Samenwerkingsschool De Lonneboot

Van Akenstraat 1 4339 BR Nieuw- en Sint Joosland

  • In 2013 werd het meisjesteam van De Lonneboot landskampioen met Schoolvoetbal. Met schaal, beker en een ereronde over het veld bij Ajax!
  • Met weeksluiting Keek op de Week ontving De Lonneboot in 2008 de Onderwijsprijs Zeeland
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lonneboot
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lonneboot
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lonneboot

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam van De Lonneboot kent een evenredige verdeling in leeftijdsopbouw. In schooljaar 2015-2016:
23-30 jaar 1 leerkracht
30-35 jaar 0 leerkrachten
35-40 jaar 1 leerkracht
40-45 jaar 2 leerkrachten
45-50 jaar 1 leerkracht
50-55 jaar 3 leerkrachten
55-60 jaar 2 leerkrachten
60-65 jaar 1 leerkracht

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Lonneboot heeft als Archipelschool een samenwerking met TCOZ: deze organisatie verzorgt de vervanging van leerkrachten die wegens ziekte afwezig zijn.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Lonneboot werkt met 7 vaste groepen die evenwichtig zijn samengesteld. Kenmerken: Groep 1 en 2 Gericht op vertrouwen en veiligheid; organisatie gebaseerd op een gebruik van de ruimte waarin "hoeken" een belangrijke rol spelen en op de basisactiviteiten voor kinderen tot ongeveer 6 jaar, welke als doel hebben de ontwikkeling van kinderen te bevorderen en te ondersteunen. Door observaties van onderwijsgevenden kunnen specifieke activiteiten worden georganiseerd. Groep 3 en 4 Naast het spelen gaat het leren meer een rol spelen. Verdere ontwikkeling van vaardigheden als lezen en taal, rekenen en schrijven. Er vinden wisselend hele en kleine groepsactiviteiten plaats. Groep 5 en  6 Kinderen werken vaker alleen of in kleine groepjes. Er wordt gewerkt naar meer zelfstandigheid. De wereldoriëntatie wordt gestructureerd aangepakt. Groep 7 en  8 De werkwijze is gericht op het leren plannen van eigen activiteiten, het systematisch aanpakken van taken, het leren organiseren van werkzaamheden, het leren huiswerk maken en zelfcorrectie. Er is veel aandacht voor zelfredzaamheid met het oog op het voortgezet onderwijs.
De bovenstaande groepen zijn gemengde leeftijdsgroepen: kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in één groep; de individuele verschillen tussen die kinderen worden serieus genomen: activiteiten worden zo georganiseerd dat kinderen ook van elkaar kunnen leren; de kinderen in gemengde leeftijdsgroepen doen een heleboel samen, doen veel dingen in kleine groepjes en ze doen ook dingen alleen. Binnen deze groepen wordt gestreefd naar realisatie van een heterogene werkwijze. Dit is een werkwijze, waarbij de ontwikkeling van kinderen bepalend is voor de organisatie van het onderwijs. Dit geldt m.n. voor de leerstofgebieden lezen, taal (spelling) en rekenen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In 2013 is door De Lonneboot in samenwerking met het RPCZ en InSchool voor het eerst een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Conclusies: De Lonneboot geeft aan in goede mate te voldoen aan de basisondersteuning en geeft aan een goede basis te hebben in de werk- en ondersteuningsstructuur. De Lonneboot is van mening dat zij voor veel leerlingen een passend aanbod heeft, met name voor leerlingen met dyslexie, voor leerlingen met een minder dan gemiddelde intelligentie en voor leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie. Voor leerlingen met een lichamelijke handicap zijn er wel voorzieningen binnen het gebouw, maar het team voelt zich nog niet voldoende competent om deze leerlingen op te vangen.  Ten aanzien van handelingsgericht werken is men in de gevorderde fase. Handelingsgericht werken ging in 2012-2013 van start. De Lonneboot heeft sindsdien ervaring met het werken met groepsoverzichten en groepsplannen. Tegelijkertijd is De Lonneboot in ontwikkeling en zal dat in de toekomst blijven. Het Schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks bijgewerkt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven