BS de Tweesprong

Sint Gerardusstraat 22 6034 SJ Nederweert-Eind

  • Onder begeleiding experimenteren wij op gebied van techniek.
  • Bij de diverse thema's waaraan gewerkt wordt, wordt indien mogelijk een excursie gemaakt.
  • Leerlingen leren van en met elkaar.
  • Tijdens het bovenbouwplein komen diverse activiteiten aan bod.
  • Leren in een boeiende omgeving vinden wij belangrijk.

In het kort

Toelichting van de school

Stichting MeerderWeert

Voor meer informatie per onderwerp verwijzen wij u naar onze website: www.MeerderWeert.nl onder het kopje ouders/schoolgids

Inrichting Stichting MeerderWeert

Basisschool de Tweesprong valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting MeerderWeert. De organisatorische inrichting van MeerderWeert (algemene informatie, bestuursfilosofie, raad van bestuur, raad van toezicht, administratie Amenso en GMR) kunt u terugvinden op de website van MeerderWeert onder het kopje 'MeerderWeert' en het kopje ouders/schoolgids/inrichting.

Beleidsdocumenten en verantwoording

Op onze website onder het kopje MeerderWeert treft u de belangrijkste beleidsdocumenten: het koersplan, het jaarverslag en de jaarrekening.

Speerpunten voor MeerderWeert

Ons koersplan 2019-2023, met als kernthema: ‘voor de vormgevers van onze samenleving’ is gebaseerd op 3 pijlers:· 1 toekomstgericht ontwikkelen· 2 samen leren, samen leven· 3 eigenaarschap voor kinderen, medewerkers en scholen.

Het koersplan treft u aan op de website van MeerderWeert, kopje: ouders/schoolgids/beleidsdocumenten.

Integraal KindCentrum (IKC)

MeerderWeert stimuleert alle scholen binnen de stichting zich te ontwikkelen tot een integraal kindcentrum. Bij een aantal scholen wordt dit al concreet in uitvoering gebracht. Het bijzondere aan een IKC is de intensieve samenwerking tussen verschillende partijen die allen de ontwikkeling van het kind als centraal uitgangspunt hebben. Voor meer informatie over een IKC kunt u terecht op de website van MeerderWeert, kopje ouders/schoolgids/IKC.

Algemene zaken

Op de website onder het kopje ouders/schoolgids/algemene zaken treft u informatie aan over: leerplicht, verlofregeling, schorsing en verwijdering, verzekeringen, gedragscode, AVG privacybeleid, klachtenregeling, onderwijsinspectie, sponsoring, ouderbijdragen en kunst&cultuur op school.

Basisschool de Tweesprong

Welkom op het PO venster van basisschool De Tweesprong.

De Tweesprong is een basisschool voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar in Nederweert-Eind. Met behulp van dit schoolvenster brengen we in beeld wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden en maken we opbrengsten openbaar.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van de school zelf. Wilt u meer weten over onze school, bezoek onze website www.de2sprong.nl.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? U bent van harte uitgenodigd contact op te nemen met ons. Dit kan via het mail adres b.smeets@meerderweert.nl  of telefonisch 0495-632712.

Met vriendelijke groet, 

Bart Smeets

Directeur BS De Tweesprong Nederweert-Eind


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Betrokken
  • Doelgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de regio Weert is er sprake van een stabilisatie van leerlingaantallen. Op 1 oktober 2021 zullen ongeveer 104 leerlingen De Tweesprong bezoeken.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
105
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze schooltijden zijn:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Ochtend: 8.30 uur tot 12.00 uur
Middag: 13.00 uur tot 15.00 uur

Op vrijdag hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4 's middags vrij.

Woensdag
Ochtend: 8.30 uur tot 12.30 uur


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een belangrijk uitgangspunt voor onze school is dat iedereen zich prettig en veilig voelt op onze school.
De voorwaarden scheppen om op jezelf en de ander te kunnen vertrouwen is een uitgangspunt dat op onze school onontbeerlijk is.

Er is sprake van gelijkwaardigheid waarbij we denken in kansen en geloven in de ‘kracht’ van alle betrokkenen. 

Goede relaties tussen leerkracht en kind en tussen kinderen onderling zijn een belangrijke voorwaarde om een goed pedagogisch klimaat tot stand te brengen.

Samenwerken om de mogelijkheden van het kind te ontdekken en te ontplooien. Het stimuleren van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid is hierbij van groot belang. 

Goed onderwijs in een omgeving waarin ieder zichzelf kan en mag zijn, met wederzijdse acceptatie, vertrouwen in elkaar en respect voor elkaar. Hierdoor groeit plezier in leren en is groei en ontwikkeling gewaarborgd.

Als aan bovenstaande voorwaarden voldaan kan worden bevordert dit de autonomie van het kind. Op onze school mag je zijn wie je  bent.                      

Terug naar boven