OBS De Poolster

Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden

  • Schoolfoto van OBS De Poolster
  • Schoolfoto van OBS De Poolster
  • Schoolfoto van OBS De Poolster
  • Schoolfoto van OBS De Poolster
  • Schoolfoto van OBS De Poolster

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerkrachten houden de vorderingen van alle leerlingen dagelijks bij, zowel op cognitief als op sociaal emotioneel vlak. Naast de methode gebonden toetsen maken wij ook gebruik van methodeonafhankelijke toetsen. Wij gebruiken daar de Cito-toetsen voor. Deze toetsen maken onderdeel uit van het leerling onderwijsvolgsysteem (LOVS) en hebben betrekking op spelling, technisch en begrijpend lezen en rekenen. Het voordeel van deze toetsen is dat er objectieve (landelijke) normen aan zijn gekoppeld.

De Cito-toetsen worden bij ons op school gezien als middel, niet als doel. Bij sommige kinderen worden diagnostische toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen die meer specifieke informatie geven over de ontwikkeling van het kind. Ouders hebben te allen tijde inzage in de toets resultaten. De Cito-toetsen worden per vakgebied twee keer per jaar afgenomen in de groepen 1 t/m 8. Met de afname en registratie van deze toetsen ontstaat een objectief beeld van iedere leerling, voor de verschillende vakgebieden en vaardigheden. De toetsresultaten zijn de belangrijkste ingrediënten voor het LOVS. De toets resultaten worden ingevoerd in het schooladministratiesysteem ParnasSys. Daarmee kunnen we de ontwikkeling van kinderen (maar ook van groepen en van de hele school) in kaart brengen, volgen, analyseren en bepalen of interventie nodig is.  

De sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen is eveneens erg belangrijk. Deze ontwikkeling wordt ook gevolgd met een volgsysteem genaamd ZIEN. Dit volgsysteem maakt onderdeel uit van het school administratie-programma ParnasSys en is gekoppeld aan de methode Leefstijl, die wij op school gebruiken in de groepen 1 t/m 8. Informatie uit beide volgsystemen wordt gebruikt om het beeld van de leerling zo scherp mogelijk te krijgen. Dit beeld wordt gecompleteerd door de informatie van ouders en de leerlingen zelf.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven