Freule van Pallandtschool

Van Pallandtweg 15 A 4182 CB Neerijnen

  • Wij staan bekend om:
· Onze creatieve middagen
· Het ontdekkend leren en samenwerken
· De buitenlessen
· Ons ECO-team
  • Schoolfoto van Freule van Pallandtschool

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u een kijkje neemt op Scholen op de kaart om onze school beter te leren kennen. We hopen dat u zo een goed beeld krijgt van onze school. Wilt u meer informatie dan nodigen we u graag uit voor een kennismaking bij ons op school. U kunt ons bereiken via: 0418 652156 of via info.fvp@cpob.nl voor de school en bosklas@cpob.nl voor een kennismaking met het voltijds hoogbegaafde onderwijs wat we ook bieden binnen onze school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Samen
  • Natuurlijk
  • Buiten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleine dorpsschool midden in de natuur. Elke jaar kijken we weer welke groepen het beste geformeerd kunnen worden. We hebben naast de reguliere combinatiegroepen vanaf schooljaar 2024-2025 ook een bosklas. Een groep voor voltijds hoogbegaafde onderwijs.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat en werken daarom aan een fijne sfeer in de groepen. We streven ernaar de kinderen zich thuis te laten voelen op school. Alleen dan ontwikkelt een kind zich het beste. We willen de kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Wij hechten er veel waarde aan dat de kinderen niet alleen met plezier naar school gaan, maar ook dat ze zich veilig voelen op onze school.

Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect kunnen opbrengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, geaardheid, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en werken vooral aan het voorkomen daarvan. Als het toch gebeurt, grijpen we direct in!

Er is veel aandacht voor gedragsregels. We hebben respect voor elkaar en gaan zuinig om met de spullen van een ander en onszelf. We vertellen de kinderen steeds welke regels er bij ons op school gelden en we leren hen die te hanteren. Bij het overtreden van regels volgt altijd een gesprek met de leerling over het belang van een bepaalde regel. We steken veel energie in het belonen van gewenst gedrag. Dat dit zijn vruchten afwerpt is te zien dat kinderen ons eenhoog cijfer voor veiligheid geven.

In de klassen is veel aandacht voor kringgesprekken, gezamenlijke vieringen en projecten. Wij hebben de volgende documenten ontwikkeld: Schoolveiligheidsplan, Pestprotocol, Meldcodekindermishandeling en huishoudelijk geweld, Protocol email, internet en socialmedia. Deze zijn allen in te zien bij ons op school. Verder stellen we elk jaar met de kinderen klassenregels op en nemen we een RI&E af. De school beschikt over een interne contactpersoon. Op onze school is dit: Marjolein Hakkert. De interne contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor zorgen en klachten overgrensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Voorbeelden hiervan zijn:(cyber)pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, seksuele intimidatie en radicalisering. De interne contactpersoon  kan ter ondersteuning de externe vertrouwenspersoon van de GGD raadplegen of u er naartoe verwijzen. De externe vertrouwenspersoon kunt u bereiken door te bellen met het secretariaat van de Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland-Zuid op telefoonnummer: 088-1447330.U wordt dan, afhankelijk van de aard van uw klacht, doorverbonden met één van de vier externe contactpersonen die beschikbaar zijn voor Stichting CPOB.

Terug naar boven