Het Mozaïek

Nieuwstraat 43 2152 BE Nieuw-Vennep

Schoolfoto van Het Mozaïek

Het team

Toelichting van de school

Dit schooljaar werkt een team van diverse leerkrachten, een directeur, twee bouwcoördinatoren, een intern begeleider, een ict-er, een remedial teacher, vier onderwijsassistenten, een administratief medewerker en twee onderhoudsmedewerkers op school. Het team wordt ook aangevuld met een gedragsdeskundige en een specialist hoogbegaafdheid en differentiatie. Een aantal medewerkers heeft een fulltime taak, anderen werken parttime. Onze onderwijsassistenten verrichten ondersteunende taken bij het lesgeven, extra inoefenen van de leerstof en het computeronderwijs in de verschillende groepen. Het schoolteam bestaat dit jaar uit een mix van jonge en wat oudere collega’s. Door het inzetten van stagiaires in de school wordt ook tijd vrijgemaakt voor extra hulp in de groep.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht afwezig is door ziekte, studie, of andere redenen, wordt er in de eerste plaats een geschikte vervanger gezocht. Mocht er geen vervanging zijn, dan wordt de groep van de afwezige leerkracht naar huis gestuurd. De leerlingen werken dan met een zogenaamd thuiswerkplan. Dit wordt aan het begin van het jaar meegegeven in een gesloten envelop. Na gebruik wordt het herzien.
Ouders worden daar zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. Onze stichting heeft nu een aantal leerkrachten in dienst die bij ziekte kunnen invallen. Dat is voor 22 scholen veel te weinig. Wij mogen gelukkig gebruik maken van de hulp van onze oud-collega’s. De directeur en de intern begeleider gaan niet voor de groep. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Zolang de organisatie dat mogelijk maakt, werken we in enkelvoudige en combinatie groepen. Er ontstaat zo ruimte voor begeleiding van individuele leerlingen.
In de groepen 1 en 2 staat de sociaal/emotionele ontwikkeling centraal. We hebben om die reden gekozen voor groepen, waarin kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar bij elkaar in één groep zitten. We kijken echter elk schooljaar opnieuw naar de formering van de groepen. Wat is mogelijk, wat is haalbaar, wat is de beste indeling om de kinderen optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling.
Regels, regelmaat, structuur en veiligheid zijn belangrijke voorwaarden voor het leer- en ontwikkelingsucces van uw kind. Het is belangrijk dat kinderen leren goed te functioneren in een groep en ook leren daar zelf een positieve bijdrage aan te leveren. We werken volgens de “kanjermethode”. U leest daar meer over in deze gids.

Onderwijskundige inzichten veranderen, dus de school verandert ook. Dat gebeurt niet plotseling maar geleidelijk. Daar hoort een onderwijsvisie bij. Puntsgewijs leest u hieronder welke "speerpunten" we hebben gekozen om die visie inhoud te geven.
- Het formuleren van duidelijke doelstellingen ten aanzien van ons onderwijs. Wat willen we bereiken en wat is daarvoor nodig.
- Onze lessen zo aanbieden dat kinderen ook samen met anderen activiteiten kunnen ontplooien.
- Het onderwijsaanbod meer laten bepalen door de behoeften van kinderen en daardoor het  "leerplezier" vergroten. Hierop wordt de instructie en/of verwerking afgestemd door te werken met 3 d onderwijs. (Verderop krijgt u meer uitleg over 3d)
- Het werken in groepen stimuleren, zodat het samenwerken wordt bevorderd.
- De kinderen verantwoordelijk maken voor de eigen leertaak, zodat ze zelfstandiger worden.
- Het werken met de computer inzetten als leer ondersteunend middel, maar ook als middel tot steun van het eigen leren.
- Lesmethodes aanschaffen die passen bij de eisen die het onderwijs aan ons stelt.
- De inrichting van de school afstemmen op mogelijkheden voor kinderen zelfstandig leeractiviteiten te ondernemen.
- De leerlingenzorg op een goed peil houden.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 gebruiken we de methodes als ondersteuning voor ons werk. We beschikken in alle lokalen over digitale schoolborden. Dat maakt dat we ons onderwijs interactief kunnen geven.

Op Het Mozaïek gebruiken we de volgende methodes:
- Godsdienst: Trefwoord
Rekenen: Schatkist en Wereld in Getallen
Taal- en leesonderwijs: het schoolbeleidsstuk “Ontluikende geletterdheid”, Schatkist en Spreekbeeld
- Engels: Holmwoods en Stepping Stones
- Sociale Vaardigheid: kanjertraining
Creatieve vakken: Moet je doen en 1,2,3 zing

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Er wordt lesgegeven met moderne methodes, die zoveel mogelijk aansluiten bij de alledaagse zaken die kinderen meemaken en praktisch gericht zijn. In vaktaal noemen we dat realistische methodes. Vanaf groep 3 zetten we de methodes dagelijks in bij ons lesgeven.
We beschikken in alle lokalen over digitale schoolborden. Dat maakt dat we ons onderwijs interactief kunnen geven.

Op Het Mozaïek gebruiken we de volgende methodes:
- Godsdienst: Trefwoord

Rekenen: Pluspunt groepen 7 en 8, Wereld In Getallen 5 groepen 1-6

- Taal- en leesonderwijs groep 3: Veilig leren lezen

- Taal- en leesonderwijs groep 4 t/m 8: Taal actief, Estafette, Leeslink, Blits

- Schrijven: Pennenstreken

- Engels: Holmwoods en Stepping stones

- Wereldoriëntatie: Naut, Meander en Brandaan

- Geestelijkestromingen:Een werel vol verhalen

- Verkeer: Klaar over

Sociale Vaardigheid: Kanjertraining

- Creatieve vakken: Moet je doen en 1,2,3 zing


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Ib-er (Intern Begeleider) heeft op school een belangrijke taak. Bij ons is dat mevr. Mary Botermans. Zij is drie dagen aanwezig. Samen met de leerkrachten stelt zij een werkplan vast voor kinderen die om wat voor reden ook meer aandacht nodig hebben. Dit kan zijn op onderdelen van het cognitieve ontwikkelen (het leren), maar ook lichamelijke of sociaal/emotionele zaken kunnen een reden zijn. Overigens blijft de leerkracht altijd de eindverantwoordelijke voor de begeleiding van uw kind. U wordt, indien bovengenoemde voor uw kind geldt, ook door de groepsleerkracht op de hoogte gehouden en betrokken bij de leerprocessen.

In zogenaamde zorgvergaderingen houden we twee keer per jaar leerlingenbesprekingen op groeps- en drie keer per jaar op schoolniveau. We maken gebruik van elkaars adviezen.

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband  Passend Onderwijs Haarlemmermeer.  Dit samenwerkingsverband moet er voor zorgdragen dat alle kinderen uit ons voedingsgebied een passend onderwijsaanbod krijgen. In dat verband heeft het Ministerie van Onderwijs basisscholen verplicht een zogenaamd ‘ondersteuningsprofiel’ van de school te maken.

Van alle (speciale) basisscholen in ons samenwerkingsverband is inmiddels zo’n ondersteuningsprofiel gemaakt.

Het uitgangspunt is de onderwijsbehoefte van het kind. De onderwijsbehoefte is de instructie en ondersteuning die de leerling in de onderwijssituatie nodig heeft om juiste stappen te kunnen maken in het leerproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Met behulp van dit profiel kunnen we beoordelen of het door de school geboden onderwijsaanbod passend is bij de vraag van een kind.

Het ondersteuningsprofiel van onze school is bijna een brede zorgschool. Dit profiel past bij de visie/missie van onze school. Ons streven is de school te ontwikkelen naar een school met een brede zorg binnen haalbare kaders. Dit past geheel in de visie/missie van onze school.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de site van passend onderwijs www.passendonderwijs.nl (landelijk)  en info@passendonderwijshaarlemmermeer.nl

Zorgoverleg

Meerdere malen per jaar vindt er op alle scholen in de Haarlemmermeer, dus ook op onze school, overleg plaats tussen de Ib-er, de onderwijshulpverlener van Altra en de sociaal verpleegkundige van de JGZ. Het doel van dit overleg is vroegtijdige signalering en aanpak van problemen bij leerlingen. Alle leerlingen waar zorgen over zijn, worden ter consultatie in dit overleg in eerste instantie anoniem ingebracht. Als er vervolgstappen nodig zijn, wordt u daar als ouder(s) vanzelfsprekend van op de hoogte gebracht. Ook leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden in het zorgoverleg besproken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken bij de directie.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanuit ons samenwerkingsverband hebben we goed contact met de onderwijsconsulent verbonden aan onze school. In een 6-wekelijkse cyclus heeft de zorgcoördinator overleg en daarnaast ook een breder ZAT-overleg waarbij ook de schoolcoach en jeugdverpleegkundige zijn aangesloten. Samen worden de lijnen uitgezet om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de onderwijsondersteuningsbehoeften van het kind in samenwerking met de ouders. Dit wordt beschreven in een ontwikkelingsperspectief (OPP) De nieuwe ontwikkeling in het opstellen van en verder borgen en verstevigen van de OntwikkelingsPerspectief  Deze plannen worden gemaakt voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben naast alle basisondersteuning die de school biedt, of voor kinderen die een eigen leerlijn krijgen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De meeste peuters bezoeken, voordat ze op de basisschool komen, een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Er zijn ook kinderen die vanuit de thuissituatie de basisschool instromen. Het is belangrijk dat een kind zich snel thuis voelt. Daarom is  er een aantal afspraken gemaakt: Er zijn 6 momenten van instroom voor nieuwe 4-jarigen.

Instroommomenten

 • Kinderen die jarig zijn in juli, augustus, september starten aan het begin van het schooljaar. Deze kinderen hebben geen wenperiode.
 • Jarigen in oktober starten aan het begin van deze maand. Zij wennen4 ochtenden aaneensluitend , daarna starten ze in de tweede week officieel.
 • Jarigen in de maand november en december starten aan het begin van de maand november. Zij wennen 4 ochtenden aansluitend  en daarna starten zij officieel.
 • Jarigen in de maand januari en februari starten na de kerstvakantie. Zij wennen 4 ochtenden aansluitend  en starten daarna officieel.
 • Jarigen in de maand maart en april, starten begin maart. Zij wennen 4 ochtenden aansluitend en starten daarna officieel.
 • Jarigen in de maand mei, juni en eventueel juli starten in mei, wennen eerst 4 ochtenden aansluitend  en gaan vervolgens naar school.

Overige informatie

 • Na de 4 ochtenden wennen is het de bedoeling dat de kinderen daarna hele dagen naar school gaan.
 • Voor 4-jarigen is het soms nog te vermoeiend om een hele week naar school te gaan. In overleg met de leerkracht kunt u er voor kiezen het kind dan een aantal dagdelen thuis te houden. 
 • De ouders van de kleuters ontvangen bij de start van het schoolleven van hun kind een apart informatieboekje. In dit boekje staan specifieke gegevens over de gang van zaken in deze groepen.
 • Voorafgaand wordt een startgesprek met de onderbouw coördinator gepland om alles nog even door te nemen. Als ouders niet voor de 4e verjaardag van hun kind willen dat hun kind al op school start, dan stroomt uw kind in aan het begin van de volgende periode. Dit i.v.m. de rust in de groep.

De kinderen in groep 1 en 2  zitten in verticale groepen. Dit betekent dat de kinderen van 4, 5 en 6 jaar samen een groep vormen. Onze reden daarvoor is dat ze van elkaar leren. Jongere kinderen trekken zich op aan de oudere. Het samen spelen, delen, plannen maken en oplossingen bedenken is stimulerend voor de sociaal/emotionele en cognitieve ontwikkeling. In deze periode wordt er aandacht geschonken aan de vak- en vormingsgebieden die ook in de andere groepen van de basisschool aan bod komen. 

Aan de 4-jarige stellen we andere eisen dan aan de 6-jarige. Veel activiteiten passen binnen een bepaald thema, waarbij we proberen aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Dat betekent dus ook dat we, wanneer het kind aangeeft daar aan toe te zijn, het leren lezen stimuleren. De leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3 voeren overleg over een doorgaande lijn, ook ten aanzien van het taal/leesonderwijs. De schrijfwijze van de letters, zoals die in groep 3 aan de orde komt, wordt ook zichtbaar in deze groepen door middel van de zogenaamde a-b-c-muur.

Terug naar boven