Dr. Ariëns Daltonschool

Rutgerinkdijk 3 7161 EW Neede

 • Schoolfoto van Dr. Ariëns Daltonschool
 • Schoolfoto van Dr. Ariëns Daltonschool
 • Schoolfoto van Dr. Ariëns Daltonschool
 • Schoolfoto van Dr. Ariëns Daltonschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De kerndoelen vormen de basis van het onderwijsprogramma op de Dr. Ariëns Daltonschool. Ze beschrijven wat de leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van de verschillende vakken en ontwikkelingsgebieden. Als school hebben wij de verantwoordelijkheid om de kerndoelen te implementeren en ervoor te zorgen dat leerlingen deze doelen bereiken. Om de kerndoelen te realiseren, hanteert de school een gestructureerde aanpak. Allereerst worden de kerndoelen vertaald naar concrete leerdoelen voor elke groep en elk vakgebied. Op basis van deze leerdoelen wordt een lesprogramma ontwikkeld dat aansluit bij de behoeften en het niveau van de leerlingen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van verschillende lesmethoden. Differentiatie kan plaatsvinden binnen de reguliere lessen, maar ook door middel van bijvoorbeeld remedial teaching, verrijkingstrajecten of ondersteuning door specialisten.

Het monitoren en evalueren van de leerresultaten en de voortgang van leerlingen is een belangrijk onderdeel van het omgaan met de kerndoelen. We gebruiken hiervoor op school verschillende instrumenten, zoals observaties, toetsen, portfolio's, en kindgesprekken om de ontwikkeling van leerlingen te volgen en te beoordelen. Op basis van deze gegevens kunnen we het onderwijsaanbod bijsturen en aanpassen om ervoor te zorgen dat leerlingen de kerndoelen behalen. Het dagelijks formatief handelen speelt hierbij een grote rol.

Twee keer per jaar staat er een team brede evaluatie dag op de jaarplanning. Op deze dag kijkt de school in hoeverre de gewenste resultaten zijn bereikt als gevolg van de gekozen organisatie en de inhoud van het onderwijsleerproces. De referentieniveaus spelen hierbij een belangrijke rol. Aan de hand van de referentieniveaus zijn aan het begin van het schooljaar namelijk de doelen vastgesteld. Tijdens de evaluatie dag worden deze doelen geëvalueerd. Door de referentieniveaus hebben wij beter inzicht welke vaardigheden de leerlingen op bepaalde momenten moeten hebben en hierdoor kunnen wij als school de doelen voor het onderwijs beter afstemmen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van de basisschoolperiode wil de school een zo goed mogelijke doorstroming voor de leerlingen naar het VO. De school geeft daarvoor de ouders en de leerling een advies om zo de leerling in te laten stromen op het niveau dat het beste bij de leerling past. Dit advies is een gewogen besluit en wordt gevormd door betrokken leerkrachten, de intern begeleider en directie. Het is mede gebaseerd op:• Kennis en vaardigheden opgedaan in de gehele schoolloopbaan met de nadruk op groep 6, 7 en 8. Dit vanuit het leerlingvolgsysteem, methode gebonden toetsen en observaties. Vanuit het leerlingvolgsysteem wordt er gericht gekeken naar de domeinen Begrijpend Lezen, Rekenen-Wiskunde en Taalverzorging.• Sociaal emotionele ontwikkeling• Werkhouding, motivatie en gedrag.

De school bespreekt eind groep 7 in een gesprek met de leerling en de ouders het voorlopig schooladvies. Tussen 10 en 31 januari 2024 wordt het voorlopig schooladvies formeel gedeeld met de ouders en de leerling. Dit gebeurt in ieder geval schriftelijk. De school kan ervoor kiezen om dit ook mondeling toe te lichten en de ouders en de leerling te laten tekenen voor gezien. Het voorlopig schooladvies wordt geregistreerd in het leerlingdossier in ParnasSys. Na de doorstroomtoets ontvangen de leerling en de ouders tussen 15 en 24 maart het definitieve schooladvies. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt en ouders (optioneel: ook de leerling) ondertekenen het voor gezien. Het ondertekende schooladvies wordt geregistreerd in het leerlingdossier in ParnasSys. Bij leerlingen met een OPP wordt al eerder gesproken over een uitstroomprofiel. Toch volgen zij ook de bovenstaande werkwijze.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij streven ernaar dat de Dr. Ariëns Daltonschool een school is waar kinderen met plezier naartoe gaan en waar ze zich veilig en geborgen voelen. Op onze school kan uw kind zich vaardigheden eigen maken en kennis opdoen van de wereld om zich heen.

Naast het behalen van de leerdoelen is ook de sociaal en emotionele ontwikkeling van kinderen belangrijk. Deze wordt in kaart gebracht door het invullen van kleuter in beeld en leerling in beeld. 

Samen met observaties van de leerkracht, vormen zij de basis voor rapportage aan de ouders en voor de suggesties voor de hulp aan kinderen. Voor de leerkracht betekent het dat:

 • hij/zij de kinderen goed kent;
 • hij/zij moet leren hoe hij/zij zich een goed beeld kan vormen van de mogelijkheden en de vaardigheden van het kind; 
 • hij/zij moet deskundig zijn in het onderkennen van stagnaties en het geven van adequate aanwijzingen voor de voortgang van de ontwikkeling van de leerling.

Het aanleren van de vaardigheden die het kind nodig heeft om goed en verantwoordelijk met de taak om te kunnen gaan heeft onze nadrukkelijke aandacht. De leerkracht bespreekt de voorwaarden om zelfstandig en in vrijheid aan het taakwerk te werken regelmatig met de kinderen. Daarbij wordt steeds uitgegaan van de vragen: ‘Voor welke problemen kwam je te staan?’ ‘Hoe heb je die opgelost?’ ‘Wat heb je ervan geleerd?’ Dit gebeurt op verschillende manieren: individueel, met de hele groep, aan het eind en/of tussentijds. Zowel het resultaat en de verzorging ervan, als de totstandkoming van het product worden bekeken. Hoe zijn het zelfstandig werken en het samenwerken gegaan? Was de taak goed gepland? Waren er problemen? Ben je met elkaar tot goede oplossingen gekomen? Regelmatig wordt er ook gereflecteerd met individuele leerlingen. Kinderen leren zo dat het niet alleen gaat om het eindproduct, maar ook om hoe het tot stand is gekomen en met wie dat resultaat is bereikt.  

Dit doen de leerkrachten op minimaal 5 weken per school jaar. Na iedere vakantie is er schoolbrede week omtrent de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit ziet er als volgt uit.   

 • 5 themaweken per schooljaar: 4e week na de zomervakantie, 1ste week na de herfstvakantie, 1ste week na de kerstvakantie, 1ste week na de voorjaarsvakantie en 1ste week na de meivakantie;
 • Iedere dag 1 les: maandag = talent dag, de rest van de week een les uit ‘Groei in je groep’
 • Thema’s  :4e week na de zomervakantie    > breinologie               
 • 1ste week na de herfstvakantie > uitdagingen              
 • 1ste week na de kerstvakantie  > fouten maken              
 • 1ste week na de voorjaarsvakantie > strategieën                 
 • 1ste week na de meivakantie      > doorzetten

In de weken tussen de thema’s wordt er extra aandacht besteed aan het talent gedreven onderwijs. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • veiligheid
 • plezier
 • positieve sfeer

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven