OBS 75 Nieuw Buinen

Zuiderdiep 3 9521 AA Nieuw-Buinen

  • Schoolfoto van OBS 75 Nieuw Buinen
  • Schoolfoto van OBS 75 Nieuw Buinen
  • Schoolfoto van OBS 75 Nieuw Buinen
  • De kinderen van groep 3/4 poseren voor hun eigen Nachtwacht.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van OBS 75. OBS 75 is gevestigd in Nieuw-Buinen en wordt bezocht door kinderen uit Buinerveen, Nieuw-Buinen, Buinen, Drouwenermond en Drouwenerveen. Ook voor kinderen uit de grensdorpen Exloërveen en 1e Exloërmond zijn wij goed bereikbaar. Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS 75. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie. Mocht u meer informatie willen en bent u geïnteresseerd in het onderwijs dat wij bieden, dan bent u van harte welkom om telefonisch of per e-mail een afspraak te maken met de schooldirecteur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Adaptief onderwijs
  • Aandacht voor elk kind
  • Veilig en geborgen
  • Samenwerking met de omgeving
  • Cultuur en techniek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor meer informatie over buiten- en tussenschoolse opvang (ook particulier) kunt u bij de school terecht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De kwaliteitskaart Veiligheid dient als basis voor ons veiligheidsplan. De vragenlijst voor deze kwaliteitskaart is door de directeur, interne begeleider en de leerkrachten ingevuld en heeft als overlegmodel gediend om de aard van de veiligheid in kaart te brengen. Hieraan gekoppeld zijn het pestprotocol, een document 'afspraken en routines' en een document 'toelating en verwijdering', die allen op te vragen zijn bij de teamleider van de school. In onze schoolgids staat specifiek omschreven hoe wij zorg dragen voor de fysieke en sociale veiligheid.
De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is een basismodel, uitgegeven door de Rijksoverheid. Alle leerkrachten zijn op de hoogte van de verplichte meldcode en zijn hiervoor gecertificeerd.

Privacy
Op school vinden wij belangrijk dat de privacy van leerlingen, medewerkers en ouders wordt gerespecteerd. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij als school verwerken. We gebruiken deze gegevens alleen als het nodig is voor het leren en ondersteunen van leerlingen en de organisatie hiervan. Op de website van OPO Borger-Odoorn is een privacy protocol opgenomen.

Voor de digitale lesmaterialen is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Met de leveranciers zijn duidelijke afspraken gemaakt over deze gegevens en vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, zodat misbruik door de leverancier wordt voorkomen.

Als leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we vooraf de toestemming van ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Voor het gebruik van foto's en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, wordt vooraf toestemming aan ouders gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om een eerder gegeven toestemming in te trekken.

Veiligheid in en rond school
De veiligheid in en rond school moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Ons gebouw voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, vooral in verband met de brandveiligheid. Vluchtroutes zijn niet geblokkeerd. De brandweer ziet hier op toe. wij beschikken over een vluchtplan en houden regelmatig, al dan niet onder begeleiding van de brandweer, ontruimingsoefeningen.

De speeltoestellen, die op onze buitenruimte zijn geplaatst, moeten voldoen aan bepaalde veiligheidsvoorwaarden. Ieder jaar worden alle speeltoestellen en de gymzalen door OPO Borger-Odoorn of de gemeente (MFA's) gekeurd. De gemeente zorgt ervoor dat de staat van het onderhoud aan de eisen voldoet.

Terug naar boven