BS de Tweesprong

Sint Gerardusstraat 22 6034 SJ Nederweert-Eind

  • Onder begeleiding experimenteren wij op gebied van techniek.
  • Bij de diverse thema's waaraan gewerkt wordt, wordt indien mogelijk een excursie gemaakt.
  • Leerlingen leren van en met elkaar.
  • Tijdens het bovenbouwplein komen diverse activiteiten aan bod.
  • Leren in een boeiende omgeving vinden wij belangrijk.

Het team

Toelichting van de school

Alle teamleden hebben de nieuwe missie-visie voor '19-'23 mee vormgegeven en geven hier invulling aan. Na een aantal jaren met verloop is er nu sprake van een vast team.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er leerkrachten verlof hebben zoals bijvoorbeeld studieverlof dan proberen wij dit als school intern op te vangen en te regelen. Indien er intern niemand beschikbaar is, maken wij gebruik van een zgn. vervangerspool binnen MeerderWeert.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school kent acht jaargroepen, die onderverdeeld zijn in combinatiegroepen. Deze combinaties kunnen per schooljaar verschillend zijn. In een combinatiegroep zijn samenwerken en leren van elkaar erg belangrijk.

Op de Tweesprong werken we vanuit de principes van handelingsgericht en opbrengstgericht werken.
Handelingsgericht werken is leerstof op maat aanbieden. De onderwijsbehoeften worden beschreven in overzichten en vanuit deze overzichten maken we een groepsplan waar het onderwijs voor de komende tijd in staat.   

De kern van opbrengstgericht werken is dat leerkrachten zich in hun onderwijs aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten. Opbrengstgerichtheid wil zeggen het bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel de grootst mogelijke opbrengst. Die opbrengsten hebben betrekking op leerprestaties, de sociaal emotionele resultaten en de tevredenheid van ouders, leerlingen en het vervolgonderwijs.  

Een keer per twee weken is de combinatiefunctionaris sport aan onze school verbonden. Hij/zij ondersteunt de leerkrachten bij de lessen lichamelijke opvoeding. Vanuit Bibliocenter is er een combinatiefunctionaris die de leerkrachten ondersteunt bij de leesbevordering.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Met ingang van 1 augustus 2014 j.l. is de wet passend onderwijs van kracht geworden. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij alle scholen. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. In principe zijn alle kinderen welkom op onze scholen. We moeten daarbij goed voor elk kind kunnen blijven zorgen. En dat kan soms betekenen dat wij niet volledig toegerust zijn om een gevraagde ondersteuning op een bepaalde school te kunnen leveren. Wat we als school aan zorg voor kinderen kunnen leveren staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Mocht een gevraagde ondersteuning niet geleverd kunnen worden, dan gaan we samen met u op zoek naar een passend alternatief. In alle gevallen willen we daarbij maatwerk leveren. Vandaar dat de aanmelding van leerlingen op onze scholen altijd vergezeld gaat met een intakegesprek, waarin samen met de ouders verkend wordt welke mogelijkheden er over en weer zijn. Voor aanmeldingen, vragen over de aanmeldprocedure, het schoolondersteuningsprofiel van de school en andere zaken die met leerlingenzorg te maken hebben, verwijzen wij u graag door naar de directie en/of intern begeleider van de school. Zij zullen u graag te woord staan om samen een passend onderwijsarrangement voor uw kind te kunnen bepalen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven