Rehobothschool

Westwalstraat 49 1411 PD Naarden

  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om ouders van zo volledig en goed mogelijke informatie over het voortgezet onderwijs te voorzien, organiseren wij jaarlijks een informatieavond op school waarbij vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs een presentatie geven. Tevens ontvangt u als ouders aan het begin van ieder schooljaar een Tijdpad VO met daarin alle relevatie zaken rondom schoolkeuze, advisering en plaatsing voordat betreffende schooljaar op een rijtje. Naar welke vorm van voortgezet onderwijs uw kind uiteindelijk gaat, hangt af van de capaciteiten, de doorgemaakte ontwikkeling (LOVS), de werkhouding/-motivatie en het karakter van uw kind. In een interne verwijzingscommissie op onze school (bestaande uit de groepsleerkrachten van de groepen 7 & 8, intern begeleider en directie van de school) wordt het eindadvies voor uw kind geformuleerd. De groepsleerkracht van groep 8 uw kind en u medio december een advies geven over de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In april 2013 heeft de onderwijsinspecteur de Rehobothschool bezocht. Uit het bezoek is gebleken dat de Rehobothschool voldoende opbrengsten genereert. De opbrengsten van de school zijn zowel tijdens als aan het einde van de schoolperiode voldoende. De school voldoet in voldoende mate aan de kwaliteitseisenvan de inspectie op het gebied van sociale veiligheid. Het leerstofaanbod, het didactisch handelen, de tijd en de afstemming zijn voldoende. Bij de inrichting van haar onderwijs houdt de school rekening met de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De school werkt aan een kwaliteitsverbetering van haar onderwijs die ook zichtbaar is in de praktijk. Aandachtspunten liggen op het gebied van een nog betere evaluatie van de handelingsplannen en de wijze waarop het vervolg plaatsvindt. Als vervolgactie daarop heeft de school in schooljaar 2013-2014 de evaluatiecriteria verder aangescherpt en in haar groepsplannen opgenomen. In het onderzoek is gebleken dat het onderwijs op de diverse criteria nauwelijks of geen tekortkomingen kent.

Terug naar boven