Openbare Basischool De Bascule

Sportlaan 85 7833 CH Nieuw-Amsterdam

  • Door spelend leren kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen.
  • Door gezamenlijk te bewegen en gezond te eten en drinken stimuleren wij de leerlingen om hierop te letten en mee te doen!
  • We stimuleren leerlingen om veel te lezen en doen dit door leesmotiverende activiteiten! Lezen is leuk!
  • leerlingen leren al vroeg op de basisschool om zelf te kiezen en daar dan ook verantwoordelijk voor te zijn. Ze groeien hiervan!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De opbrengsten van de Centrale Eindtoets 2021

Dit jaar zien we dat onze eindscore onder het landelijkgemiddelde komt. Dit is boven de signaleringswaarden, maar onder het landelijk gemiddelde.   

Schoolgewicht: 32,99%

Landelijk gemiddelde: 534,5  

Schoolscore: 533,5                         

Gemiddelde totale 1F: 94,3%    

Gemiddelde totale 2F/1S: 48,4%                

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij analyseren de opbrengsten m.b.v. de groepsmonitoring en het leerlingvolgsysteem ESIS. Wij monitoren d.m.v. dit instrument de opbrengsten op grond van inspectienorm, Cito-norm en schoolnorm. Op school hebben wij normen vastgesteld m.b.t. de methodegebonden toetsen voor alle vakgebieden.

Het aantal leerlingen dat groep 2 verlengt, of blijft zitten ligt gemiddeld onder de norm. Onze uitstroom naar het VO laat zien dat er over het algemeen relatief weinig kinderen afstromen of opstromen.

De doorstroom binnen het VO verloopt meestal conform ons gegeven advies. Dit monitoren wij d.m.v. de gegevens die aangeleverd worden door het VO en d.m.v. de zogenaamde "warme overdracht". (gesprekken met mentoren/teamleiders uit het VO).

De opbrengsten t.a.v. de sociaal emotionele ontwikkeling monitoren wij d.m.v. KOL, SCOL en leerlingSCOL. Indien nodig wordt een plan van aanpak opgezet die wordt besproken met intern begeleider en ouders. Hier wordt gedurende een periode van 6-8 weken aan gewerkt, waarna deze wordt geëvalueerd met eerdergenoemde. Indien nodig wordt er een vervolgplan opgesteld.

Bovengenoemde instrumenten worden gebruikt voor het maken van trendanalyses. De conclusies worden vertaald binnen onze groepsoverzichten en groepsplannen. Evaluatie d.m.v. deze instrumenten vindt twee keer per jaar plaats. Daarnaast evalueert de leerkracht het dagelijks werk door middel van het logboek en de methode gebonden toetsen tussentijds. De analyses worden op schoolniveau tijdens de teamvergadering Datamuur besproken.

Vanuit een goede analyse (trends, verklaringen, actie voor vervolg) wordt gericht en kritisch gekeken naar wat er binnen de groep nodig is, maar ook voor het individuele kind (onderwijsbehoeften). Tijdens de groeps- en leerlingbesprekingen wordt nader ingegaan op het plan van aanpak met betrekking tot het verbeteren van de resultaten. Hier worden o.a. de analyses en acties voor het vervolg besproken. Dit van zowel de methodegebonden toetsen, het leerlingvolgsysteem ESIS, maar ook de groepsmonitoring.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat de leerling op de juiste vervolgschool terecht komt. Niet te laag adviseren, maar ook zeker niet te hoog. Wij adviseren kansrijk! De leerlingen krijgen in groep 7 al een voorlopig advies, zodat de leerlingen samen met hun ouders/verzorgers de voortgezet onderwijsscholen gericht kunnen gaan bezoeken. Het advies wordt samengesteld door gebruik te maken van de plaatsingswijzer (gegevens van de laatste drie schooljaren). Ook wordt er heel goed gekeken naar de persoonskenmerken van een leerling. Hoe is de intrinsieke motivatie, hoe zit het bijvoorbeeld met het doorzettingsvermogen? Kenmerken die een belangrijke factor spelen bij de advisering vanuit De Bascule.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het afgelopen schooljaar heeft de Inspectie onze school digitaal bezocht. Dit onderzoek vond plaats in augustus 2020. Het was een themaonderzoek.

De Inspectie gaf aan tevreden te zijn en dat De Bascule haar zaken goed op orde heeft. 

Het voorlaatste inspectiebezoek was in 2016. De inspectie geeft de volgende samenvatting van de belangrijkste oordelen:

Obs De Bascule heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

- De prestaties van groep 8 op de eindtoets zijn voldoende.

- De leraren geven duidelijke instructies en zijn goed in staat een rustige werksfeer in hun klassen te scheppen. Ze maken veel werk van de        afstemming van het onderwijs op verschillen tussen leerlingen.

- De school schenkt veel aandacht aan leerlingen die extra zorg nodig hebben en doet dat zorgvuldig.

- De school hecht waarde aan correcte toets afnames en voert een helder beleid op dit gebied.  

- Zowel leerlingen als ouders ervaren de school als veilig.

- Directie en team van De Bascule kennen hun eigen sterke en zwakke punten en werken gemotiveerd aan onderwijsontwikkeling.

De inspectie beoordeelde ons onderwijs als volgt:

Resultaten; voldoende

Zicht op ontwikkeling; goed

Didactisch handelen; voldoende

Ondersteuning; goed

Toetsing en afsluiting; goed

Veiligheid; goed

Evaluatie en verbetering; voldoende

Kwaliteitscultuur; goed

Terug naar boven