Openbare Basischool De Bascule

Sportlaan 85 7833 CH Nieuw-Amsterdam

  • Door spelend leren kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen.
  • Door gezamenlijk te bewegen en gezond te eten en drinken stimuleren wij de leerlingen om hierop te letten en mee te doen!
  • We stimuleren leerlingen om veel te lezen en doen dit door leesmotiverende activiteiten! Lezen is leuk!
  • leerlingen leren al vroeg op de basisschool om zelf te kiezen en daar dan ook verantwoordelijk voor te zijn. Ze groeien hiervan!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van OBS 'De Bascule'. 

OBS 'De Bascule' is een openbare basisschool in Nieuw Amsterdam en en telt rond de 325 leerlingen. In het gebouw is voorschool Bascule en de BSO gevestigd. De kinderopvang Zus&Zo heeft een eigen gebouw op het terrein van De Bascule. We werken nauw samen met  kinderopvangorganisatie Zus&Zo.

Er zijn vergevorderde plannen voor een Integraal Kind Centrum (IKC).

In ons IKC zijn onderwijs, opvang en zorg te vinden op een locatie. Wilt u een kijkje komen nemen dan kan dat. Een afspraak is zo gemaakt.

Kom binnen, speel en leer met ons mee.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Prettige leer- en werkomgeving
  • Brede ontwikkeling
  • Professionele schoolcultuur
  • Resultaatgerichte aanpak

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het Schoolondersteuningsprofiel. Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel borduurt voort op het zorgbeleid dat de school al heeft. De keuzes die in het Schoolondersteuningsprofiel gemaakt worden, zijn bepalend voor hoe passend onderwijs er op school uitziet. Het gaat over welke ondersteuning geboden kan worden en welke leerlingen wel of niet geplaatst kunnen worden. Maar ook wat er van leraren verwacht wordt en hoe ervoor gezorgd wordt dat zij die verwachtingen ook waar kunnen maken.

Op schoolniveau maken we gebruik van het Schoolondersteuningsplan. Dit is een levend document en wordt indien nodig bijgesteld. zie bijlage "Schoolondersteuningsplan".

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
310
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Voorschool

De Gemeente Emmen heeft samen met 6 schoolbesturen afspraken gemaakt over het aanbieden van voorschoolse educatie. Een voorschool maakt deel uit van de basisschool en biedt voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar een fijne, stimulerende en leuke speelomgeving.

Het jaarprogramma en activiteiten zijn op elkaar afgestemd en door de doorgaande leerlijn is de overgang naar de basisschool makkelijker.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school heeft een anti-pest protocol en veiligheidsplan. De intern begeleider en locatiedirecteur houden hier toezicht op.

Terug naar boven