Basisschool De Kwir

Kloosterpad 14 6086 AK Neer

 • In samenwerking met SparkTechlab maken we ons wetenschap & techniekonderwijs interessant!
 • Een leuke activiteit waaraan onze groep 7 ieder jaar deelneemt!
 • Onze leesconsulente geeft regelmatig gastlessen. Zo houden we ons leesonderwijs boeiend!
 • Onder leiding van een grote groep vrijwilligers, werken onze kleuters in onze eigen schooltuintjes!
 • We bieden leerstof in veel verschillende werkvormen aan, waarbij we kinderen zelf laten ontdekken en onderzoeken.

Het team

Toelichting van de school

Groepsleerkrachten: 

Kleutergroepen: Dorethe Verwijlen, Marga Segers & Maud Noblesse

Groep 3: Denise Janssen

Groep 4: Inge Oehlen

Groep 5: Vacature en Patricia van Heel

Groep 6: Marjon Metsemakers en Corry aan de Boom

Groep 7: Marianne van Heugten en Annet Delil

Groep 8: Iris Verhagen

Vaste vervanger: Vacature  

Spel- en bewegingsonderwijsdocent: Renske Hermans 

 

Ondersteunend personeel: 

Directeur: Vacature

Teamleider: Anne Lommen

Intern begeleiders: Mariska Brouwers (onderbouw) en Annelies van Beek (bovenbouw)

Onderwijsassistenten: Naomi Tijsen en vacature

Event-managers: Renske Hermans en Naomi Tijsen

Administratieve kracht: Sabine Beurskens

Conciërge: Ton Gielen

Interieurverzorging: Annemiek Gijsen (eigen personeel) & Pleco (externe firma)  

 

Vaste vrijwilligers: 

Klusopa's: Piet en Har

Ondersteunend: Annie Kierkels (kleuters) en Mien Verkoelen (groepjes leerlingen)

Schooltuin-coördinatie: Anjo Timmermans

Meerdere schooltuin-vrijwilligers  

Het uitgebreide overzicht van onze contactgegevens en werkdagen kunt u vinden op onze website.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat er een leerkracht ziek is of (studie)verlof heeft, streven wij er naar om de groep zo goed mogelijk op te vangen. We werken met een vaste vervanger voor onze school. Helaas lukt het niet altijd om voor vervanging te zorgen. We garanderen dat de eerste dag, wanneer een leerkracht ziek is, de kinderen door school worden opgevangen. Vervolgens kan het helaas voorkomen dat er geen vervanging mogelijk is en zijn we genoodzaakt een groep naar huis te sturen. Dit wordt uiteraard vooraf aangekondigd aan de ouders via ons communicatiekanaal Isy.

Op het moment dat we genoodzaakt zijn een klas naar huis te sturen, omdat er geen vervanging mogelijk is, zullen we zorgen dat er voor de desbetreffende leerlingen werk om thuis te kunnen maken voor handen is. Wat de leerlingen thuis kunnen doen wordt gecommuniceerd via Isy, via het prikbord van het COOL-portaal of classroom. 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerkrachten zetten zich dagelijks in voor goed en passend onderwijs. SPOLT heeft in het Strategisch BeleidsPlan (SBP) 2020-2024 haar onderwijskundige koers bepaald en uitgesproken het leerstofjaarklassensysteem te willen doorbreken en uiteindelijk het doubleren (zittenblijven) af te schaffen, om ervoor te zorgen dat elk kind een ononderbroken ontwikkeling kan doorlopen. Dat betekent dat wij alle kinderen leer- en oefenstof op maat willen aanbieden, zodat zij zich allemaal, gedurende acht jaar op de basisschool, optimaal kunnen (blijven) ontwikkelen. Dat is waar we in 2024 willen staan. Op de weg daar naar toe, kan het in incidentele gevallen nog voorkomen dat het voor een kind gewenst of noodzakelijk is om in een andere groep geplaatst te worden. Als een dergelijke vraag zich voordoet dan wordt in overleg met de ouders naar een passende oplossing gezocht. De beslissing over al dan niet doorstromen naar een andere groep wordt te allen tijde in overleg met ouders genomen, maar het advies van de school is daarin bindend. Het begrip ‘doorstroom’ zoals we dat nu kennen zal derhalve komen te vervallen.

 

Groepsgrootte

Op dit moment is er van ieder leerjaar een groep. Alleen bij de kleuters maken we de bewuste keuze om twee leerjaren te combineren. Op de grootte van de groepen hebben wij niet altijd invloed en dus zal de ene groep uit meer leerlingen bestaan dan de andere groep. In sommige 'bouwjaren' zijn er gewoon meer, dan wel minder kinderen.   

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs bij de kleuters is vooral gericht op het creëren van situaties waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen door “spelend bezig te zijn”. Dit doen we binnen een thema. Binnen die thema's worden er voor de werkles hoeken ingericht om de reken- en taalvaardigheden van leerlingen te stimuleren. Om alle leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen ontwikkelingsniveau aan te kunnen spreken, werken wij zowel tijdens de kringactiviteiten als tijdens de werkles groepsdoorbrekend.    

Kinderen leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er bij de kleuters veel materiaal is, waarmee de ze spelenderwijs kunnen leren. De kleuters krijgen twee keer per week lichamelijke opvoeding in de speelzaal.

Wij praten veel met de kinderen over allerlei onderwerpen, zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk als voorbereiding voor het latere lees- en taalonderwijs.

Al spelenderwijs doet het kind allerlei ervaringen op die als voorwaarden dienen voor het verdere leren. De school streeft een geleidelijke overgang naar het meer gestructureerde leren na.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Methodeoverzicht

In het methodeoverzicht kunt u zien welke methoden op school in welke groepen gebruikt worden. 

 

Kunst- en cultuuraanbod

Het belang van kunst en cultuur voor ons persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk welzijn is enorm. Daarbij heeft de maatschappij behoefte aan creatieve mensen die onderzoekend, probleemoplossend en innovatief kunnen denken. SPOLT is er trots op dat door haar scholen een duurzame relatie is aangegaan met regionale instellingen (waaronder Myouthic, RICK en ECI), diverse (ZZP) kunstenaars, plaatselijke verenigingen (fanfare- en harmonieorkesten) en provinciale instellingen (o.a. philharmonie zuidnederland). Daarmee verrijken we het leven van de kinderen. 

De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor kunst- en cultuureducatie in het onderwijs en wordt benadrukt dat dit een onderdeel van de opvoeding hoort te zijn: leren over, door en met kunst en cultuur. Vandaar de prominente plaats van de kunsten binnen het onderwijs. Op basis van het recentelijk bovenschools opgestelde cultuurbeleidsplan ‘Andere kleuren’ (2021-2024) bepalen wij de koers die we op het gebied van cultuureducatie willen varen, geleid door het kompas van SPOLT. Door te focussen op wat wij willen bereiken durven wij hoge (veelal SMART-) doelen te stellen en blijven wij in ontwikkeling. De kerndoelen van Kunstzinnige Oriëntatie hebben wij achter ons gelaten; wij volgen de landelijke ontwikkelingen naar een nieuw curriculum. Kijkend naar www.curriculum.nu passen onze vraaggestuurde activiteiten bij de volgende grote ‘opdrachten en bouwstenen’ van het leergebied Kunst & Cultuur:

 • Artistiek-creatief vermogen
 • Artistieke expressie
 • Artistieke technieken en vaardigheden
 • Artistieke innovatie
 • Kunst- en cultuur historische contexten
 • Functies van kunst
 • Beleven van kunst
 • Tonen en delen van eigen werk 

De SPOLT-basisscholen onderschrijven het belang van goede brede cultuureducatie en maken structureel en/of projectmatig gebruik van de faciliteiten die geboden worden op dit gebied. Met nationale- (Cultuureducatie met Kwaliteit -kortweg CmK-, Impuls Muziekonderwijs) en regionale subsidieregelingen (DOOR! en SamenDOOR!) werd de laatste jaren kunst- en cultuureducatie binnen het primair onderwijs gestimuleerd, waarbij de focus lag op het stimuleren en verbeteren van muziekonderwijs. 

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (CmK3) SPOLT

In Midden-Limburg hebben RICK Weert en ECI cultuurfabriek Roermond van de Provincie Limburg de opdracht gekregen een CmK(2)-programma te ontwikkelen om scholen te ondersteunen bij het verstevigen en/of verbeteren van cultuureducatie door middel van persoonlijke begeleiding en netwerken. Dat heeft geresulteerd in het regionale programma DOEN! 2017-2021. 

Ook in de periode 2021-2025 kunnen CmK-scholen weer rekenen op ruime subsidiemogelijkheden binnen het vervolgprogramma van DOEN!, dat per september 2021 van start is gegaan. Een zestal scholen van SPOLT is de samenwerking reeds aangegaan: Neer, Heythuysen, Heel, Ell en Roggel werkten een project uit in 2021-2022 en in Kelpen-Oler vond een ambitiegesprek plaats. Voornoemde scholen hebben i.s.m. een intermediair de inzet van cultuureducatie onder de loep genomen (Wat doen we nu?) om vervolgens stap voor stap dichter bij de kern te komen. (Wat gaan we doen en hoe borgen we dat voor de toekomst?) Voor deze stappen maakt DOEN! gebruik van De CultuurLoper, een traject - bestaande uit coaching, deskundigheidsbevordering voor leerkrachten en een digitaal platform - waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Uitgangspunten van DOEN! zijn elkaar informeren, inspireren, enthousiasmeren en bijdragen aan deskundigheidsbevordering van de icc’er of het schoolteam. Vanaf 2021 zijn er o.a. ruime mogelijkheden om een samenwerking/doorlopende leerlijn PO-VO op te zetten, een vervolg te geven aan de Impuls Muziekonderwijs. Vanuit DOEN! wordt ernaar gestreefd de komende jaren alle scholen van SPOLT op te nemen binnen het DOEN! programma, temeer omdat de provinciale subsidieregelingen opgenomen gaan worden binnen het regionale DOEN!-programma. De rol van de intermediair wordt verruimd; deze zal meer organisatie en begeleiding op zich nemen om zodoende werkdruk bij leerkrachten te verminderen. Nieuw is de inzet van Cultuurmeesters binnen DOEN!; een combinatie van vakleerkracht en intermediair. 

School en omgeving 

 • Als wereldscholen gaan we de komende periode door met het leggen van structurele verbinding met de omgeving. Er wordt gestreefd naar meer structurele samenwerking met ‘vaste’ culturele partners die maatwerk kunnen leveren naar aanleiding van vragen van scholen, vaak aansluitend op thema’s binnen methodes. Het idee van co-creaties wordt voortgezet.
 • Daarnaast volgen we met belangstelling het educatieve aanbod van 3 grote spelers binnen de Basis Infrastructuur: SALLY Dansgezelschap Maastricht, theatergezelschap Het Laagland en Philharmonie Zuid-Nederland.
 • De belevingswereld van kinderen staat centraal, dus peilen wij waar behoeften en wensen van kinderen liggen en spelen hierop in. In schooljaar 2021-2022 was de intentie een pilot te starten waarbij muziek en de verbinding PO-VO centraal zou staan, met de bedoeling dit project naderhand uit te voeren binnen meerdere PO en VO scholen in Midden-Limburg. Vanwege Coronabeperkingen zijn er nog geen vervolgstappen gezet en hopen wij op een start in schooljaar 2022-2023. 

Deskundigheidsbevordering

 • Van de interne cultuurcoördinatoren (icc’ers). Nagenoeg alle icc’ers van SPOLT hebben –in navolging van de SIEN-training- deelgenomen aan de gecertificeerde icc-cursus, waarvoor zij een landelijk erkend certificaat ontvingen. Nog niet gecertificeerde icc’ers volgen deze cursus (binnen DOEN!) zo spoedig mogelijk. De icc’ers binnen de ICC-kwaliteitskring hebben in schooljaar 2021-2022 een start gemaakt met een 4-jarig professionaliseringstraject, waarbij gefocust is op beoordelen/reflecteren van processen en producten binnen kunst & cultuur, hetgeen erg geschikt is voor toepassing binnen (digitale) portfolio’s en kindverslagen.   
 • In 2022-2023 gaan de icc’ers aan de slag rondom ‘innovatie’ en wordt er een innovatief project opgezet  t.b.v. alle scholen van SPOLT in het kader van het 20-jarig jubileum van SPOLT (2023). 
 • Middels het invullen van een digitale tool voor aanvragen (en evalueren) van culturele activiteiten leren icc’ers (en leerkrachten) hun hulpvragen bedenken en denken zij gerichter na over doelen die nagestreefd moeten worden. Uiteraard passend bij de ambitie van de school. Sinds enkele jaren is deze digitale tool vernieuwd en te vinden op het intranet van SPOLT. 

Curriculum van de school

 • Wij willen cultuureducatie inbedden in het (vernieuwde) curriculum van de school, waarbij we cultuureducatie verbinden met andere vak- en leergebieden; denk hierbij aan wetenschap & techniek, taalonderwijs of sociale vorming. Hierbij wordt vaak thematisch gewerkt. Door binnen de ICC-kwaliteitskring ervaringen en kennis op dat gebied te delen willen wij elkaar ondersteunen en inspireren. Bovenschools is er een sinds vorig schooljaar met regelmaat overleg tussen de coördinatoren van W&T, kunst & cultuur en ICT, om te bekijken waar verbinden mogelijk zijn en men elkaar kan versterken op thematisch vlak, passend binnen STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics).

 Talentontwikkeling 

 • Onze scholen zijn talentscholen: leerkrachten bieden door hun brede aanbod volop kansen aan kinderen, om te laten zien wat zij willen en kunnen. De Combinatiefunctionaris Cultuur is de uitgelezen persoon om talenten de weg te wijzen in het naschoolse traject.

Combinatiefunctionaris Cultuur Gemeente Leudal

Vanaf juli 2020 heeft de Gemeente Leudal (binnen de Brede Regeling Combinatiefuncties, 2019) de Combinatiefunctionaris Cultuur -kortweg CF- ondergebracht bij Myouthic. Deelnemen aan cultuur moet voor iedereen mogelijk gemaakt worden. Bijzondere aandacht gaat uit naar (talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren op en rond scholen, organisatie van workshops en (buitenschoolse) activiteiten, netwerkoverleg, verbindingen tot stand brengen en uitbouwen. De scholen van SPOLT hebben recht op een aantal uren inzet vanuit de CF Leudal en kunnen een beroep doen op deze regeling. Een uitgelezen kans om het leren zo te organiseren dat alle kinderen de kans krijgen zich breed te oriënteren en ontwikkelen op cultureel gebied. Begin 2022 is het contact tussen Gemeente Leudal, de combinatiefunctionaris, de bovenschools cultuurcoördinator en de intermediair van DOEN! geïntensiveerd: voortaan wordt 3x per jaar met dit gremium bij elkaar gekomen om ervaringen/ activiteiten te delen, te inspireren en waar mogelijk samen te werken. 

Op onze school hebben we de volgende plannen voor het schooljaar 2022-2023: 

 • Deelname innovatief project kunst & cultuur vanwege het 20-jarig jubileum van SPOLT (mei 2023 o.v.b.)
 • Aandacht voor evalueren, reflecteren en beoordelen waarbij de prestaties van een kind worden vergeleken met eerdere prestaties van datzelfde kind en deze loskoppelt van begrippen als sterk, zwak, laag en hoog.
 • Zorgen voor structureel kwalitatief goed muziekonderwijs door de hele school waarbij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie - muziek uitgangspunt zijn. 
 • Daar waar mogelijk en wenselijk ons kunst en cultuuraanbod integreren in ons thematisch (WO-)onderwijs.   

  

Wetenschap en techniek onderwijs

Het strategisch beleidsplan van Spolt geeft koers aan ons onderwijs. Eén van de leidende principes is de ‘talentenschool: ruimte voor ieders talent’. Wetenschap en technologie (W&T) onderwijs stimuleert  kinderen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken; vaardigheden die ook bij andere leergebieden als rekenen of taal van belang zijn. 

Om deze ontwikkeling te versterken zoeken we de verbinding op met de vakgebieden Kunst & Cultuur en (O)ICT. Met de implementatie van deze drie vakgebieden binnen de bestaande thema’s op de school versterken we de onderwijskundige visie en besteden we structureel aandacht aan de ontwikkeling van brede, vakoverstijgende vaardigheden en ontplooiing van talenten. 

SPOLT verbindt zich aan (educatieve) partners op provinciaal, regionaal en gemeentelijk gebied, waardoor we W&T- onderwijs beter vorm kunnen geven. 

Er zijn samenwerkingen met:

 • Voortgezet onderwijs in de regio;
 • Spark Tech Lab: Een Expertisecentrum op het gebied van Wetenschap en Techniek voor het primair en het voortgezet onderwijs. Leerlingen kunnen er workshops volgen, er is een maak- en digitaal aanbod. Daarnaast stelt Spark Tech Lab projecten op om de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven betekenisvoller te maken. Leerlingen worden ondernemers; zij ontwerpen en maken een op het bedrijf gericht product, zodat bedrijfsbezoeken betekenisvol worden. Het Spark Tech Lab biedt ook scholingsmogelijkheden voor leerkrachten, zoals training in het gebruik van digitale middelen als Beebots, Lego Mindstorms, Byor. 
 • Keyport: Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Eén van de doelstellingen van Keyport is kinderen enthousiasmeren voor techniek. 
 • Make Tech Platform: Het MakeTech Platform is een platform van- en voor ondernemers in de maakindustrie. Bedrijven hebben behoefte aan voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Het MakeTech Platform organiseert samen met onderwijs in de regio activiteiten die de interesse voor techniek bij leerlingen stimuleert. 
 • STEAM - Limburg (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics). STEAM Limburg is dé netwerkorganisatie op het gebied van Wetenschap en Technologie voor het primair onderwijs en bedrijven in de provincie Limburg. Zij willen leerlingen en leerkrachten stimuleren om aan de slag te gaan met Wetenschap en Technologie door de verbinding te versterken tussen onderwijs en bedrijven. STEAM-Limburg bestaat uit 17 schoolbesturen die samen 320 basisscholen in onze provincie vertegenwoordigen. Binnen STEAM-Limburg worden projecten aan elkaar verbonden om kennisdeling beter te laten verlopen en om efficiënt ontwikkelingen te stroomlijnen. Het doel is een vaste plek van Wetenschap & Technologie en Digitale Geletterdheid in het curriculum van de scholen. 

Doelen voor schooljaar 2022-2023:

 • Integratie tussen de vakgebieden W&T, OICT en ICC voorzetten;
 • Samenwerking met  Spark Tech Lab continueren en intensiveren: projecten met bedrijven continueren, uitbreiden en verduurzamen;(digitaal) scholingsaanbod voor leerkrachten opstellen.
 • Professionaliseringsaanbod voor leerkrachten en/of teams opstellen; aanbod training Green screen box; training digitale middelen; W&T - middag voor leerkrachten organiseren.
 • Participatie in netwerken voorzetten;
 • Samenwerking met het bedrijfsleven uitbouwen;
 • Samenwerking met het voortgezet onderwijs in de regio intensiveren.

Voor dit schooljaar hebben wij op de Kwir ons daarom de volgende doelen gesteld: 

 • Zorgen voor verdere implementatie van ons Doelab (media/techniek) in ons onderwijsaanbod. 
 • Wetenschap en techniek integreren in ons thematisch (WO-)onderwijs.  

 

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

U kunt ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) op onze site inzien.

We vinden het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de leerlingen. Als leerlingen meer begeleiding, extra instructies, extra hulpmiddelen, andere ondersteuning, externe hulpverlening of meer uitdaging nodig hebben, proberen we hierop ons onderwijsaanbod af te stemmen. Daar waar nodig worden individuele maatwerkarrangementen uitgevoerd. Hierbij maken we gebruik van eigen expertise, maar ook zeker van externe zorgpartners/instanties.  

Leidraad van het werken wordt gevormd door HGW-HGPD en de niveaus van zorg. Hoe wij binnen onze school omgaan met de verschillende zorgniveaus en hoe onze leerlingenzorg is ingericht staat beschreven in ons zorgplan. 

 

Externe zorgpartners/instanties

Om de zorg zo goed mogelijk te kunnen bieden aan al onze leerlingen kan de school en kunnen ouders een beroep doen op een aantal externe partners/instanties zoals de gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD), centrum jeugd, gezin (CJG) en onderwijsbegeleiding Op Maat.

Meer informatie over wat deze instanties voor u en de school kunnen betekenen vindt u in het overzicht externe zorgpartners/instanties.  

  

Samenwerking in de regio en in de gemeente(n)

SPOLT participeert sinds 2014 – samen met dertien andere regionale besturen -  in het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Midden-Limburg. Alle schoolbesturen hebben de taak, om, met elkaar, voor alle leerlingen die wonen binnen de regio van het samenwerkingsverband (SWV), een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Dit noemen we de zorgplicht van het schoolbestuur. Het samenwerkingsverband helpt scholen daarnaast om de zorg aan hun leerlingen goed in te richten en uit te voeren. 

SPOLT is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeenten Leudal en Maasgouw, om op lokaal niveau goede voorzieningen voor primair onderwijs, jeugdzorg en voor-en vroegschoolse educatie te (blijven) realiseren. Op regionaal niveau werken we intensief samen met de andere schoolbesturen in Midden-Limburg. Daarnaast streeft SPOLT ernaar om haar scholen te laten uitgroeien tot (integrale) kindcentra, waarin organisaties voor opvang en onderwijs samenwerken aan een ononderbroken ontwikkeling voor elk kind. Dat geldt ook voor de samenwerking met het Voortgezet Onderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat een constructieve samenwerking tussen onderwijs (PO en VO), kinderopvang, bibliotheek, sport en cultuur,  de ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders verbetert. Het doet ons goed als we merken dat onze scholen bijdragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de kern waarin zij gevestigd zijn.

 

Passend onderwijs en de ondersteuningsstructuur in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden-Limburg

In het SWV Passend Onderwijs PO 3102 Midden-Limburg hebben alle regionale schoolbesturen met elkaar de opdracht om voor alle leerlingen uit onze regio een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Passend onderwijs is in principe bedoeld voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs, maar zoomt met name in op die leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Daarnaast werken we samen naar een vorm van inclusiever onderwijs, zodat kinderen met en zonder ondersteuningsbehoefte vaker samen dicht bij huis naar dezelfde school kunnen. Het SWV PO 3102 Midden-Limburg bestaat uit de schoolbesturen voor regulier en speciaal onderwijs in de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal.

In het vastgestelde ondersteuningsplan (OP) beschrijft het SWV het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het SWV voor de periode 2018-2023. Middels het schoolondersteuningsprofiel (SOP) stellen de scholen een plan voor passend onderwijs op. Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden.

Iedere school heeft een vorm van schoolondersteuning ingericht. Binnen deze ondersteuning wordt de school geadviseerd, begeleid en ondersteund in het versterken van de kwaliteit van onderwijs en de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten in het bijzonder. Ze werken daarbij samen met bovengenoemde gemeenten en met onderwijsnabije organisaties als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Jeugd GezondheidsZorg (JGZ). Deze vorm kan per schoolbestuur verschillen.

Voor extra ondersteuning voor leerlingen met intensieve en/of specifieke ondersteuningsbehoeften geldt de volgende regeling: “Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de mogelijkheden van de school waar de leerling wordt aangemeld overstijgt, kan de school samen met ouders een deskundigenadvies formuleren. Wanneer het deskundigenadvies een aanvraag voor plaatsing in het speciaal(basis)onderwijs inhoudt, dan wordt dit deskundigenadvies aan een onafhankelijk, bovenschools procesadviseur SWV voorgelegd. Als het SWV vervolgens een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeeft, dan kan de betreffende leerling worden geplaatst op een SBO- of SO-school. Voor verdere informatie over de schoolondersteuning kunt u contact opnemen met de intern begeleider van de school. U kunt het actuele Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband vinden op de website van het SWV Midden-Limburg: www.swvpo3102ml.nl

Het adres van het SWV Passend Onderwijs PO 3102 Midden-Limburg is:

SWV PO 31-02 Midden-Limburg

Postbus 3043 6093 ZG Heythuysen

Tel. 0475-550449/E-mail: secretariaat@swvpo3102ml.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om onze leerlingen (met extra ondersteuningsbehoefte) nog beter te kunnen begeleiden willen wij, zoals ook beschreven in ons schoolplan inzetten op talent gedreven onderwijs.

M.b.v. van de ondersteuning van onze schoolbegeleider willen we ook voor de doelgroep meer- en hoogbegaafde leerlingen, ons onderwijsaanbod vorm geven, implementeren in ons huidige aanbod en beter afstemmen op hun specifieke onderwijsbehoeften.

Daarnaast blijft het van belang om resultaten kritisch te blijven analyseren en steeds de vertaling naar de onderwijsbehoeften te maken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De samenwerking met KDV 'Tante Pollewop' hebben wij uitgebreid beschreven in ons beleidsplan Kindcentrum 'De Hoepel'.  

Terug naar boven