O.b.s. De Poolster

Noorderdiep 129 9521 BC Nieuw-Buinen

  • De school is gevestigd in het MFA gebouw de Noorderbreedte in Nieuw Buinen.
  • De combi coach verzorgt wekelijks de gymlessen in De Splitting.
  • Elke groep verzorgd 1 x per jaar een voorstelling voor de leerlingen op De Poolster en de ouders.

In het kort

Toelichting van de school

O.b.s. De Poolster:

O.b.s. De Poolster is een openbare school. Alle kinderen zijn bij ons welkom, ongeacht afkomst of geloof. Er heerst een rustige en ontspannen sfeer die gebaseerd is op structuur en respect voor elkaar. Wij hechten aan een open en goede verstandhouding tussen de leerkrachten,leerlingen en de ouders. Wij betrekken ouders bij activiteiten, want bij ons zijn "ouders graag gezien".

Naast de basisvakken besteden wij veel aandacht aan cultuur en  het sociale - en emotionele welzijn van de kinderen. 

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school, hierdoor kan een kind zich ontwikkelen. We hebben hoge verwachten wat bij het niveau van de leerlingen past. 

Het schoolbestuur:

Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn wordt gevormd onze directeur-bestuurder mw. J. Drok. Zij is het dagelijkse centrale aanspreekpunt voor alle beleids- en uitvoeringsaangelegenheden van de stichting. De Raad van Toezicht ziet hierop toe. Iedere school staat onder leiding van een schoolleider, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding en onderwijskundige aansturing. Vanuit het onderwijsbureau wordt op meerdere beleidsterreinen ondersteuning, advisering en sturing geboden aan de schoolleiders en de schoolteams.

Binnen onze stichting is gekozen voor een viertal gezamenlijke speerpunten, passend bij de visie. We staan voor onderwijs dat recht doet aan ieder kind en dat aansluit bij de veranderende maatschappij, waarin digitale ontwikkelingen een steeds grotere rol spelen. Vandaar het motto van de stichting: ‘Wereldwijs op het platteland’.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen spelen,samen delen
  • Wat je doet, doe je goed
  • Fijn om mezelf te zijn
  • Rustig binnen is goed beginnen
  • Houd op = stop

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kinderen op o.b.s. De Poolster komen in aanraking met verschillende culturen, geloofsovertuigingen en nationaliteiten. Als school hechten wij hier veel waarde aan.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon:

Op onze school is de schoolleider mevr. Hoving  aangesteld als anti-pestcoördinator. Zij coördineert het sociale veiligheidsbeleid. Ook is er een vertrouwenspersoon aanwezig de heer Odding. Hij is het aanspreekpunt binnen de school waar kinderen en ouders pesten of ander onveilig gedrag kunnen melden.

Privacy:

Op school vinden wij belangrijk dat de privacy van onze leerlingen, ouders en medewerkers wordt gerespecteerd. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij als school verwerken. Wij gebruiken deze gegevens alleen als het nodig is voor het leren en ondersteunen van leerlingen en de organisatie hiervan. Op de website van de OPO Borger-Odoorn is een privacy protocol opgenomen.

Voor de digitale lesmaterialen is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Met de leveranciers zijn duidelijke afspraken gemaakt over deze gegevens en vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, zodat misbruik door de leverancier wordt voorkomen.

Als leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, wordt vooraf toestemming aan ouders gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken.

Veiligheid in en rond school:

De veiligheid in en rond onze school moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Ons gebouw voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, vooral in verband met de brandveiligheid. Vluchtroutes zijn niet geblokkeerd zijn. De brandweer ziet hierop toe. Wij beschikken over een vluchtplan en houden regelmatig, al dan niet onder begeleiding van de brandweer, ontruimingsoefeningen.

De speeltoestellen, die op onze buitenruimte zijn geplaatst, moeten voldoen aan bepaalde veiligheidsvoorwaarden. Ieder jaar worden alle speeltoestellen en de gymzalen door de gemeente en OPO Borger-Odoorn  gekeurd. De gemeente zorgt ervoor dat de staat van onderhoud aan de eisen voldoet. 

Terug naar boven