Openbare Basischool De Bascule

Sportlaan 85 7833 CH Nieuw-Amsterdam

  • Door spelend leren kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen.
  • Door gezamenlijk te bewegen en gezond te eten en drinken stimuleren wij de leerlingen om hierop te letten en mee te doen!
  • We stimuleren leerlingen om veel te lezen en doen dit door leesmotiverende activiteiten! Lezen is leuk!
  • leerlingen leren al vroeg op de basisschool om zelf te kiezen en daar dan ook verantwoordelijk voor te zijn. Ze groeien hiervan!

Het team

Toelichting van de school

Op De Bascule werkt het team optimaal samen aan het realiseren van de doelen van onze school als geheel. Ons team is deskundig op het gebied van adaptief onderwijs, directe instructie, cultuureducatie, het begeleiden van meerbegaafde leerlingen en het begeleiden van leerlingen met gedragsproblematiek. We vergroten onze deskundigheid voortdurend door scholing en collegiaal leren. Het team karakteriseert zich door een positieve opstelling waarin altijd gekeken wordt wat mogelijk is.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht verlof heeft of afwezig is door ziekte, kunnen we een vervangende leerkracht (invaller) aanvragen bij Openbaar Onderwijs Emmen.

Het komt wel eens voor dat het niet lukt om een invaller te krijgen. Voor deze situaties heeft het bestuur het Protocol vervanging bij ziekte vastgesteld. Dit protocol ligt ter inzage op school bij de directie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een aantal leerkrachten heeft opleidingen gevolgd op het gebied van interne begeleiding (Master EN), rekenen, taal/lezen, meer/hoogbegaafdheid en cultuur. Daarnaast heeft de locatiedirecteur de opleiding leergang directeur IKC afgerond.

Twee personeelsleden hebben een Master opleiding afgerond

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De aangegeven lesuren per week zijn bij benadering. Er is namelijk ook sprake van vakoverstijgende activiteiten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het Schoolondersteuningsprofiel. Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel borduurt voort op het zorgbeleid dat de school al heeft. De keuzes die in het Schoolondersteuningsprofiel gemaakt worden, zijn bepalend voor hoe passend onderwijs er op school uitziet. Het gaat over welke ondersteuning geboden kan worden en welke leerlingen wel of niet geplaatst kunnen worden. Maar ook wat er van leraren verwacht wordt en hoe ervoor gezorgd wordt dat zij die verwachtingen ook waar kunnen maken.

Zie bijlage "Ondersteuningsplan OOE".

De school specifieke bijlagen zijn in te zien op De Bascule.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven