Basisschool De Kwir

Kloosterpad 14 6086 AK Neer

 • Onze administratief-medewerkster heet u altijd hartelijk welkom ook onze school.
 • Heerlijk klimmen en klauteren op het schoolplein!
 • Werken vanuit thema's en projecten, zo willen we ons onderwijs steeds meer vorm geven.
 • Ouders kunnen de ontwikkeling van hun kind volgen in Mijn Rapportfolio.
 • Leren over gezondheid in samenwerking met Kerngezond.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Basisschool de Kwir.

De gegevens op deze pagina zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en onszelf. Waar nodig geven we een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Eigenheid
 • Betekenisvol
 • Competentie
 • Relatie
 • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Jaarlijks worden op 1 oktober, in lijn van landelijke wetgeving, de leerlingen geteld. Aan de hand van het aantal leerlingen wordt zo van rijkswege financiering en formatie aan de school toegekend. 

Gedurende het schooljaar stromen de kinderen die 4 jaar worden in. Zij worden verdeeld over de groepen 1/2. De afgelopen jaren is het leerlingenaantal sterk gedaald. Komend jaar zet zich deze daling nog door tot ca. 190 leerlingen. Vervolgens zal er een  stabilisatie zijn (zo is op te maken uit de ons bekende prognose overzichten).  

 

 

 

 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wettelijk is er een verschil in lestijden tussen de onderbouw en de bovenbouw. Zo moeten kinderen in de groepen 1 t/m 4 in totaal 3520 uur naar school en kinderen in de groepen 5 t/m 8 in totaal 4000 uur. Bij het jaarlijks samenstellen van de school en vakantietijden zorgen wij ervoor dat wij ruim (dit wil zeggen met enige marge) voldoen aan deze wettelijke eisen. 

Voor voorliggend jaar geldt voor ons dat:

 • De groepen 1 t/m 4 in totaal 3778 uur naar school zullen komen.
 • De groepen 5 t/m 8 in totaal 4012 uur naar school zullen komen. 

De bel gaat ‘s morgens om 8.25uur. De bedoeling hiervan is om de effectieve lestijd zo optimaal mogelijk te benutten. Dus 5 minuten inlooptijd en de les kan daadwerkelijk om 8.30 uur beginnen.

‘s Morgens zijn de groepsleerkrachten vanaf 8.20 uur in de lokalen. Vanaf dit tijdstip mogen de kinderen naar school komen. Bij aankomst gaan de kinderen direct naar de eigen klas. 

In verband met de veiligheid van uw kind(eren) wordt tijdens de schooluren de deur bij de onderbouw gesloten. Dit om te voorkomen dat mensen “ongezien” de school binnen kunnen lopen. De deur is voorzien van een speciaal slot en is bij calamiteiten altijd van binnen te openen. We willen u vragen niet alleen tijdens het binnenkomen van de school de hoofdingang te gebruiken, maar ook tijdens het verlaten van de school; op deze wijze blijft de deur bij de onderbouw gesloten.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We vinden het heel belangrijk dat leerlingen zich op onze school veilig voelen. Een goede relatie met de leerling en zijn/haar ouders staat bij ons dan ook bovenaan. We gebruiken daarvoor onze eigen pedagogische lijn E.V.A., dat staat voor eerlijk, vertrouwen en aardig. 

Naast de aandacht voor elkaar, in individuele gesprekken, groepsgesprekken en oudergesprekken borgen wij de veiligheid in verschillende protocollen en plannen.  

 

Terug naar boven