BS de Tweesprong

Sint Gerardusstraat 22 6034 SJ Nederweert-Eind

  • Onder begeleiding experimenteren wij op gebied van techniek.
  • Bij de diverse thema's waaraan gewerkt wordt, wordt indien mogelijk een excursie gemaakt.
  • Leerlingen leren van en met elkaar.
  • Tijdens het bovenbouwplein komen diverse activiteiten aan bod.
  • Leren in een boeiende omgeving vinden wij belangrijk.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school houdt vorderingen van de leerlingen bij, zowel individueel als op groeps- en schoolniveau. Enerzijds gebeurt dit aan de hand van toetsen die gekoppeld zijn aan de methodes waarmee gewerkt wordt, anderzijds hanteert men landelijke toetsen die vorderingen zichtbaar maken, genormeerd aan landelijke gegevens. 

De school gebruikt het Cito-leerlingvolgsysteem om de voortgang in de ontwikkeling systematisch bij te houden. De gegevens worden bewaard in de digitale leerlingendossiers. Deze zijn een aantal keren per jaar de leidraad voor groepsbesprekingen op teamniveau en individueel met de leerkracht. Daarnaast zijn er nog leerlingbesprekingen en consultaties. Bij een consultatie is een externe orthopedagoog betrokken. 

In groep 3 t/m groep 8 krijgt ieder kind twee maal per jaar een rapport. Het betreft een woord/cijferrapport waarin ook de Cito LOVS scores worden vermeld. Halverwege en einde schooljaar krijgen de kinderen dit rapport mee naar huis. De resultaten van deze rapporten worden altijd individueel besproken tijdens de oudergesprekken.

Eén maal per jaar maakt de school voor elk kind een rapportage met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor wordt een meetinstrument van Cito gebruikt, genaamd Viseon. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen deze ook zelf in. Deze resultaten worden met de leerlingen besproken, zodat er meer duidelijkheid komt over de aangegeven aandachtspunten. De uitkomsten van deze observatielijsten worden besproken tijdens de oudergesprekken.

Groep 8 neemt deel aan de Eindtoets. Deze toets speelt mede een rol bij het bepalen van welk soort onderwijs het kind kan volgen na de basisschool. Naast deze toets is het schooladvies van groot belang. Niet alleen de leerresultaten maar zeker ook de werkhouding, motivatie, inzet e.d. worden meegenomen in het advies voor het vervolgonderwijs. De ouders beslissen uiteindelijk over aanmelding. De school voor VO beslist zelf over plaatsing en toelating.

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt onderzocht op welke wijze het rapport in de toekomst wordt vormgegeven. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari en februari worden de middentoetsen van het CITO leerlingvolgsysteem afgenomen. Hiervan worden door het team analyses gemaakt.
Op basis van de analyses, de observaties van de leerkracht in de groep, gesprekken met ouders en kinderen worden de groepsplannen bijgesteld.

In mei en juni worden de eind-toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem afgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf groep 7 wordt al gewerkt aan de voorbereiding op het VO. Resultaten van de leerlingen worden meegenomen in een voorlopig advies voor de leerling.

In september vindt in groep 8 de infoavond plaats waarin de algemene gang van zaken rond de eindtoets en het advies wordt doorgesproken en uitgelegd. Tevens kunt u zich laten informeren door het bijwonen van de informatieavond die voor leerlingen en ouders van groep 8 wordt georganiseerd op de scholen voor VO of door het bijwonen van de open dagen aldaar. 

Het schooladvies wordt vooral gebaseerd op de kennis en de ervaring die de school heeft opgedaan tijdens de jaren dat uw kind op onze school zit. In het schooladvies wordt met name ook werkhouding, instelling, interesse en studiezin van uw kind meegenomen. De ervaring leert dat het schooladvies en de schoolkeuze van ouders/leerlingen veelal in overeenstemming zijn.

Als u samen met uw kind een schoolkeuze gemaakt heeft, moet uw kind in maart worden aangemeld bij een school voor VO. De leerkracht van groep 8 vult voor alle leerlingen een onderwijskundig rapport (OKR) in. U krijgt dit bij het adviesgesprek ter inzage mee. De scholen voor VO beslissen over de toelating en plaatsing. Vervolgens vindt er door de leerkracht van groep 8 een mondelinge overdracht plaats van elke leerling.   

Ouders van leerlingen die op het VO (waarschijnlijk) meer zorg nodig hebben, worden door de leerkracht eind groep 7, begin groep 8 benaderd. Leerlingen die in aanmerking komen voor de leerrouteondersteuning (LRO) worden daarvoor aangemeld. Vervolgens vindt er een onderzoek plaats. De resultaten van dit onderzoek worden met de ouders besproken. Dan wordt gekeken welk onderwijs het beste past bij die leerling. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven