Dr. Ariëns Daltonschool

Rutgerinkdijk 3 7161 EW Neede

  • Schoolfoto van Dr. Ariëns Daltonschool
  • Schoolfoto van Dr. Ariëns Daltonschool
  • Schoolfoto van Dr. Ariëns Daltonschool
  • Schoolfoto van Dr. Ariëns Daltonschool

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit de directeur, intern begeleider, 9 groepsleerkrachten, 2 onderwijsassistenten en een conciërge. Veel teamleden hebben zich gespecialiseerd in een vakgebied en zijn daarmee coördinator/ kartrekker van het vakgebied. 

DIRECTEUR: Marleen Bartelds (m.bartelds@keender.nl)

INTERNE BEGELEIDER (IB-er): Melanie Lassche (m.lassche@keender.nl)

ICT COÖRDINATOR: Martijn ten Berge 

GEDRAGSSPECIALIST: Annelies Waanders 

CULTUUR COÖRDINATOR:  Mirte Brundel

DALTON COÖRDINATOR: Marloes Paf

TALENTGEDREVEN ONDERWIJS COÖRDINATOREN: Mirte Brundel & Marjolein Holkers

TAAL/LEES COÖRDINATOR: Jolien van der Sluis

REKEN COÖRDINATOR: Martijn ten Berge

W&T COÖRDINATOR: Marleen Bartelds 

AANSPREEKPUNT HUISELIJK GEWELD: Melanie Lassche (m.lassche@keender.nl)

ANIT PEST COÖRDINATOR en INTERN VERTROUWENSPERSOON: Annelies Waanders (annelies.waanders@keender.nl)

EXTERNE DESKUNDIGEN: Daarnaast hebben we ook specialistische ondersteuning binnen de school, zoals bijvoorbeeld een logopedist. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor vervanging van leerkrachten vanwege ziekteverlof of andere vormen van verlof kunnen wij een beroep doen op een vaste groep van leerkrachten binnen ons bestuur (Keender). In grote delen van het jaar is deze groep van leerkrachten toereikend om te kunnen voorzien in onze behoefte aan vervangers. Daarnaast is er een tweede groep vervangers die ook inzetbaar zijn. De coördinatie van het toewijzen van vervangers uit beide groepen ligt bij het mobiliteitscentrum van het ObT. 

De realiteit in Nederland is dat vervangers niet altijd beschikbaar zijn. Indien er geen vervanger uit de invalpool beschikbaar is, kunnen wij via het ObT ook een beroep doen op invallers vanuit de organisatie werelddocenten, kunstenmakers of Lukida. Om de organisatie van het onderwijs op onze school zo goed mogelijk door te laten gaan, hebben wij een protocol op gesteld. In dit protocol is te lezen welke waarin de stappen en maatregelen wij nemen indien er geen vervangende leerkrachten beschikbaar zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De schoolorganisatie gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat in elk leerjaar een bij de leerling passend, afgesproken leerstofpakket aangeboden en geleerd moet worden door de leerlingen. Ons leerstofaanbod is afgestemd op de kerndoelen en referentieniveaus die door de overheid zijn vastgesteld. In de groepen 1 en 2 wordt de leerstof verwerkt in thema’s. Hier wordt vanuit een thema gewerkt aan de ontwikkeling van het kind. In groep 2 vindt een geleidelijke overgang plaats van het ontwikkelingsgericht werken naar het programmagericht werken, zoals dat in de hogere leerjaren plaats vindt. Het programmagericht werken houdt in dat de leerstof een centrale plaats inneemt. De leerstof wordt in vakken aangeboden. Het uiteindelijke resultaat van dit alles moet zijn: het bieden van basisonderwijs in een ononderbroken leerproces, waarbij een leerling in principe de school in acht jaar kan doorlopen. 

Bij ons krijgen de kinderen naast  de aangeboden vakken en leerstof, ook nog iets meer. De manier waarop wij de leerstof aanbieden is namelijk iets anders. Naast kennis en vaardigheden leren wij kinderen om zelf keuzes te maken en de daarbij behorende verantwoordelijkheid te nemen. Ons Daltononderwijs maakt kinderen hier bewust van. Wij geven vanuit de onderstaande 5 daltonkernwaarden vorm en inhoud aan ons onderwijs: 

1.Vrijheid en verantwoordelijkheid

2.Zelfstandigheid

3. Samenwerking

4. Effectiviteit 

5. Reflectie

Al ligt er in het daltononderwijs een grote nadruk op de vrijheid en verantwoordelijkheid van leerlingen, de leerkracht is het hart van ons onderwijs. De leerkracht heeft een daltonhouding ten opzichte van de kinderen en ten opzichte van het onderwijs en beschikt over het certificaat daltonleerkracht. Dit betekent voor de lespraktijk dat de leerkracht bijvoorbeeld kinderen stimuleert om zelf oplossingen te zoeken en oog heeft voor werkvormen die de samenwerking bevorderen.   

Op onze school werken we regelmatig groepsdoorbroken. Dit kan met twee groepen zijn bij bijvoorbeeld de letterspelen in groep 2/3. Maar dit kan ook schoolbreed zijn. Twee keer per jaar organiseert de school bijvoorbeeld de Groei en Bloeidag. Deze  dagen zijn voortgekomen uit een samenwerking tussen de Wijkmoestuin, buurtbewoners,  de woningstichting en de school. De kinderen gaan op deze dag naar de wijkmoestuin, zorgen voor een schone wijk, hebben creatieve activiteiten, etc. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De begin- en eindtijd is voor groep 1-2 gelijk aan de andere groepen. De verschillende vakgebieden en activiteiten zijn evenredig verdeeld over de week. 

Bij de jongste kleuters is er aandacht voor het wennen aan het naar school gaan, voor gewoontevorming en regelmaat. 

Het onderwijs aan jonge kinderen heeft een eigen karakter. Bij jonge kinderen is het ontwikkelingsgericht leren in sterke mate een ‘totaalgebeuren’. Kinderen kunnen zich het beste ontwikkelen als ze zich vrij voelen, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. Door taal, spel, constructieve en beeldende activiteiten, reken- en wiskundige activiteiten en door lees- en schrijfactiviteiten aan te bieden, werken wij aan de brede ontwikkeling van de kinderen. Deze activiteiten voeren we uit aan de hand van een thema.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel wordt gebruik gemaakt van het model dat wordt gehanteerd vanuit  het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband IJssel ¦ Berkel. 

Meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel kunt u nalezen op  website van IJssel | Berkel

Passend Onderwijs binnen Stichting Keender

De meeste kinderen doorlopen hun basisschooltijd zonder noemenswaardige problemen. Toch kan het voorkomen dat een kind problemen ervaart op school. In dat geval overleggen school en ouders, volgens de stappen van het handelingsgericht werken, samen wat er nodig is om een kind weer verder te helpen. Meestal komen de school en de ouders tot een aanpak die werkt. Dit noemen we de basisondersteuning. Soms is er echter meer nodig. In dat geval vindt er een overleg plaats in het schoolondersteuningsteam. In het schoolondersteuningsprofiel zijn zowel de basisondersteuning als de extra mogelijkheden die de school kan bieden, beschreven.

De extra ondersteuning aan kinderen kan op verschillende manieren worden geboden, en kan variëren van licht en tijdelijk tot intensieve en langdurende ondersteuning. Schoolbesturen ontvangen van het samenwerkingsverband middelen om de extra ondersteuning op scholen te realiseren.

Toch komt het soms voor dat het ondanks alle inspanningen niet meer lukt binnen de basisschool en de ontwikkeling stagneert. Dan is het mogelijk dat de school samen met ouder(s)/verzorger(s) zoekt naar een andere reguliere school die de gevraagde ondersteuning wel kan bieden. Is deze mogelijkheid er niet dan kan de school in overleg met ouders besluiten in een schoolondersteuningsteam om een aanvraag te doen voor het verkrijgen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV ) voor het Speciaal (Basis) Onderwijs.

De scholen zijn voor passend onderwijs aangesloten bij een samenwerkingsverband. Voor de scholen in de gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente geldt dat zij horen bij het Samenwerkingsverband Twente Oost PO, de scholen in Berkelland horen bij het Samenwerkingsverband IJssel/Berkel. De werkwijzen van deze samenwerkingsverbanden zijn verschillend; waar mogelijk wordt op Keender niveau met elkaar afgestemd. Het Strategisch Beleidsplan van Keender, met de uitgangspunten eigenaarschap, vakmanschap, partnerschap, is hierbij leidend.

Eigenaarschap: de verantwoordelijkheid voor het bieden van passend onderwijs ligt bij de scholen en het schoolbestuur. In het kader van dit strategisch beleidsplan is gekozen om de passend onderwijsmiddelen die niet op het niveau van het samenwerkingsverband worden ingezet, zo laag mogelijk in de organisatie beschikbaar te stellen. Dit betekent dat het meeste geld voor passend onderwijs rechtstreeks naar de scholen gaat. Vanuit eigenaarschap zijn scholen zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop deze middelen worden ingezet. De directeur is hiervoor eindverantwoordelijk.

Vakmanschap: om de basisondersteuning te bieden, beschikt de school over een team van o.a. leerkrachten, een intern begeleider, eventuele onderwijsassistenten en directie. Deze mensen volgen regelmatig scholing om zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Ook is er sprake van collegiale consultatie en onderlinge samenwerking. De vrij in te zetten middelen voor passend onderwijs kunnen op diverse manieren door de school worden ingezet. Hierbij kan de school o.a. denken aan:· Groepsondersteuning, leerkrachtondersteuning, onderwijsassistent· Specifieke leermiddelen· Orthopedagoog· Ambulant begeleider of onderwijscoach· Extern onderzoek (bv. psychologisch onderzoek)Het vinden van de juiste ondersteuning is vaak een gezamenlijke zoektocht van ouders en school. De middelen worden i.s.m. met de leerkracht, intern begeleider en directie ingezet.

Partnerschap: educatief partnerschap staat op alle scholen binnen Stichting Keender voorop. De samenwerking met ouders en kind is van belang om tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Daarnaast werken scholen samen met de andere Keender scholen, maar bv. ook met Jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk, voorschoolse instanties, het voortgezet onderwijs, de gemeente en andere onderwijs- en zorgprofessionals.

Jeugdgezondheidszorg GGD Noord- en Oost-Gelderland

De JGZ roept uw kind zelf op voor een onderzoek op school. Dat onderzoek wordt gedaan door de schoolverpleegkundige en/of de schoolarts. De school geeft informatie aan de JGZ om dit te helpen uitvoeren. Die informatie bestaat uit: geboortedatum, adres, postcode, BSN, school inclusief vestigingslocatie en groep of leerjaar. De JGZ weet dan dat uw kind op onze school zit en in welke groep. Heeft u hier vragen over of bezwaren tegen deze informatieoverdracht, dan kunt u contact opnemen met de schooldirecteur. Dit dient U dan kenbaar te maken voor 1 september.

De JGZ of de GGD kan ouders en scholen adviseren over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over infectieziekten, hygiëne en veiligheid op school, chronisch zieke kinderen of kinderen met een handicap. Meer informatie hierover vindt u op onze website: www.ggdnog.nl.

GGD Noord- en Oost-Gelderland is kernpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en werkt samen met ondersteunende en hulpverlenende organisaties. Heeft u vragen? U kunt de JGZ bereiken op telefoonnummer 088–443 30 00 (voor algemene vragen) of op 088–443 31 00 (alleen voor verzetten van afspraken en alleen tussen 8.00 en 12.00 uur) of per e-mail: jgz@ggdnog.nl.

Jongeren kunnen direct met alle vragen over gezondheid mailen, chatten of twitteren met een jeugdarts. Meer informatie hierover vindt u op de website: jouwggd.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De aankomende jaren gaan we ons (hoog)begaafdheidsonderwijs nog verder vorm geven. 

De aankomende jaren gaan we een "klusklas" (deze naam is nu nog even een werknaam) ontwikkelen.

De aankomende jaren gaan we ons didactisch handelen en formatief evalueren nog verder verbeteren, hierdoor kunnen we ook de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte nog beter begeleiden. 

De aankomende jaren gaan het eigenaarschap bij de leerlingen vergroten door de kindgesprekken te koppelen aan de periode. Hiermee kunnen we nog beter aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. 

De taal coördinator heeft de opleiding afgerond en de reken coördinator rond de opleiding in begin 2024 af. Zij kunnen met hun expertise ook beter aansluiten bij de leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onderwijs aan het jonge kind krijgt bij ons wel bijzondere aandacht. We weten hoe jonge kinderen leren en kennen hun ontwikkeling. Dit is de basis van het aanbod aan het jonge kind. Het spel is bij de kleuters veelal het uitgangspunt. De onderbouwleerkracht begeleidt en stimuleert tijdens het spel. Hierdoor wordt het kind uitgedaagd om een stap te zetten in zijn/haar ontwikkeling. De leerdoelen worden in betekenisvolle activiteiten en thema's weggezet. We maken hierbij gebruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang van jonge kinderen. De activiteiten vinden plaats in een rijke betekenisvolle leer-speelomgeving. Wij volgen de ontwikkeling van kleuters meer door te observeren dan door te toetsen.

Ook in groep 3 zijn de kinderen nog ‘jong’. We zorgen voor een goede doorgaande lijn naar groep 3.In groep 3 wordt ook rekening gehouden met de leerkenmerken van het jonge kind. Leren in speelsituaties is bijvoorbeeld ook onderdeel van het oefenen met rekenen en lezen.

Terug naar boven