Basisschool De Kwir

Kloosterpad 14 6086 AK Neer

 • Onze administratief-medewerkster heet u altijd hartelijk welkom ook onze school.
 • Heerlijk klimmen en klauteren op het schoolplein!
 • Werken vanuit thema's en projecten, zo willen we ons onderwijs steeds meer vorm geven.
 • Ouders kunnen de ontwikkeling van hun kind volgen in Mijn Rapportfolio.
 • Leren over gezondheid in samenwerking met Kerngezond.

Het team

Toelichting van de school

Groepsleerkrachten: 

Groep 1 & 2: Marga Segers, Jose Luijten en Dorethe Verwijlen 

Groep 3: Denise Janssen

Groep 4: Marianne van Heugten en Inge Oehlen

Groep 5: Lydia Kuijpers en Patricia van Heel

Groep 6: Marjon Metsemakers en Corry aan de Boom

Groep 7: Annet Delil en Inge Oehlen

Groep 8: Iris Verhagen

 

Vakleerkrachten:  

Muziekdocent: Krissie Verstappen

Spel- en bewegingsonderwijsdocent: Lars Joosten (1/2) en Roy Jacobs (3 t/m 8) (bureau 9)   

 

Ondersteunend personeel: 

Intern begeleiders: Mariska Brouwers (gr. 1 t/m 4) en Annelies van Beek (gr. 5 t/m 8)

Onderwijsassistenten: Nicole Gommans

Onderwijs-inhoudelijk ondersteuner: Corry aan de Boom en Inge Oehlen 

Administratieve kracht: Marjo Verhaeg

Congierge: John Luijten

Interieurverzorging: Annemiek Gijsen (eigen personeel) & Pleco (externe firma)  

 

Vrijwilligers: 

Klusopa's: Piet en Har

Ondersteunend: Annie Kierkels (groep 1 & 2) en Mien Verkoelen (groepjes leerlingen)

Het uitgebreide overzicht van onze contactgegevens en werkdagen kunt u vinden op onze website.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is niet vanzelfsprekend dat in elke groep door één eigen vaste leerkracht les gegeven wordt. In sommige klassen zijn twee verschillende leerkrachten die samenwerken, ieder voor een paar dagen in de week. Natuurlijk is het dan erg belangrijk dat de onderwijsinhoudelijke zaken goed met elkaar doorgesproken worden.

Bij ziekte van de meester of de juf is het helaas niet altijd te voorkomen dat er verschillende leerkrachten in de groep komen en wordt het steeds moelijker om voor vervanging te zorgen. We garanderen dat de eerste dag (van ziekte) de kinderen door school worden opgevangen. Vervolgens kan het helaas voorkomen dat vervanging niet mogelijk is en zijn we genoodzaakt een groep naar huis te sturen. 

Dit wordt uiteraard ten alle tijden met u gecommuniceerd via ons communicatiekanaal Isy. 

Ook bij studieverlof kan dit het geval zijn. Leerkrachten hebben de mogelijkheid om een studiebeurs aan te vragen. Hieraan zit gekoppeld dat ze recht hebben op een aantal studiedagen. Vanuit Spolt werken we met een vervangingsmanager die ervoor zorgt dat er vervanging geregeld wordt. We streven er naar om de groepen zoveel mogelijk op te vangen, mocht er geen vervanger voorhanden zijn. In het uiterste geval zullen kinderen naar huis gestuurd worden. Dit wordt vooraf aangekondigd aan de ouders. 

Op het moment dat we genoodzaakt zijn een klas naar huis te sturen, omdat er geen vervanging mogelijk is, zullen we zorgen dat er voor de desbetreffende leerlingen werk om thuis te kunnen maken voor handen is. Wat de leerlingen thuis kunnen doen wordt gecommuniceerd via Isy of via het prikbord van het COOL-portaal.

Bovenstaande geldt uiteraard ook wanneer er leerlingen in quarantaine zitten.     

 

 

 

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerkrachten zetten zich dagelijks in voor goed en passend onderwijs. SPOLT heeft in het Strategisch beleidsplan 2020-2024 haar onderwijskundige koers bepaald en uitgesproken het leerstofjaarklassensysteem te willen doorbreken en het doubleren (zittenblijven) af te schaffen, om ervoor te zorgen dat elk kind een ononderbroken ontwikkeling kan doorlopen. Dat betekent dat wij alle kinderen leer- en oefenstof op maat willen aanbieden, zodat zij zich allemaal, gedurende acht jaar op de basisschool, optimaal kunnen (blijven) ontwikkelen. Dat is waar we in 2024 willen staan. Op de weg daar naar toe, kan het in incidentele gevallen nog voorkomen dat het voor een kind gewenst of noodzakelijk is om in een andere groep geplaatst te worden. Als een dergelijke vraag zich voordoet dan wordt in overleg met de ouders naar een passende oplossing gezocht. De beslissing over al dan niet doorstromen naar een andere groep wordt te allen tijde in overleg met ouders genomen, maar het advies van de school is daarin bindend. Het begrip ‘doorstroom’ zoals we dat nu kennen zal derhalve komen te vervallen.


Schoolorganisatie

U weet uit eigen ervaring dat kinderen van elkaar leren en samen nieuwe dingen ontdekken. Wij vinden het belangrijk dat ze elkaar vertellen hoe ze een taak hebben afgemaakt of een probleem hebben opgelost en dat ze leren samenwerken in de klas en in kleine groepjes. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het samenwerken en elkaar helpen. Niet alle kinderen ontwikkelen zich in eenzelfde tempo. Om deze reden maakt onze school meer en meer gebruik van methodes en methodieken die de mogelijkheid hebben om hieraan tegemoet te kunnen komen. 

Groepsgrootte

Niet alle groepen op school zijn even groot. Op de grootte hebben wij niet altijd invloed. Sommige 'bouwjaren' zijn er gewoon meer, dan wel minder kinderen. We proberen de leerlingen steeds evenwichtig te verdelen. Hierbij letten we niet enkel op aantallen, maar wordt er vooral rekening gehouden met onder andere de leerlingkenmerken en onderwijsbehoeften, de groepsdynamiek, uitkomsten sociogram (o.a. kindervriendschappen) en het  aantal jongens en meisjes.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in de groepen 1/2 is vooral gericht op het creëren van situaties waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen door “spelend bezig te zijn”. Dit doen we binnen een thema. Binnen die thema's worden er voor de werkles hoeken ingericht om de reken en taalvaardigheden van leerlingen te stimuleren. Om alle leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen ontwikkelingsniveau aan te kunnen spreken, werken wij zowel tijdens de kringactiviteiten als tijdens de werkles groepsdoorbrekend.    

Kinderen leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er in de groepen 1/2 veel materiaal is, waarmee de kleuters spelenderwijs kunnen leren. De kleuters krijgen tweemaal per week lichamelijke oefening in de speelzaal.

Wij praten veel met de kinderen over allerlei onderwerpen, zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk als voorbereiding voor het latere lees- en taalonderwijs.

Al spelenderwijs doet het kind allerlei ervaringen op die als voorwaarden dienen voor het verdere leren. De school streeft een geleidelijke overgang naar het meer gestructureerde leren na.

 

 

 

  

 

  


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Methoden/methodieken

Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven, is het van belang over goede moderne methodes/methodieken te beschikken, die voldoen aan de eisen van deze tijd. Hetgeen in dezen op onze school gebruikt/toegepast is in lijn met de kerndoelen en de overige criteria die de wetgever ons voorschrijft. Sinds enkele jaren werken wij in de groepen 4 t/m 8, als eerste SPOLT-school, met het digitaal leermiddel Snappet. Iedere leerling krijgt een device van de school in bruikleen. Dit leermiddel sluit naadloos aan op de door ons gebruikte leermethodes.

  

 

 

Kunst & cultuureducatie

Het belang van kunst en cultuur voor ons maatschappelijk welzijn is enorm. SPOLT is er trots op dat door haar scholen een duurzame relatie is aangegaan met regionale instellingen (waaronder Myouthic, RICK en ECI), diverse (ZZP)kunstenaars, plaatselijke verenigingen (fanfare- en harmonieorkesten) en provinciale instellingen (o.a. philharmonie zuidnederland). Daarmee verrijken we het leven van de kinderen. De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor kunst- en cultuureducatie in het onderwijs en wordt benadrukt dat dit een onderdeel van de opvoeding hoort te zijn: leren over, door en met kunst en cultuur.  Vandaar de prominente plaats van de kunsten binnen ons onderwijs.

 

Op onze site vindt u het uitgebreide cultuurbeleidsplan van SPOLT. Onze school zal vanuit dit beleidsplan in schooljaar 2021-2022 aandacht besteden aan:

 • het herhalen en aanscherpen van het drama onderwijs m.b.v. een externe drama docente
 • het bieden van verdieping m.b.t. beeldende vorming op 3 verschillende onderdelen: werken met 2D, werken met 3D en werken met digitale media. Per bouw is reeds 1 van de 3 onderdelen behandeld in schooljaar 2020-2021, maar door de corona-maatregelen hebben de andere onderdelen afgelopen jaar geen doorgang kunnen vinden.
 • het organiseren van musea-bezoeken om de kennis van (Nederlandse) geschiedenis, kunst en cultuur te vergroten en/of te stimuleren.      

 

Wetenschap & Technologie (W&T)

Het strategisch beleidsplan van Spolt geeft de koers aan naar ontwikkelingsgericht onderwijs met ruimte voor talenten en onderzoekend en ontwerpend leren (OOL). De ontwikkeling van de kinderen is hierbij gericht op het vasthouden, stimuleren en doorontwikkelen van een nieuwsgierige, onderzoekende en ontwerpende leerhouding. Door implementatie van wetenschap en techniek (W&T) binnen de bestaande thema’s op de school versterken we de onderwijskundige visie en besteden we structureel aandacht aan OOL en W&T. 

Onderwijs in wetenschap en techniek stimuleert een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen. Naast vakspecifieke denk- en werkwijzen biedt W&T-onderwijs ruimte voor de ontwikkeling van taal- en rekenen-wiskunde vaardigheden en brede, vakoverstijgende vaardigheden, de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden. Het zorgt voor betekenisvolle inhouden. 

De overheid erkent het belang van Wetenschap & Techniek door het vak op te nemen in de kerndoelen, welke richting te geven aan het onderwijs.

SPOLT verbindt zich aan (educatieve) partners op provinciaal, regionaal en gemeentelijk gebied, waardoor we W&T- onderwijs nog beter vorm kunnen geven. Er is een samenwerking met het voortgezet onderwijs, Spark Tech Lab en Keyport (bedrijven). Vanaf 2021 participeren we binnen STEAM - Limburg (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics). STEAM-Limburg bestaat uit 17 schoolbesturen die samen 320 basisscholen in onze provincie vertegenwoordigen. Binnen STEAM-Limburg worden projecten aan elkaar verbonden om kennisdeling beter te laten verlopen en om efficiënt ontwikkelingen te stroomlijnen (bv. verbinding met Sterk Techniek Onderwijs in de regio). 

 

Doelen voor schooljaar 2021-2022:

 • Vraaggestuurde, scholingstrajecten met samenwerkingspartners verder ontwikkelen;
 • Vraaggestuurd aanbod Ursula vormgeven.
 • Uitbreiden van projecten met het STL. 
 • Samenwerking met het bedrijfsleven uitbouwen;
 • Inzetten op verdere integratie van W&T, OICT en ICC;
 • Samenwerking met Spark Tech Lab continueren en intensiveren;
 • Scholingen op teamniveau passend bij de ontwikkeling van de school stimuleren;
 • Collegiale consultaties coördineren; 
 • Participatie in netwerken als STEAM continueren met als doel kennisdeling.

 

Onderstaande doelen behouden wij in het oog:

 • 21 eeuwse-vaardigheden 
 • Betekenisvol leren 
 • Talentontwikkeling
 • Het integreren van techniek in onze lessen (volgens het curriculum 2020)
 • Digitale geletterdheid (ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid, computational thinking) 

 

Verkeersonderwijs 

Op iedere SPOLT school is een verkeersgroep actief. Mevr. Inge Oehlen is onze verkeerscoördinator.

Het verkeersonderwijs neemt op onze school een belangrijke plaats in. Naast de theoretische verkeersvorming in de groep wordt er ook aandacht besteed aan praktische verkeersopvoeding. 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

U kunt ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) op onze site inzien.

Onze school heeft veel aandacht voor kinderen met specifieke behoeften. Wij werken met een administratiesysteem (Esis), het KIJK!-observatiesysteem (groep 1 & 2) en de SCOL (groep 3 t/m 8). Met behulp van deze gegevens worden leerlingen met specifieke behoeften vroegtijdig gesignaleerd. Er is een zorgstructuur binnen onze school opgezet.

In de zorg voor leerlingen zijn vijf niveaus te onderscheiden: 

 1. De algemene zorg door de groepsleerkracht;
 2. Extra zorg door de groepsleerkracht in samenspraak met de interne begeleider en/of schoolbegeleider;
 3. Speciale zorg door de groepsleerkracht met ondersteuning van externe begeleiders, zoals de schoolbegeleider van Op Maat of een ambulante begeleider uit het speciaal onderwijs;
 4. Speciale zorg na onderzoek door instellingen buiten onze school;
 5. Zeer speciale zorg op een speciale school voor basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO)

Hoe wij binnen onze school omgaan met de verschillende zorgniveaus staat beschreven in ons overzicht 'niveaus van zorg'

Het is onze taak om de leerlingen van de zorgniveaus 1 t/m 4 op onze eigen school onderwijs te laten volgen, of te verwijzen naar een andere basisschool. 

 

Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs

In het SWV Passend Onderwijs PO 3102 Midden-Limburg hebben alle regionale schoolbesturen, met elkaar, de opdracht om voor alle leerlingen uit onze regio een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Passend onderwijs is in principe bedoeld voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs, maar zoomt met name in op die leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Het SWV PO 3102 Midden-Limburg bestaat uit de schoolbesturen voor regulier en speciaal onderwijs in de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal. In het vastgestelde ondersteuningsplan beschrijft het SWV  het “wat” en het “hoe” van het SWV voor de periode 2018-2022. Aan elke school of cluster van scholen is een ondersteuningsteam gekoppeld, dat de school adviseert, begeleidt en ondersteunt in het versterken van de kwaliteit van onderwijs en de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten  in het bijzonder.

Ze werken daarbij samen met  bovengenoemde gemeenten en met onderwijs nabije organisaties als Onderwijs Begeleiding 'Opmaat'het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Extra ondersteuning voor leerlingen met intensieve en/of specifieke ondersteuningsbehoeften geldt de volgende regeling: “Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de mogelijkheden van de school waar de leerling wordt aangemeld overstijgt, kan de school samen met ouders en het ondersteuningsteam een deskundigenadvies formuleren. Wanneer het deskundigenadvies een aanvraag voor plaatsing in het speciaal(basis)onderwijs inhoudt, dan wordt dit deskundigenadvies aan een onafhankelijk, bovenschools toetsingsorgaan (BTO) voorgelegd. Als het BTO vervolgens een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeeft, dan kan de betreffende leerling worden geplaatst op een SBO- of SO-school.   

Voor verdere informatie over het ondersteuningsteam of het BTO kunt u contact opnemen met de intern begeleider (Mariska Brouwers of Annelies van Beek) van de school.

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De samenwerking met KDV 'Tante Pollewop' bestaat uit: 

- Structureel overleg 

- Afstemming pedagogisch en didactisch handelen

- Samen het KIJK!-observatiesysteem hanteren/bespreken

- Oefenmomenten peuters bij de kleuters  

Terug naar boven