OBS De Poolster

Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden

 • Schoolfoto van OBS De Poolster
 • Schoolfoto van OBS De Poolster
 • Schoolfoto van OBS De Poolster
 • Schoolfoto van OBS De Poolster
 • Schoolfoto van OBS De Poolster

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen het openbaar onderwijs in de gemeente Noordenveld streven we er naar dat het onderwijs zoveel mogelijk ongestoord voortgang heeft en er in principe geen groepen naar huis worden gestuurd. Bij ziekte of andere afwezigheid van een leerkracht kan de directeur de volgende oplossingen gebruiken:

 1. Vervanging regelen vanuit de centrale vervangerslijst (via SLIM);
 2. Een parttime leerkracht of duo partner van de eigen school inzetten;
 3. Leerlingen verdelen over andere groepen of groepen samenvoegen;
 4. In het uiterste geval kan een intern begeleider, ict’er of de directeur als invaller voor de groep;
 5. Pas als dit alles niet lukt kan een groep kinderen naar huis gestuurd worden.

Bij stap 5 worden de volgende regels in acht genomen:

 • Als het van te voren bekend is, worden ouders tijdig (z.s.m.) geïnformeerd, zodat opvang geregeld kan worden;
 • In geval van onverwachte uitval van een leerkracht wordt er contact gezocht met thuis of met het opvangadres of opvang mogelijk is. In het geval dat er geen opvang mogelijk is, blijven de leerlingen op school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 ligt de nadruk op het spelend leren. Al spelend ontwikkelen de kinderen diverse vaardigheden. Er wordt gestart in de kring. Een dagdeel bestaat uit drie of vier onderdelen namelijk:

1. Taalactiviteit
2. Werken (spelen met ontwikkeling- en expressiemateriaal)
3. Bewegingsonderwijs (zoals bijv. gymnastiek, dans en buitenspel)
4. Muzikale vorming

Aan de hand van de geïntegreerde methode Kleuterplein zorgen de leerkrachten voor een gevarieerd aanbod van werkjes, taken en lessen. Dit aanbod dekt negen ontwikkelingsdomeinen en per domein zijn (tussen)doelen vastgesteld. Een en ander wordt per leerling nauwkeurig geregistreerd.

De negen ontwikkelingsdomeinen zijn:  
1. Taalontwikkeling
2. Taal/Denken
3. Rekenen
4. Ruimtelijke oriëntatie
5. Visuele waarneming
6. Motorische ontwikkeling
7. Muzikale vorming
8. Sociale ontwikkeling
9. Gedrag met betrekking tot spel en werkhouding   

Door middel van observatie volgen wij de ontwikkeling van de kleuters. Om goed aan te kunnen sluiten bij de belevingswereld van het jonge kind werken we meestal rond thema’s. Deze thema’s worden bepaald door de methode en mede door actuele gebeurtenissen en terugkerende onderwerpen zoals de Kinderboekenweek, de zomer etc. Alle activiteiten staan gedurende een afgebakende periode in het teken van dit thema. Vaak wordt er ook een themahoek of –tafel ingericht.

Per week krijgen de kinderen rond de drie opdrachten met expressiemateriaal (tekenen, verven, klei, knippen en plakken e.d.) en/of ontwikkelingsmateriaal (bouwen, constructiemateriaal, themahoeken, computer, lotto’s, voorbereidend rekenen en taal, enz.). Daarnaast krijgen de kinderen volop de gelegenheid om vrij te spelen. Op het kiesbord kan ieder kind met zijn/haar eigen naamplaatje aangeven welke activiteit hij/zij gaat doen. Als het kind een opdracht gedaan heeft mag het op een aftekenlijst een kruisje achter zijn/haar naam zetten.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het goed beheersen van de basisvaardigheden -taal, lezen en rekenen- zijn essentieel voor het functioneren in onze samenleving. Hier besteden we veel aandacht aan en geven vooral groepsgerichte instructie op het eigen niveau.

Het ontwikkelen van technische leesvaardigheid is van cruciaal belang voor onder andere het begrijpend lezen. Iedere ochtend wordt er gestart met het horizontaal lezen in de groepen 3 tot en met 8.

Daarnaast is het ontwikkelen van vaardigheden zoals zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid nemen, creatief denken en doen, plannen en samenwerken belangrijk. Daarom organiseren we voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek en creativiteit steeds vaker gezamenlijke activiteiten. Zo sluiten we aan bij het ontwikkelingsniveau en belevingswereld van de leerlingen en halen we het beste uit hen naar boven.

Ook zijn er leeractiviteiten waar de klassen 'doorbroken' worden; activiteiten waarbij leerlingen uit verschillende groepen samenwerken. Hiervan is sprake bij het ‘open podium’, het schoolproject en verschillende workshops.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onderwijsbehoeften van leerlingen
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is in eerste instantie beschreven in hoeverre de school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen. Daarnaast heeft het een aantal andere functies met betrekking tot:
- Communicatie
- Professionalisering
- Bovenschoolse inzet van het schoolondersteuningsprofiel
- Het schoolondersteuningsprofiel in relatie tot andere documenten  

Communicatie
Het SOP is voor onze school de basis voor de communicatie met ouders. Op basis van het profiel kan uitgelegd worden wat de school wel of niet voor hun kind kan betekenen. Als ouders hun kind aanmelden bij de school dient het SOP als basis voor de afweging of een school de onderwijs-ondersteuning kan bieden waaraan het kind behoefte heeft. Het SOP zal niet steeds direct en eenduidig een antwoord bieden op die vraag; ieder kind en iedere situatie is uniek. Het SOP echter helpt om een beargumenteerde afweging te maken.

Professionalisering
Het SOP ondersteunt het professionaliseringsbeleid van de school. Mede op basis van dit document wordt bepaald welke competenties leerkrachten moeten beheersen om onderwijs en ondersteuning te verzorgen zoals de school heeft omschreven. Niet elke leraar of school hoeft dezelfde expertise op elk niveau te bezitten. Daarover zijn afspraken gemaakt binnen de school, maar ook tussen scholen en op het niveau van SWV PO 20.01. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Ondersteuningsplan en het Activiteitenplan van SWV PO 20.01. Daarnaast brengt dit SOP de ambities van de school in kaart als het gaat om extra ondersteuningsmogelijkheden

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij willen de komende jaren in het algemeen nog meer zicht krijgen in de onderwijsbehoeften van onze leerlingen door middel van een scherpere analyse van de onderwijsresultaten, dit is een OPON-breed ontwikkelpunt.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie nauw samen met de verschillende peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de omgeving. Er vindt een warme overdracht plaats vanuit deze partijen.  

Terug naar boven