Openbare Basisschool De Opstap

De Ommegang 11 A 9822 AZ Niekerk (Gem. Westerkwartier)

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Opstap

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit 7 groepsleerkrachten. Verder is er een leerkracht die de taak van intern begeleider vervult. Daarnaast zijn er twee onderwijsassistentes, die vooral in de onderbouw werkzaam zullen zijn. De directeur geeft leiding aan twee scholen. Enkele dagdelen zijn een conciërge en een administratief medewerkster werkzaam op De Opstap. De meeste leerkrachten werken in deeltijd, maar zij hebben een aanstelling met een grote werktijdfactor. De leeftijd van de leerkrachten varieert. Er is een mix van oudere en jongere leerkrachten.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als personeel verlof heeft of ziek is, dan zorgen wij voor een invalleerkracht. Hiervoor nemen wij contact op met Slim, een bureau dat inval regelt bij ziekte en verlof. Mocht dit niet lukken dan kijken we of er een eigen leerkracht is die extra dagen wil en kan werken. De laatste tijd komt het regelmatig voor, dat het lastig is een invaller te vinden. Daarom kan het voorkomen dat uw kind tijdelijk meerdere leerkrachten heeft. Ook komt het voor dat er geen invalleerkracht beschikbaar is. In dit geval zal een eventueel aanwezige leerkracht zonder vaste groep invallen. Maar als er geen inval geregeld kan worden, krijgen de ouders via een spoedbericht in het ouderportaal Mijn School het bericht dat er die dag geen leerkracht beschikbaar is en de kinderen vrij zijn. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op 'De Opstap' werken we met combinatiegroepen. De samenstelling van de groepen kan per schooljaar variëren. Dit schooljaar werken we met de groepen 1 , 2/3, 4/5, 6/7 en 8. Alle leerkrachten hebben de bevoegdheid om zelf de lessen bewegingsonderwijs te verzorgen. Binnen de school hebben we een rekencoördinator, een verkeerscoördinator en cultuurcoördinator.

Een van de leerkrachten is intern begeleider. Zij is drie dagen werkzaam op De Opstap.

De lessen voor godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs(GVO of HVO) worden door externe vakleerkrachten verzorgd. Deze lessen duren drie kwartier en worden elke week gegeven in de groepen 7 en 8. Dit schooljaar worden alleen de lessen GVO gegeven, omdat er voor de HVO-lessen geen leerkracht beschikbaar is.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 is het onderwijs lastig in afzonderlijke vakken in te delen. Spelenderwijs wordt er aandacht besteed aan bovenstaande "vakken". Door tijd te besteden aan beginnende geletterdheid (taal, lezen, schrijven) en beginnende gecijferdheid (rekenen-wiskunde) bereiden we de kinderen op een goede manier voor op de start van de lees- en rekenontwikkeling in groep 3.  


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Elke morgen is er in alle groepen van 10.00 uur tot 10.15 uur pauze, waarin de kinderen fruit eten en iets drinken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen op school. Pas dan kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Samen met ouders proberen we hiervoor de juiste sfeer te scheppen. 

Kinderen ontwikkelen zich vanzelf. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit steeds een stapje verder te gaan in hun ontwikkeling. Als deze ontwikkeling wat minder soepel verloopt dan bieden we extra hulp. In zo'n geval geven we onderwijs op maat. In ons onderwijs wordt niet alleen rekening gehouden met leerlingen, die moeite met de leerstof hebben, maar ook met leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. 

Wij volgen de leerlingen in hun ontwikkeling tijdens de hele schoolperiode door observaties en een leerlingvolgsysteem. We nemen regelmatig toetsen af. Allereerst de toetsen, die bij de methodes horen, maar daarnaast de landelijk genormeerde Cito toetsen. Op deze manier controleren we of we op de goede weg zijn met de leerlingen. Alle gegevens van een kind komen in het persoonlijke dossier van het kind. Het leerlingendossier is voornamelijk digitaal en is opgeslagen ons administratiesysteem Parnassys. Aan het einde van het schooljaar worden de gegevens besproken met de volgende leerkracht.

Soms vormen het gedrag, de prestaties in de klas of de uitslagen van toetsen aanleiding om extra maatregelen te nemen. Een kind krijgt dan extra hulp. Er wordt op De Opstap tijd gereserveerd voor het werken met individuele leerlingen of in kleine groepjes. Deze extra hulp wordt in eerste instantie zoveel mogelijk door de eigen leerkracht gegeven, in overleg met de intern begeleider (I.B.-er). Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet toch onvoldoende effect sorteert. Soms nemen we dan in overleg met de ouders het besluit het kind een jaargroep over te laten doen. De criteria die we hiervoor hanteren zijn vastgelegd in een protocol verlenging en versnelling. Wanneer het kind een jaar langer over een groep doet, wil dit niet zeggen dat het kind alle stof opnieuw moet doen, want we zoeken naar maatwerk. Incidenteel verwijzen we een kind in overleg met de ouders naar het speciaal onderwijs. Aan zo’n verwijzing is dan al een heel begeleidingstraject vooraf gegaan, want allereerst bieden we zelf extra hulp. Op onze school gaan we namelijk niet zo snel over tot een verwijzing, omdat we vinden dat kinderen zo veel mogelijk in hun eigen omgeving naar school moeten kunnen gaan.

Dit zorgtraject verloopt als volgt:

1.     Als er na extra inzet van de leerkracht geen verbetering is, bespreekt de leerkracht het kind met collega’s en IB-er.

2.     Blijft het probleem zich voordoen, dan wordt het kind door de I.B.-er besproken met de C.L.B.-er (consultatieve leerling begeleider) van Quadraten.

3.     Blijft het probleem zich voordoen, dan kan worden besloten tot het laten volgen van een eigen leerlijn of er kan besloten worden tot het aanvragen van een arrangement bij het samenwerkingsverband.

4.     Blijft het probleem zich voordoen en is de grens van onze zorg bereikt dan kan verwijzing naar een andere school voor een kind de beste keuze zijn.

Wanneer kinderen kampen met ernstige leerproblemen op een of meer vakgebieden of het kind heeft een gedragsprobleem, een werkhoudingsprobleem of een lichamelijke dan wel geestelijke handicap dan zijn er een aantal mogelijkheden:

 • het programma aanpassen: minder of ander werk
 • het volgen van een eigen leerlijn
 • een verlenging van de kleuterperiode (bijv. wanneer een leerling van groep 1 nog niet toe is aan groep 2 of wanneer een leerling van groep 2 nog niet toe is aan groep 3)
 • doubleren                                                                                                                                                                                       In alle gevallen doen de kinderen wel zoveel mogelijk met de groep mee. We streven ernaar om zoveel mogelijk leerlingen de referentieniveaus te laten behalen. Voor alle leerlingen is dit het 1F niveau; voor de leerlingen die meer aankunnen is dit het 2F/1S niveau. Bij een leerling met een eigen leerlijn streven we er naar het niveau van eind groep 6 te behalen, zodat de leerling kan deelnemen aan het reguliere voortgezet onderwijs met ondersteuning. Bij een zeer moeilijk lerende leerling met een eigen leerlijn streven we ernaar niveau eind groep 5 te halen, zodat deze leerling naar het PRO/SVO kan na de basisschool. Er wordt altijd een prognose gegeven waar de school naar toe werkt. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief met eigen leerlijn opgesteld.                                                                  

Steeds moet in de gaten gehouden worden of:

 • het kind zich prettig voelt op school
 • het kind lekker in zijn vel zit
 • het kind in de groep past
 • het kind redelijk zelfstandig kan werken
 • de werkdruk voor de leerkrachten niet te hoog wordt   

Onze school staat in principe open voor alle kinderen. De grenzen liggen wat ons betreft bij:

 • Kinderen die de veiligheid en rust van andere kinderen in gevaar brengen.
 • Kinderen die het leerproces van andere kinderen ernstig verstoren.
 • Kinderen die zoveel extra of gespecialiseerde verzorging of behandeling nodig hebben  dat het onderwijs niet voldoende tot zijn recht kan komen.
 • Een gebrek aan opnamecapaciteit, veroorzaakt door het feit dat een groep al meerdere kinderen met specifieke onderwijsbehoeften bevat. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het onderwijs voor het jonge kind is gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen van het SLO (Stichting Leerplanontwikkeling). SLO heeft een overzicht gemaakt van de doelen die in de kleutergroep aangeboden moeten worden. 

Van de kinderen die gebruik maken van de kinderopvangorganisaties ontvangt de school een overdrachtsformulier. In dit formulier wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de peuter tot het moment dat deze naar de basisschool gaat. Op basis van deze gegevens worden indien nodig aanpassingen aan het onderwijs voor het jonge kind uitgevoerd.  

In een van de lokalen in school verzorgt kinderopvangorganisatie Jaribabo voor-, naschoolse opvang en dagopvang voor kinderen van 0 tot 6 jaar.

Daarnaast is er in Niekerk een peuterzaal. Met de peuterzaalleidsters is jaarlijks meerdere keren overleg, waarbij met name over de ontwikkeling van de kinderen gesproken wordt.  

Naast Jaribabo verzorgt ook kinderopvangorganisatie Kidscasa kinderopvang voor de kinderen uit Niekerk/Oldekerk.

Terug naar boven