Basisschool De Kwir

Kloosterpad 14 6086 AK Neer

  • In samenwerking met SparkTechlab maken we ons wetenschap & techniekonderwijs interessant!
  • Een leuke activiteit waaraan onze groep 7 ieder jaar deelneemt!
  • Onze leesconsulente geeft regelmatig gastlessen. Zo houden we ons leesonderwijs boeiend!
  • Onder leiding van een grote groep vrijwilligers, werken onze kleuters in onze eigen schooltuintjes!
  • We bieden leerstof in veel verschillende werkvormen aan, waarbij we kinderen zelf laten ontdekken en onderzoeken.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Basisschool de Kwir.

De gegevens op deze pagina zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en onszelf. Waar nodig geven we een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Welbevinden
  • Kindgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Jaarlijks werden op 1 oktober, in lijn van landelijke wetgeving, de leerlingen geteld. Aan de hand van het aantal leerlingen wordt door de rijksoverheid financiering en formatie aan de school toegekend. Vanaf dit schooljaar zal de bekostiging per kalenderjaar worden vastgesteld. De teldatum gaat daarom naar 1 februari van het vorige kalenderjaar. Zo krijgen scholen op hetzelfde moment inzicht in de volledige bekostiging, zowel personele- als materiele bekostiging. Het aantal leerlingen dat een school heeft, is belangrijk voor de hoogte van het bedrag dat scholen krijgen. 

De afgelopen jaren is het leerlingenaantal van basisschool de Kwir sterk gedaald. In de voor ons bekende prognose overzichten zien wij dat het leerlingenaantal vanaf dit schooljaar stabiliseert.

 

 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wettelijk is er een verschil in lestijden tussen de onderbouw en de bovenbouw. Zo moeten kinderen in de groepen 1 t/m 4 in totaal 3520 uur naar school en kinderen in de groepen 5 t/m 8 in totaal 4000 uur. Bij het jaarlijks samenstellen van de school en vakantietijden zorgen wij ervoor dat wij ruim (dit wil zeggen met enige marge) voldoen aan deze wettelijke eisen. 

‘s Morgens zijn de groepsleerkrachten vanaf 8.20 uur in de lokalen. Vanaf dit tijdstip mogen de kinderen naar school komen. Bij aankomst gaan de kinderen direct naar de eigen klas. De lessen beginnen om 8.30u.

In verband met de veiligheid van uw kind(eren) wordt tijdens de schooluren de deur bij de onderbouw gesloten. Dit om te voorkomen dat mensen “ongezien” de school binnen kunnen lopen. De deur is voorzien van een speciaal slot en is bij calamiteiten altijd van binnen te openen. We willen u vragen niet alleen tijdens het binnenkomen van de school de hoofdingang te gebruiken, maar ook tijdens het verlaten van de school; op deze wijze blijft de deur bij de onderbouw gesloten.

 

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We vinden het heel belangrijk dat leerlingen zich op onze school veilig voelen. Een goede relatie met de leerling en zijn/haar ouders staat bij ons dan ook bovenaan. We gebruiken daarvoor onze eigen pedagogische lijn E.V.A., dat staat voor eerlijk, vertrouwen en aardig. 

Naast de aandacht voor elkaar, in individuele gesprekken, groepsgesprekken en oudergesprekken borgen wij de veiligheid in verschillende protocollen en plannen.  

 

Terug naar boven