over het algemeen tevreden over de ontwikkelingen op school. U kunt alle gegevens vinden via internet. www.onderwijsinspectie.nl. of www.owinsp.nl. 

Terug naar boven