Freule van Pallandtschool

Van Pallandtweg 15 A 4182 CB Neerijnen

  • Wij staan bekend om:
· Onze creatieve middagen
· Het ontdekkend leren en samenwerken
· De buitenlessen
· Ons ECO-team
  • Schoolfoto van Freule van Pallandtschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 hadden we op de eindtoets een gemiddelde score van 535,5. Het landelijk gemiddelde was 534,9. Een mooi resultaat!

Vanaf schooljaar 2023-2024 hebben we geen eindtoets meer. Vanaf nu wordt het een doorstroomtoets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Binnen onze school werken we opbrengstgericht. We kijken naar de leerlingen/de groep/de school, interpreteren wat we zien, zetten dit om in doelen en plannen die we vervolgens uitvoeren en evalueren. De stappen van waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren/evalueren doorlopen we op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau.

Groepsniveau
Waarnemen

Drie keer per jaar bespreekt de leerkracht de bevindingen samen met de intern begeleider. De leerkracht doorloopt de hierboven beschreven fasen met alle leerlingen en wanneer dit eerder al aanleiding geeft tot overleg met de intern begeleider, dan vindt dit overleg plaats. Op drie vaste momenten komt de leerkracht in elk geval met de intern begeleider spreken over de bevindingen. Op twee van de drie momenten is dit kort na afname van de Cito toetsen. De leerkracht heeft de plannen dan geëvalueerd. De intern begeleider en de leerkracht bespreken deze evaluatie en eventuele andere waarnemingen van de groep.

Begrijpen
Besproken wordt of de groep de doelen heeft behaald en waar dit door komt. Zijn de doelen bereikt? Dan is de vraag of de doelen voor de komende periode hoger kunnen worden gesteld. Zijn de doelen niet behaald, dan is de vraag wat deze groep dan nodig heeft om de doelen wel te behalen.

Plannen
Op basis van de bevindingen worden nieuwe groepsdoelen gesteld en wordt de aanpak beschreven die voor deze groep nodig is. De intern begeleider verslaat dit in het groepsbesprekingsverslag. De doelen komen op het streefdoelenformulier te staan.

Realiseren/Evalueren
De leerkracht voert het besprokene uit. Tijdens de volgende groepsbespreking wordt opnieuw geëvalueerd of de groepsdoelen zijn behaald.

Schoolniveau
Twee keer per jaar, na de groepsbesprekingen, bekijkt het team, onder leiding van de intern begeleider en/of de directeur de schoolanalyses. De bevindingen worden geïnterpreteerd. Afhankelijk van de conclusies kunnen maatregelen worden genomen. Een maatregel kan bijvoorbeeld zijn: het analyseren en bekijken van een methode om te zien welke aanvullingen nodig zijn. 
Op basis van de schoolanalyses hebben we ambitieuze schooldoelen opgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De methode die we gebruiken voor Sociaal emotionele ontwikkeling heet de Kanjertraining.

Sinds oktober 2018 zijn we officieel Kanjerschool.

Afspraken die bij de Kanjertraining horen, staan op de posters die in alle lokalen en openbare ruimtes van de school zichtbaar zijn:
- We vertrouwen elkaar
- We helpen elkaar
- Niemand speelt de baas
- Niemand lacht uit
- Niemand doet zielig

Hier komen onze kernwaarden vertrouwen, betrokkenheid  en compassie ook weer in terug. Het mooie van de methode Kanjertraining is dat de afspraken duidelijk zijn. Vanuit deze afspraken spreek je als leerkrachten, kinderen en ouders dezelfde taal. Een taal die voor iedereen te begrijpen is en waar we elkaar ook op aan kunnen spreken. De methode bestaat naast posters ook uit knieboeken, waarin op een zichtbare en verhalende manier de afspraken uitgelegd worden. Elk jaar worden dezelfde afspraken besproken en uitgewerkt, maar komt er meer verdieping in, passend bij de leeftijd van de kinderen. Voor meer informatie over de Kanjertraining verwijzen we naar de website van de Kanjertraining: www.kanjertraining.nl

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We respecteren elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven