De Tandem

Kerklaantje 15 6612 BB Nederasselt

Schoolfoto van De Tandem

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 zijn er geen eindtoetsen afgenomen i.v.m. de lockdown als reactie op COVID-19.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij monitoren de tussentijdse resultaten door:

  • Het nakijken van werk, observaties van de leerkrachten tijdens de lessen, hierop wordt direct geanticipeerd.
  • Resultaten van blok of methode gebonden toetsen, leerlingen krijgen indien nodig herhaling of verrijking aangeboden.
  • Herhaling of extra instructie kan geboden worden in de groep of groepdoorbroken.
  • Leerkrachten richten de planning van het onderwijs elke 8 weken anders in, op basis van onderwijsbehoeften kunnen niveaugroepen anders samengesteld worden.
  • Leerkrachten overleggen inhoudelijk met elkaar of vragen consultatie bij de Intern Begeleider. Na de afname van de niet methode gebonden toetsen (CITO LVS) volgt een schoolanalyse en groepsanalyse. Doelen worden bijgesteld, zichtbaar gemaakt in ParnasSys.

Bij het maken van de diepte-analyse van alle tussentoetsen wordt gebruik gemaakt van de volgende werkwijze:

1. Startanalyse met een dwarsdoorsnede/ trendanayalyses van kernvakken groep 1-2 en 3 t/ m 8

2. Benoemen van zorgsignalen 

3. Per zorgsignaal:               

Stap 1: trendanalyse jaargroepen           

Stap 2: trendanalyse leerlingen              

Stap 3: groepsanalyse             

Stap 4: bevindingen               

Stap 5: mogelijke oorzaken               

Stap 6: aanpak 

4. Algemene conclusie De analyse leidt tot een uitgebreid plan van aanpak, dat desgewenst bij de directie is in te zien.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerkrachten van groep 8 houden ook na de uitstroom van leerlingen contact met het VO.   

Samen met de Ib-er bezoeken de leerkrachten van groep 8 de informatieavonden over de wijzigingen in werkwijzen.

Tevens informeren zij naar de doorgestroomde leerlingen en de adviezen.Op deze manier zijn we kritisch naar ons protocol en passen we indien nodig werkwijze "advies VO" aan.       

Er is een bijlage toegevoegd van NRO; Waar blijven oud leerlingen? 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de bijlage is het inspectierapport opgenomen, dit is echter al een aantal jaren oud. Voor transparantie kiezen wij ervoor om ons intern audit rapport toe te voegen. Deze is afgenomen in schooljaar 2018-2019. Aanbevelingen zijn inmiddels opgenomen in het huidige schoolplan.

Hierbij kunt u denken aan:

- spelling opbrengst

- begrijpend lezen opbrengst

- planning en organisatie van de nieuwe onderwijsvorm: werken met drie groepen.

Terug naar boven