Openbare Basischool De Bascule

Sportlaan 85 7833 CH Nieuw-Amsterdam

  • Door spelend leren kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen.
  • Door gezamenlijk te bewegen en gezond te eten en drinken stimuleren wij gezond gedrag bij onze leerlingen.
  • Leesonderwijs is een speerpunt op onze school. Door middel van verschillende activiteiten stimuleren we het lezen.
  • leerlingen leren al vroeg op de basisschool om zelf te kiezen en daar dan ook verantwoordelijk voor te zijn. Ze groeien hiervan!

In het kort

Toelichting van de school

Obs de Bascule is een toegankelijke, openbare school met een prettige en open sfeer. Ons onderwijs daagt de leerling uit om zich in een veilige omgeving, waarin structuur en duidelijkheid wordt geboden, te ontwikkelen. Ons team bestaat uit professionals die met een grote actieve betrokkenheid, passie voor hun coachende rol en met een duidelijk doel voor ogen, de leerlingen steeds een stapje verder brengen. Dit doen we door ons onderwijs op verschillende manieren aan te bieden. Niet alleen passief, maar ook actief.

Obs de Bascule vormt samen met de voorschool en kinderopvang van Zus&Zo een IKC (integraal Kind Centrum). Binnen ons IKC zijn onderwijs, opvang en zorg te vinden op één locatie. Wilt u een kijkje komen nemen dan kan dat. We maken graag een persoonlijke afspraak met u. U kunt ons hiervoor bereiken via obs-bascule@oo-emmen.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Prettige leer- en werkomgeving
  • Brede ontwikkeling binnen IKC
  • Taalrijke school
  • Resultaatgerichte aanpak

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Momenteel heeft onze school ongeveer 300 leerlingen. We zien dat het leerlingaantal in de onderbouw licht groeit terwijl de uitstroom bij groep 8 lager is. Onze verwachting is dan ook dat onze school de komende jaren iets zal groeien. Hierdoor kunnen we ook de komende jaren veel enkele groepen samenstellen en zijn er van de meeste groepen 2 klassen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
298
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC 

Obs de Bascule vormt samen met Kinderdagverblijf Zus&Zo een IKC. Binnen deze IKC kan kinderopvang voor 0 tot 4 jarigen worden gerealiseerd maar kunnen ook de leerlingen van obs de Bascule gebruik maken van de Buitenschoolse Opvang (BSO).

Daarnaast zijn bij Zus&Zo de peuters van 2,5 tot 4 jaar van harte welkom op de voorschool. 

Zowel de BSO als de voorschool maken gebruik van ruimtes in de school. Er wordt hierdoor nauw samengewerkt met de school.

voor meer informatie over de Kinderopvang, de voorschool of de BSO kunt u contact opnemen met Zus&Zo. U bent van harte welkom.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school heeft een anti-pest protocol en veiligheidsplan. De intern begeleider en locatiedirecteur houden hier toezicht op.

Terug naar boven