Samenwerkingsschool De Lonneboot

Van Akenstraat 1 4339 BR Nieuw- en Sint Joosland

  • In 2013 werd het meisjesteam van De Lonneboot landskampioen met Schoolvoetbal. Met schaal, beker en een ereronde over het veld bij Ajax!
  • Met weeksluiting Keek op de Week ontving De Lonneboot in 2008 de Onderwijsprijs Zeeland
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lonneboot
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lonneboot
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lonneboot

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Lonneboot maakt gebruik van de Cito-toetsen voor het Leerlingvolgsysteem. Twee maal per jaar worden alle ouders door middel van een rapport -en één keer door middel van een voortgangsgesprek- op de hoogte gehouden van de vorderingen en groei van hun kind. Daarbij wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling in beeld gebracht en de voortgang bij de methodetoetsen en de Cito-toetsen. Eind groep groep 7 wordt -naast de reguliere Cito's- ook de Cito Studievaardigheden afgenomen. Zo ontstaat een totaalbeeld op het gebied van rekenen, taal en studievaardigheden. De uitslag van deze toets wordt in een gesprek met ouders en leerling aan het begin van groep 8 besproken. Vaak volgen daaruit plannen voor groep 8. In groep 8 werken wij, net als alle andere Archipelscholen met de IEP van Bureau ICE. In de eerste helft van het jaar gebruiken we de Advieswijzer: online toetsen die niet alleen de cognitieve vaardigheden (hoofd) in kaart brengen, maar ook sociaal-emotionele vaardigheden en leeraanpak (hart) en het creatief vermogen (handen). Gezamenlijk vormen deze onderdelen een completer beeld. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. 
Na het schooladvies (tijdens een huisbezoek van de groepsleerkracht) vormt de uitslag een extra toets voor het advies voor passend voortgezet onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten van de leerlingen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. De resultaten worden drie maal per jaar per groep en per leerling geanalyseerd. Het computersysteem biedt verschillende vergelijkingsmogelijkheden. De resultaten bevatten de methodetoetsen (beheersen kinderen de lesstof van de afgelopen periode) en genormeerde toetsen (Cito; beheerst een kind de leerstof die bij zijn/haar leeftijd en groep hoort). Op grond van de analyses worden de nieuwe groepsplannen en de individuele handelingsplannen voor de komende periode opgesteld

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

2018-2019  VMBO-bk: 1, MAVO: 1, MAVO/HAVO: 3, HAVO: 2, HAVO/VWO: 0, VWO: 7

2019-2020  VMBO-bk: 2, MAVO: 3, MAVO/HAVO: 5, HAVO: 2, VWO: 4, VWO-tto: 2

2020-2021 VMBO-bk: 3, MAVO: 4, MAVO/HAVO: 7, HAVO: 1, HAVO/VWO: 1, VWO: 2

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Lonneboot is een Samenwerkingsschool met een samenhangend geheel van Vormingsonderwijs: Algemeen Vormingsonderwijs (het openbare gedachtegoed vertegenwoordigend) en Christelijk Vormingsonderwijs  (het christelijk gedachtegoed vertegenwoordigend). De ontmoeting staat hierbij centraal. Kernwaarden hierbij: iedereen is welkom, iedereen voelt zich gekend en gewaardeerd, we gaan respectvol met elkaar om en hebben actieve aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij. Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting!    

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Gelijkwaardigheid
  • Vrijheid
  • Ontmoeting

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

  • Iedere school moet ervoor zorgen dat alle kwaliteitsaspecten aan de orde komen, de evaluatie betrouwbaar is en dat haar doelstellingen ambitieus genoeg zijn. De zorg voor kwaliteit neemt dan ook een centrale plaats in binnen het toezicht van de inspectie van het onderwijs. Er wordt gelet op de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en op de zorg voor de kwaliteit van de toetsing waarmee de resultaten in de school worden vastgelegd. De school moet systematisch de kwaliteit van het onderwijs bewaken en maatregelen nemen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren. De Lonneboot werkt met Integraal om de kwaliteit te meten. Uit de leerlingvragenlijsten en de oudertevredenheidsmetingen blijkt een grote waardering voor De Lonneboot. In januari 2016 bezocht de Inspectie de school. Op alle onderdelen werd voldoende gescoord. De goede sfeer werd met name genoemd. In 2018 volgde een thema-onderzoek in het teken van 'de kracht van de leraar'. In 2020 heeft De Lonneboot zelf een bezoek aangevraagd in verband met een onderzoek naar de kwalificatie 'goed'. Door de coronamaatregelen heeft dat bezoek nog niet plaatsgevonden.

Terug naar boven