Basisschool De Kwir

Kloosterpad 14 6086 AK Neer

  • In samenwerking met SparkTechlab maken we ons wetenschap & techniekonderwijs interessant!
  • Een leuke activiteit waaraan onze groep 7 ieder jaar deelneemt!
  • Onze leesconsulente geeft regelmatig gastlessen. Zo houden we ons leesonderwijs boeiend!
  • Onder leiding van een grote groep vrijwilligers, werken onze kleuters in onze eigen schooltuintjes!
  • We bieden leerstof in veel verschillende werkvormen aan, waarbij we kinderen zelf laten ontdekken en onderzoeken.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Basisschool de Kwir.

De gegevens op deze pagina zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en onszelf. Waar nodig geven we een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Welbevinden
  • Kindgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wettelijk is er een verschil in lestijden tussen de onderbouw en de bovenbouw. Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur.

Bij het jaarlijks samenstellen van de school en vakantietijden zorgen wij ervoor dat wij ruim (dit wil zeggen met enige marge) voldoen aan deze wettelijke eisen. 

‘s Morgens zijn de groepsleerkrachten vanaf 8.20 uur in de lokalen. Vanaf dit tijdstip mogen de kinderen naar school komen. Bij aankomst gaan de kinderen direct naar de eigen klas. De lessen beginnen om 8.30u.

In verband met de veiligheid van uw kind(eren) wordt tijdens de schooluren de deur bij de onderbouw gesloten. Dit om te voorkomen dat mensen “ongezien” de school binnen kunnen lopen. De deur is voorzien van een speciaal slot en is bij calamiteiten altijd van binnen te openen. We willen u vragen niet alleen tijdens het binnenkomen van de school de hoofdingang te gebruiken, maar ook tijdens het verlaten van de school; op deze wijze blijft de deur bij de onderbouw gesloten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven