Basisschool De Kwir

Kloosterpad 14 6086 AK Neer

 • In samenwerking met SparkTechlab maken we ons wetenschap & techniekonderwijs interessant!
 • Een leuke activiteit waaraan onze groep 7 ieder jaar deelneemt!
 • Onze leesconsulente geeft regelmatig gastlessen. Zo houden we ons leesonderwijs boeiend!
 • Onder leiding van een grote groep vrijwilligers, werken onze kleuters in onze eigen schooltuintjes!
 • We bieden leerstof in veel verschillende werkvormen aan, waarbij we kinderen zelf laten ontdekken en onderzoeken.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elke leerling van groep 8 krijgt uiterlijk een week voor de aanmelddata van de middelbare scholen (eind februari/begin maart), een schooladvies. Hierin staat welk type Voortgezet onderwijs het beste past bij de leerling. De school kijkt naast de score op de verplichte eindtoets daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode. 

Vanuit de gegevens van de afgelopen 3 jaar (2022, 2021 en 2019) kunnen we stellen dat:

 • We op de Eindtoets vrijwel gelijk scoren aan onze referentiegroep en het landelijk gemiddelde;
 • Alle leerlingen op de gebieden lezen en taalverzorging het referentieniveau 1F behalen;
 • Het percentage dat referentieniveau 1F haalt op rekengebied hoger is dan het landelijk gemiddelde;
 • Onze leerlingen vrijwel gelijk scoren aan het landelijk gemiddelde op de referentieniveaus 2F/1S;
 • Dat we op vrijwel alle domeinen naar verwachting presteren. 

 

Samenwerking met Sg. St. Ursula  

Vanaf schooljaar 2020/2021 hebben de leerkrachten van groep 7/8 van SPOLT en de docenten van het eerste leerjaar van Sg. St. Ursula intensief (digitaal) samengewerkt. Komend schooljaar gaan ze hiermee verder en zal de nadruk komen te liggen op het ontmoeten van elkaar, van zowel leerkrachten als leerlingen. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid d.m.v. diverse projecten een kijkje te nemen op Sg. St. Ursula.  

Deze samenwerking zorgt ervoor dat de doorgaande leerlijnen op zowel didactisch als pedagogisch gebied van het PO naar het VO gecontinueerd en geoptimaliseerd wordt. Hoe dit er in de praktijk uit ziet, zult u te horen krijgen tijdens de informatieavond(en) op uw school bij de start van het schooljaar. 

De coördinator PO-VO zal samen met de leden van de werkgroep PO-VO Leudal dit proces begeleiden en indien nodig (bij) sturen.

Ook wordt er jaarlijks een praktijkmiddag georganiseerd waarin de afstemming besproken wordt wat betreft overdracht van gegevens, de planning van de overdracht en overige activiteiten in het kader van de stap van PO naar VO (denk aan voorlichtingsbijeenkomsten, aanmeldingstijdstippen, etc.). Naast deze praktijkmiddag, zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden, waarbij kennis gedeeld wordt en geleerd wordt van en met elkaar.

Op De Kwir zullen we komend jaar aan de slag gaan met een proef rondom praktisch ingestelde leerlingen. Een aantal van deze leerlingen zal de kans krijgen om al eens bij St. Ursula te gaan proeven van een aantal praktijkvakken. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op school gebruiken we toetsen om de resultaten van de ontwikkeling van onze leerlingen goed in de gaten te houden. Tevens doen we hier meer mee! We kunnen de resultaten die we behalen ook vergelijken met de gemiddelde resultaten van andere basisscholen in Nederland. Daarmee zien we of ons onderwijs de kwaliteit heeft die wij willen bieden. Als de kinderen op school een toets voor lezen of rekenen maken dan zijn de resultaten verschillend. Niet alleen op onze school, maar op alle scholen.

De resultaten worden vastgelegd in de leerlingendossiers. Op alle toetsen scoren onze groepen gemiddeld boven het landelijk gemiddeld. De uitslagen van de Cito-toetsen (versie: leerling in beeld) zijn voor ons niet alleen bepalend voor het vaststellen van het niveau van de kinderen. De resultaten, behaald in de groep, en de werkhouding bepalen mede het niveau van het kind bij een bepaald vakgebied. De Cito-toetsen gebruiken wij als signaleringsinstrument. Er worden analyses gemaakt en vervolgens wordt gekeken op welke gebieden we ons onderwijs moeten bijstellen of aanpassen om onze leerlingen zo goed en passend mogelijk onderwijs te kunnen bieden.

Vanuit de analyses van de toetsen die afgelopen jaar zijn afgenomen, hebben we een aantal aandachtspunten in ons jaarplan meegenomen:

 • (Begrijpend) lezen; Kritisch kijken naar onze (verouderde) leesmethodes
 • Woordenschatonderwijs. Gericht op veelvuldig aanbieden. (Herhaald) voorlezen en het herhalend gebruiken van wooorden.
 • Automatiseren 
 • Executieve functies. Dit zorgt, rekening houdend met de ontwikkelingsfase, voor duidelijkheid en structuur. 

Ouders kunnen de toetsresultaten tijdens de voortgangsgesprekken met de leerkrachten bespreken.

We streven ernaar om ouders continu inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van hun kind. Dit doen we door te werken met "Mijn Rapportfolio". Dit bouwen we meer en meer uit. Wanneer uw kind bij ons op school is ingeschreven kunt u met het e-mailadres inloggen in "Mijn Rapportfolio" van uw kind. 

 

 

 

 

 

 

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 7 ontvangt u van de leerkracht een overzicht van de behaalde Cito-resultaten vanaf groep 3 en een voorlopig schooladvies.

In december volgt in groep 8 een vervolgadvies over de keuze van de school voor voortgezet onderwijs. 

Er is keuze uit vele scholen. Wij proberen te helpen in het maken van de juiste keuze. Op de ouderavonden vertellen we de leerlingen en ouders welke keuzemogelijkheden er zijn. 

In maart wordt in overleg met de ouder en leerling de uiteindelijke schoolkeuze bepaald. 

 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We dragen als team zorg voor alle leerlingen, met het oog op onderlinge verschillen en hebben daarbij respect voor ieder individu, zodat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We streven naar een veilige leer- en werkomgeving, kortom een veilige school. Veiligheid is verbonden aan het sterke pedagogische klimaat van de school, want dit is volgens ons de basis voor ontwikkeling.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Veiligheid
 • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft in 2013 voor het laatst onze school bezocht. 

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de kwaliteit van ons onderwijs voor de meeste onderzochte indicatoren op orde is. Het betreft hier met name de aspecten opbrengsten, zorg en begeleiding, kwaliteitszorg en wet- en regelgeving.

De inspectie heeft vanuit het bezoek geconcludeerd dat wij een school zijn die aan de hand van het schoolplan en de ontwikkelingsplannen gericht werkt aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Op de onderzochte aspecten is er ten opzichte van het onderzoek in 2009 sprake van behoud of verbetering van de eerdere kwaliteit.

  

Terug naar boven