Basisschool De Kwir

Kloosterpad 14 6086 AK Neer

 • Een gedeelte van brede school de Hoepel waar b.s. de kwir deel vanuit maakt. Gezien vanuit de kerktoren Neer
 • Schoolfoto van Basisschool De Kwir
 • Schoolfoto van Basisschool De Kwir
 • Schoolfoto van Basisschool De Kwir

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Basisschool de Kwir.

De gegevens op deze pagina zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en onszelf. Waar nodig geven we een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Eigenheid
 • Betekenisvol
 • Competentie
 • Relatie
 • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Jaarlijks worden op 1 oktober, in lijn van landelijke wetgeving, de leerlingen geteld. Aan de hand van het aantal leerlingen wordt zo van rijkswege financiering en formatie aan de school toegekend. 

Gedurende het schooljaar stromen de kinderen die 4 jaar worden in. Zij worden verdeeld over de groepen 1/2. De afgelopen jaren is het leerlingenaantal sterk gedaald. Komend jaar zet zich deze daling nog door tot ca. 190 leerlingen. Vervolgens zal er een  stabilisatie zijn (zo is op te maken uit de ons bekende prognose overzichten).  

 

 

 

 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wettelijk is er een verschil in lestijden tussen de onderbouw en de bovenbouw. Zo moeten kinderen in de groepen 1 t/m 4 in totaal 3520 uur naar school en kinderen in de groepen 5 t/m 8 in totaal 4000 uur. Bij het jaarlijks samenstellen van de school en vakantietijden zorgen wij ervoor dat wij ruim (dit wil zeggen met enige marge) voldoen aan deze wettelijke eisen. 

Voor voorliggend jaar geldt voor ons dat:

 • De groepen 1 t/m 4 in totaal 3778 uur naar school zullen komen.
 • De groepen 5 t/m 8 in totaal 4012 uur naar school zullen komen. 

De bel gaat ‘s morgens om 8.25uur. De bedoeling hiervan is om de effectieve lestijd zo optimaal mogelijk te benutten. Dus 5 minuten inlooptijd en de les kan daadwerkelijk om 8.30 uur beginnen.

‘s Morgens is er vanaf 8.20 uur toezicht op de speelplaats. Vanaf dit tijdstip mogen de kinderen op de speelplaats aanwezig zijn. Alleen kinderen die toestemming hebben van de toezichthoudende  leerkracht, mogen eerder naar binnen. Bij slecht weer mogen de kinderen vanaf 8.20 uur direct naar binnen gaan. Ook dan zal de toezichthoudende leerkracht die op de speelplaats toezicht houdt dit aan de kinderen en eventueel aan ouders kenbaar maken.

In verband met de veiligheid van uw kind(eren) wordt tijdens de schooluren de deur bij de onderbouw gesloten. Dit om te voorkomen dat mensen “ongezien” de school binnen kunnen lopen. De deur is voorzien van een speciaal slot en is bij calamiteiten altijd van binnen te openen. We willen u vragen niet alleen tijdens het binnenkomen van de school de hoofdingang te gebruiken, maar ook tijdens het verlaten van de school; op deze wijze blijft de deur bij de onderbouw gesloten.

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven