Samenwerkingsschool De Lonneboot

Van Akenstraat 1 4339 BR Nieuw- en Sint Joosland

  • In 2013 werd het meisjesteam van De Lonneboot landskampioen met Schoolvoetbal. Met schaal, beker en een ereronde over het veld bij Ajax!
  • Met weeksluiting Keek op de Week ontving De Lonneboot in 2008 de Onderwijsprijs Zeeland
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lonneboot
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lonneboot
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lonneboot

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam van De Lonneboot kent een evenredige verdeling in leeftijdsopbouw. In schooljaar 2015-2016:
30-35 jaar 2 leerkrachten
35-40 jaar 1 leerkracht
40-45 jaar 1 leerkracht
45-50 jaar 4 leerkrachten
50-55 jaar 1 leerkracht
55-60 jaar 3 leerkrachten
60-65 jaar 1 leerkracht

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Lonneboot heeft als Archipelschool een samenwerking met TCOZ: deze organisatie verzorgt de vervanging van leerkrachten die wegens ziekte afwezig zijn.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Lonneboot werkt met 7 vaste groepen die evenwichtig zijn samengesteld. Kenmerken: Groep 1 en 2 Gericht op vertrouwen en veiligheid; organisatie gebaseerd op een gebruik van de ruimte waarin "hoeken" een belangrijke rol spelen en op de basisactiviteiten voor kinderen tot ongeveer 6 jaar, welke als doel hebben de ontwikkeling van kinderen te bevorderen en te ondersteunen. Door observaties van onderwijsgevenden kunnen specifieke activiteiten worden georganiseerd. Groep 3 en 4 Naast het spelen gaat het leren meer een rol spelen. Verdere ontwikkeling van vaardigheden als lezen en taal, rekenen en schrijven. Er vinden wisselend hele en kleine groepsactiviteiten plaats. Groep 5 en  6 Kinderen werken vaker alleen of in kleine groepjes. Er wordt gewerkt naar meer zelfstandigheid. De wereldoriëntatie wordt gestructureerd aangepakt. Groep 7 en  8 De werkwijze is gericht op het leren plannen van eigen activiteiten, het systematisch aanpakken van taken, het leren organiseren van werkzaamheden, het leren huiswerk maken en zelfcorrectie. Er is veel aandacht voor zelfredzaamheid met het oog op het voortgezet onderwijs.
De bovenstaande groepen zijn gemengde leeftijdsgroepen: kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in één groep; de individuele verschillen tussen die kinderen worden serieus genomen: activiteiten worden zo georganiseerd dat kinderen ook van elkaar kunnen leren; de kinderen in gemengde leeftijdsgroepen doen een heleboel samen, doen veel dingen in kleine groepjes en ze doen ook dingen alleen. Binnen deze groepen wordt gestreefd naar realisatie van een heterogene werkwijze. Dit is een werkwijze, waarbij de ontwikkeling van kinderen bepalend is voor de organisatie van het onderwijs. Dit geldt m.n. voor de leerstofgebieden lezen, taal (spelling) en rekenen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In 2013 is door De Lonneboot in samenwerking met het RPCZ en InSchool voor het eerst een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Conclusies: De Lonneboot geeft aan in goede mate te voldoen aan de basisondersteuning en geeft aan een goede basis te hebben in de werk- en ondersteuningsstructuur. De Lonneboot is van mening dat zij voor veel leerlingen een passend aanbod heeft, met name voor leerlingen met dyslexie, voor leerlingen met een minder dan gemiddelde intelligentie en voor leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie. Voor leerlingen met een lichamelijke handicap zijn er wel voorzieningen binnen het gebouw, maar het team voelt zich nog niet voldoende competent om deze leerlingen op te vangen.  Ten aanzien van handelingsgericht werken is men in de gevorderde fase. Handelingsgericht werken ging in 2012-2013 van start. De Lonneboot heeft sindsdien ervaring met het werken met groepsoverzichten en groepsplannen. Tegelijkertijd is De Lonneboot in ontwikkeling en zal dat in de toekomst blijven. Het Schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks bijgewerkt.

Verwijsindex
Onze school maakt gebruik van de “Verwijsindex”. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin we een signaal afgeven dat we betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Door de melding in de verwijsindex weten wij sneller of een leerling ook bekend is bij andere professionals. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen we onderling afstemmen om de leerling de best mogelijke ondersteuning te bieden. De Verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn, en wie die professionals zijn. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de Verwijsindex vermeld. Uitgangspunt voor de 13 gemeenten van Zeeland is: Van ieder kind met een meer dan regulier zorgplan hoort een signaal in de Verwijsindex te staan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Om onderwijskansen van peuters en kleuters te vergroten werkt De Lonneboot in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) samen met Peutergroep ‘Kiekeboe’ (KOW) in Nieuw- en Sint Joosland. Samenwerking om de taal- en denkontwikkeling van de kleuters te bevorderen. En om samen met ouders een ondersteunend en stimulerend klimaat te ontwikkelen.

In schooljaar 2017-2018 werd gestart met een traject om te komen tot een Kindcentrum in Nieuw- en Sint Joosland, waarbij er een grote mate van samenwerking is en een doorgaande leerlijn van Peutergroep en BSO tot basisschool. Hiervoor worden opleidingen gevolgd door de directeur van De Lonneboot en de unit-manager van KOW tot IKC-directeur en de pedagogisch medewerkers van KOW en de leerkrachten van groep 1 en 2 van De Lonneboot tot Pedagogisch Educatief Professional. Vanaf schooljaar 2018-2019 werd deze samenwerking verder geconcretiseerd. Deze ontwikkeling gaat de komende jaren door.

Terug naar boven