Openbare Basischool De Bascule

Sportlaan 85 7833 CH Nieuw-Amsterdam

  • Door spelend leren kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen.
  • Door gezamenlijk te bewegen en gezond te eten en drinken stimuleren wij de leerlingen om hierop te letten en mee te doen!
  • We stimuleren leerlingen om veel te lezen en doen dit door leesmotiverende activiteiten! Lezen is leuk!
  • leerlingen leren al vroeg op de basisschool om zelf te kiezen en daar dan ook verantwoordelijk voor te zijn. Ze groeien hiervan!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanuit de gegevens van de eindtoets 2018/2019 zien we dat onze eindscore onder het landelijk gemiddelde komt.

We hebben dat schooljaar gebruik gemaakt van de regeling "leerresultaten PO" zodat we na herberekening (46-5=41 leerlingen) 532,8 scoorden. Dit is onder de ondergrens en onder het landelijk gemiddelde.

Door de invoering van Passend onderwijs verwijzen we de leerlingen later dan voorheen naar het SBO. Deze kinderen werken op eigen niveau. Echter moeten alle leerlingen de eindtoets maken. Dit geeft wel een lagere eindopbrengst.

Schooljaar 2019/2020 heeft er geen eindtoets plaatsgevonden.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij analyseren de opbrengsten d.m.v. Driedee monitor. Wij monitoren d.m.v. dit instrument de opbrengsten op grond van inspectienorm, Cito-norm en schoolnorm. Op school hebben wij normen vastgesteld m.b.t. de methodegebonden toetsen voor alle vakgebieden.

Het aantal leerlingen dat groep 2 verlengt, of blijft zitten ligt gemiddeld onder de norm. Onze uitstroom naar het VO laat zien dat er over het algemeen relatief weinig kinderen afstromen of opstromen.

De doorstroom binnen het VO verloopt meestal conform ons gegeven advies. Dit monitoren wij d.m.v. de gegevens die aangeleverd worden door het VO en d.m.v. de zogenaamde "warme overdracht". (gesprekken met mentoren/teamleiders uit het VO). Zie hiervoor de map uitstroom VO.

De opbrengsten t.a.v. de sociaal emotionele ontwikkeling monitoren wij d.m.v. KOL, SCOL en leerlingSCOL. Indien nodig wordt een plan van aanpak opgezet die wordt besproken met intern begeleider en ouders. Hier wordt gedurende een periode van 6-8 weken aan gewerkt, waarna deze wordt geëvalueerd met eerdergenoemde. Indien nodig wordt er een vervolgplan opgesteld.

Bovengenoemde instrumenten worden gebruikt voor het maken van trendanalyses. De conclusies worden vertaald binnen onze groepsoverzichten en groepsplannen. Evaluatie d.m.v. deze instrumenten vindt twee keer per jaar plaats. Daarnaast evalueert de leerkracht het dagelijks werk door middel van het logboek en de methode gebonden toetsen tussentijds. De analyses worden op schoolniveau tijdens de teamvergadering Datamuur besproken.

Vanuit een goede analyse (trends, verklaringen, actie voor vervolg) wordt gericht en kritisch gekeken naar wat er binnen de groep nodig is, maar ook voor het individuele kind (onderwijsbehoeften). Tijdens de groeps- en leerlingbesprekingen wordt nader ingegaan op het plan van aanpak met betrekking tot het verbeteren van de resultaten. Hier worden o.a. de analyses en acties voor het vervolg besproken. Dit van zowel de methodegebonden toetsen, de Driedee monitor, maar ook de groepsmonitoring.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat de leerling op de juiste vervolgschool terecht komt. Niet te laag adviseren, maar ook zeker niet te hoog! De leerlingen krijgen in groep 7 al een voorlopig advies zodat de leerlingen samen met hun ouders/verzorgers de voortgezet onderwijsscholen gericht kunnen gaan bezoeken. Het advies wordt samengesteld door gebruik te maken van de plaatsingswijzer (gegevens van de laatste drie schooljaren). Ook wordt er heel goed gekeken naar de persoonskenmerken van een leerling. Hoe is de intrinsieke motivatie, hoe zit het bijvoorbeeld met het doorzettingsvermogen? Kenmerken die een belangrijke factor spelen bij de advisering vanuit De Bascule.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven