Lambertusschool Netersel

Beemke 2 5534 AH Netersel

 • Schoolfoto van Lambertusschool Netersel
 • Schoolfoto van Lambertusschool Netersel
 • Schoolfoto van Lambertusschool Netersel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten

Bij ons op school gebruiken we toetsresultaten om (nog) beter te kunnen aansluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Voor het meten van de tussenresultaten hanteren wij methodegebonden- en CITO-toetsen. We streven opbrengsten na, passend bij onze populatie, met name voor de kernvakken. We vinden het belangrijk dat leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze uit kunnen stromen naar voor hen passend vervolgonderwijs. Om de sociaal- emotionele opbrengsten te "meten" gebruiken we Zien. Naar aanleiding van de Cito toetsen wordt er twee keer per jaar de resultaten geanalyseerd door middel van een zelfevaluatie. Vervolgens worden nieuwe doelen opgesteld voor de volgende periode door het team. Aansluitend vinden groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen plaats. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Burgerschap

Onze school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen tot democratische burgers. Burgers die zich staande kunnen houden in onze multiculturele samenleving. Burgerschap beschouwen wij daarom als een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. Het komt aan bod bij diverse lessen. Het gaat daarbij om kleine zaken: goed met de buren omgaan, de omgeving netjes houden, oog hebben voor anderen, etc. Om dit te bereiken gaan we als team uit van de volgende waarden:

 • Respect
 • Verwondering
 • (Zelf) verantwoordelijkheid
 • Vertrouwen
 • Professioneel
 • Educatief partnerschap

Wij zien burgerschapsonderwijs als een kerntaak. Wij hebben daarom voor een planmatige en gestructureerde aanpak gekozen: het programma de Vreedzame School. Dit programma beschouwt de school als een kleine leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. Ze krijgen een stem en er wordt hen geleerd samen beslissingen te nemen, conflicten op te lossen en autonoom en kritisch te denken. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de school. Zij staan open voor de verschillen tussen mensen.

Om op onze school de kwaliteit van ons burgerschapsonderwijs te waarborgen hebben wij een beleidsplan Burgerschap opgesteld. De kwaliteitskaart “Sociaal Veilig Schoolklimaat” is hier een belangrijk onderdeel van. Het plan ligt op school ter inzage.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Zelfverantwoordelijkheid
 • Verbinding
 • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven