O.b.s. De Poolster

Noorderdiep 129 9521 BC Nieuw-Buinen

  • De school is gevestigd in het MFA gebouw de Noorderbreedte in Nieuw Buinen.
  • De combi coach verzorgt wekelijks de gymlessen in De Splitting.
  • Onderwijs en techniek samenbrengen door kinderen te enthousiasmeren voor techniek. Op de Poolster werken wij met Lego League.

In het kort

Toelichting van de school

O.b.s. De Poolster:

O.b.s. De Poolster is een openbare school. Alle kinderen zijn bij ons welkom, ongeacht afkomst of geloof. Er heerst een rustige en ontspannen sfeer die gebaseerd is op structuur en respect voor elkaar. Wij hechten aan een open en goede verstandhouding tussen de leerkrachten,leerlingen en de ouders. De school heeft een leerlingenraad. Wij betrekken ouders bij activiteiten, want bij ons zijn "ouders graag gezien".

Naast de basisvakken besteden wij veel aandacht aan techniek, cultuur en  het sociale -en emotionele welzijn van de kinderen. 

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school, hierdoor kan een kind zich ontwikkelen. We hebben hoge verwachten wat bij het niveau van de leerlingen past. 

Het schoolbestuur:

Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn wordt gevormd onze directeur-bestuurder mw. J. Drok. Zij is het dagelijkse centrale aanspreekpunt voor alle beleids- en uitvoeringsaangelegenheden van de stichting. De Raad van Toezicht ziet hierop toe. Iedere school staat onder leiding van een schoolleider, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding en onderwijskundige aansturing. Vanuit het onderwijsbureau wordt op meerdere beleidsterreinen ondersteuning, advisering en sturing geboden aan de schoolleiders en de schoolteams.

Binnen onze stichting is gekozen voor een viertal gezamenlijke speerpunten, passend bij de visie. We staan voor onderwijs dat recht doet aan ieder kind en dat aansluit bij de veranderende maatschappij.

De Schooldirectie:

De dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid is in handen van de schoolleider Maria Hoving. Het bevoegd gezag van OPO Borger-Odoorn wordt gevormd door onze directeur-bestuurder mw. Jacqueline Drok. Vanuit het onderwijsbureau wordt op meerdere beleidsterreinen ondersteuning geboden aan de schoolleiders en de schoolteams. In 2022 is onderzoek gedaan naar de profilering van de individuele scholen en de stichting. Dit heeft geleid tot een nieuwe huisstijl en profiel. Wij zijn trots op wie we zijn: elf scholen die vanuit eigen kracht, passend bij hun omgeving, iedere dag onderwijs verzorgen. Wij horen bij elkaar èn zijn verschillend: iedere school werkt vanuit een eigen concept aan doelen en plannen, binnen de kaders van de stichting. Wij zijn SAMEN UNIEK!Iedere vier jaar stelt de stichting een nieuw strategisch beleidsplan vast. Het nieuwe plan (2023-2026) is tot stand gekomen met hulp van teamleden, schoolleiders en stakeholders. We hebben hierin gekozen voor een viertal gezamenlijke doelen en ambities, die door iedere school op een unieke manier worden uitgevoerd:

- Eigenaarschap en verantwoordelijkheid

- Talentontwikkeling

- Doorgaande ontwikkel- en leerlijnen

- Rijke leeromgeving en huisvesting

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen spelen,samen delen
  • Wat je doet, doe je goed
  • Fijn om mezelf te zijn
  • Rustig binnen is goed beginnen
  • Houd op = stop

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kinderen op o.b.s. De Poolster komen in aanraking met verschillende culturen, geloofsovertuigingen en nationaliteiten. Als school hechten wij hier veel waarde aan.

Dit schooljaar kunnen wij met de NPO middelen en de werkdrukmiddelen 8 homogene groepen vormen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de wet is vastgelegd dat leerlingen in de periode van acht jaar 7520 uur onderwijs moeten ontvangen, wat wij verdelen over de dagen en weken. Wij hanteren een continurooster waarbij de kinderen aaneengesloten van 8.30 tot 14.00u naar school gaan. Om 12.00 uur gaan de kinderen naar buiten om te spelen. In de groep wordt de meegebrachte lunch gezamenlijk gegeten. We voldoen hiermee aan de wettelijke voorgeschreven uren. Bij voorstellen tot wijzigingen in de schooltijden, moet de medezeggenschapsraad instemming verlenen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon:

Op onze school is de schoolleider mevr. Hoving  aangesteld als anti-pestcoördinator. Zij coördineert het sociale veiligheidsbeleid. Ook is er een vertrouwenspersoon aanwezig de heer Odding. Hij is het aanspreekpunt binnen de school waar kinderen en ouders pesten of ander onveilig gedrag kunnen melden.

Privacy:
Op school vinden wij het belangrijk dat de privacy van leerlingen, ouders en medewerkers wordt gerespecteerd. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij als school verwerken en gebruiken deze gegevens alleen als het nodig is voor het leren en ondersteunen van leerlingen en de organisatie hiervan. We hebben met leveranciers voor digitale lesmaterialen duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst. Op de website van OPO Borger-Odoorn is een privacy protocol opgenomen.

Als leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan de leerplichtambtenaar zijn die om informatie vraagt of een overheidsinstantie.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen wordt vooraf toestemming aan ouders gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om een eerder gegeven instemming in te trekken.

Veiligheid in en rond school:
De veiligheid in en rond onze school moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Ons gebouw voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, ook in verband met de brandveiligheid. Vluchtroutes zijn niet geblokkeerd zijn. De brandweer ziet hierop toe. Wij beschikken over een vluchtplan en houden regelmatig, al dan niet onder begeleiding van de brandweer, ontruimingsoefeningen.De speeltoestellen, die op onze buitenruimte zijn geplaatst, moeten voldoen aan bepaalde veiligheidsvoorwaarden. Ieder jaar worden alle speeltoestellen en de gymzalen door OPO Borger-Odoorn/de gemeente gekeurd.

Rookvrije school:
Wij zijn een rookvrije school. In school en tijdens schoolactiviteiten wordt niet gerookt. Daarnaast is ook het terrein rondom de school rookvrij. Door het roken te ontmoedigen zijn wij met kinderen op weg naar een rookvrije generatie.


Terug naar boven