De Tandem

Kerklaantje 15 6612 BB Nederasselt

Schoolfoto van De Tandem

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat een leerkracht ziek is of (studie)verlof heeft, maken wij gebruik van de vervangerspool CPV-Vabo. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is wordt de betreffende groep of een andere groep opgedeeld of naar huis gestuurd. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen en intern oplossingen te bedenken. In de afgelopen schooljaren is er nog geen groep naar huis gestuurd. Wij hopen dit te voorkomen. Indien dit nodig is informeren wij u zo snel mogelijk middels de PARRO-APP.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Tandem is aangesloten bij Stichting Primair Onderwijs Condor (www.spocondor.nl).

De school is gesitueerd in het dorp Nederasselt. De school heeft rond de 55 leerlingen. Op de Tandem zijn 11 mensen werkzaam. Ons team bestaat uit leerkrachten , intern begeleiders (2), onderwijskundige en directeur. Daarnaast hebben wij enkele uren een administratief medewerker en een conciërge.

De school kent een goede samenwerking met basisschool De Zilverberg uit Overasselt. Een aantal collega's werkt op beide locaties.

Enkele leerkrachten hebben naast hun klassentaak ook een specialistische taak zoals rekenen, ict, Jeelo, cultuureducatie, hoog en meer begaafdheid. Wij werken met vier basisgroepen: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.

Onze school is een leerplaats voor studenten van de PABO, Han, Universiteit, ROC en VO stages.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze onderbouwgroepen werken ze met onderstaande hoofdgebieden:

  • Visueel motorische ontwikkeling
  • Taal-denkontwikkeling
  • Auditieve ontwikkeling
  • Leesvoorwaarden en rekenvoorwaarden ontwikkeling
  • Sociaal- emotionele ontwikkeling

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen is inclusief: technisch lezen, begrijpend lezen en begrijpend luisteren.

Taal is inclusief: spelling, mondelingen en schriftelijke taalvaardigheden.

De uren per vakgebied worden per groep bepaald n.a.v. de onderwijsbehoeften en kunnen daardoor mogelijk afwijken van bovenstaand schema.

Jeelo: Het projectonderwijs dat gedurende het schooljaar aangeboden wordt omvat een aantal van bovenstaande vakken: wereldoriëntatie, actief burgerschap, sociaal emotionele ontwikkeling, kunstzinnige en creatieve vorming. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Tandem gaan we niet uit van onderwijs beperkingen, maar van onderwijsbehoeften: wat het kind op een bepaald gebied kan leren met hulp van volwassenen in een afgesproken tijd.

Onderwijsbehoeften zijn te beschouwen als kind specifieke onderwijsdoelen. Ze zeggen behalve over wat een kind kan leren, ook iets over de aard van de hulp en de ondersteuning die een kind nodig heeft. 

We kunnen onderwijsbehoeften verdelen in instructie- en ondersteuningsbehoeften:- instructiebehoeften horen bij het didactische domein: het leren van de schoolse vakken;- ondersteuningsbehoeften horen bij het pedagogische domein: leren van gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden. Er zijn kinderen die behoefte hebben aan extra en/of andere begeleiding vergeleken met de meeste kinderen in de groep. We noemen dit ‘specifieke onderwijsbehoeften’.

In het Schoolondersteuningsprofiel vindt u een uitgebreide beschrijving van de inrichting van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en ‘passend onderwijs’.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven