Basisschool De Kwir

Kloosterpad 14 6086 AK Neer

 • Onze administratief-medewerkster heet u altijd hartelijk welkom ook onze school.
 • Heerlijk klimmen en klauteren op het schoolplein!
 • Werken vanuit thema's en projecten, zo willen we ons onderwijs steeds meer vorm geven.
 • Ouders kunnen de ontwikkeling van hun kind volgen in Mijn Rapportfolio.
 • Leren over gezondheid in samenwerking met Kerngezond.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Met de invoering van de verplichte eindtoets PO voor alle basisscholen is het schooladvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. De eindtoets is een onafhankelijk en objectief tweede gegeven naast het schooladvies.

Elke leerling van groep 8 krijgt uiterlijk een week voor de aanmelddata van de middelbare scholen (eind februari/begin maart), een schooladvies. Hierin staat welk type Voortgezet onderwijs het beste past bij de leerling. De school kijkt daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode. 

Naast het schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets PO, voor alle leerlingen in Nederland een zogenaamd "objectief tweede gegeven" bij, in de vorm van een resultaat op de centrale eindtoets. Wij gebruiken hiervoor de Cito Eindtoets. 

Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies overwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met de ouders/verzorgers.

Vanuit de gegevens van de afgelopen 3 jaar kunnen we stellen dat:

 • We op de Eindtoets vrijwel gelijk scoren aan onze referentiegroep en het landelijk gemiddelde;
 • Reken en taal/verzorging-scores op de eindtoets een wisselend beeld laten zien voor wat betreft het behalen van het referentieniveau. Het percentage oud-leerlingen dat een score behaalt op referentieniveau 1F is lager dan de referentiegroep en het landelijk gemiddelde. Het percentage dat 2F/1S haalt is evenwel hoger dan de referentiegroep en het landelijk gemiddelde

Samenwerking met Sg. St. Ursula

Vanaf het vorig schooljaar 2020/2021 hebben de leerkrachten van groep 7/8 van SPOLT en de docenten van het eerste leerjaar van Sg. St. Ursula intensief (digitaal) samengewerkt. Komend schooljaar gaan ze hiermee verder.

Zij zorgen ervoor dat de doorgaande leerlijnen op zowel didactisch als pedagogisch gebied van het PO naar het VO gecontinueerd en geoptimaliseerd wordt. Hoe dit er in de praktijk uit ziet, zult u te horen krijgen tijdens de informatieavond(en) op uw school bij de start van het schooljaar. 

De coördinator PO-VO zal samen met de leden van de werkgroep PO-VO Leudal dit proces begeleiden en indien nodig bijsturen.

Ook wordt er jaarlijks een praktijkmiddag georganiseerd waarin de afstemming besproken wordt wat betreft overdracht van gegevens, de planning van de overdracht en overige activiteiten in het kader van de stap van PO naar VO (denk aan voorlichtingsbijeenkomsten, aanmeldingstijdstippen, etc.). Naast deze praktijkmiddag, zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden, waarbij kennis gedeeld wordt en geleerd wordt van en met elkaar.

 

 

  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op school gebruiken we toetsen om de resultaten van de ontwikkeling van onze leerlingen goed in de gaten te houden. Tevens doen we hier meer mee! We kunnen de resultaten die we behalen ook vergelijken met de gemiddelde resultaten van andere basisscholen in Nederland. Daarmee zien we of ons onderwijs de kwaliteit heeft die wij willen bieden. Als de kinderen op school een toets voor lezen of rekenen maken dan zijn de resultaten verschillend. Niet alleen op onze school, maar op alle scholen.

De resultaten worden vastgelegd in de leerlingendossiers. Op alle toetsen scoren onze groepen gemiddeld boven het landelijk gemiddeld. De uitslagen van de Cito-toetsen (versie 3.0) zijn voor ons niet alleen bepalend voor het vaststellen van het niveau van de kinderen. De resultaten, behaald in de groep, en de werkhouding bepalen mede het niveau van het kind bij een bepaald vakgebied. De Cito-toetsen gebruiken wij als signaleringsinstrument. Bij kinderen die een IV- of V-score behalen, worden analyses gemaakt en vervolgens wordt gekeken hoe het kind geholpen kan worden.

Ouders kunnen de toetsresultaten tijdens de individuele gesprekken met de leerkrachten bespreken.

We streven ernaar om ouders continu inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van hun kind. Dit doen we door te werken met "Mijn Rapportfolio". Dit bouwen we meer en meer uit. Wanneer uw kind bij ons op school is ingeschreven kunt u met het e-mailadres inloggen in "Mijn Rapportfolio" van uw kind. 

Uiteraard gebruiken we de Cito-toetsen ook om ons onderwijs te blijven ontwikkelen. Vanuit de analyses van afgelopen schooljaar kunnen we opmaken dat over de hele lijn:

 • De toepassing strategie en transfer (vakoverstijgend toepassen van geleerde zaken...spelling/ begrijpend lezen) nog wat extra aandacht verdiend;
 • De aandacht die we geven aan het automatiseren (spelling evenals rekenen) nodig is;
 • Het belangrijk is om aandacht te blijven hebben voor de woordenschat-ontwikkeling; 
 • We hoge eisen moeten blijven stellen aan de kwaliteit van instructie van de leerkracht (context/ betekenis/opbouw en intrinsieke doelstelling).


 

 

 

 

 

 

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 7 ontvangt u van de leerkracht een overzicht van de behaalde Cito-resultaten vanaf groep 3 en een voorlopig schooladvies.

In december volgt in groep 8 een vervolgadvies over de keuze van de school voor voortgezet onderwijs. 

Er is keuze uit vele scholen. Wij proberen te helpen in het maken van de juiste keuze. Op de ouderavonden vertellen we de leerlingen en ouders welke keuzemogelijkheden er zijn. 

In maart wordt in overleg met de ouder en leerling de uiteindelijke schoolkeuze bepaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft in 2013 voor het laatst onze school bezocht. 

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de kwaliteit van ons onderwijs voor de meeste onderzochte indicatoren op orde is. Het betreft hier met name de aspecten opbrengsten, zorg en begeleiding, kwaliteitszorg en wet- en regelgeving.

De inspectie heeft vanuit het bezoek geconcludeerd dat wij een school zijn die aan de hand van het schoolplan en de ontwikkelingsplannen gericht werkt aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Op de onderzochte aspecten is er ten opzichte van het onderzoek in 2009 sprake van behoud of verbetering van de eerdere kwaliteit.

  

Terug naar boven