Godelindeschool

Godelindeweg 14 C 1412 HD Naarden

Schoolfoto van Godelindeschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de toetsen die behoren bij de methodes die we gebruiken, werken we in de groepen 3 t/m 8 met het leerlingvolgsysteem van Cito. Twee keer per schooljaar (in januari en mei/juni) worden de toetsen op de basisvakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen afgenomen. De resultaten worden geanalyseerd op kind-, groeps- en schoolniveau. De leerkracht en de intern begeleider bespreken de analyses op kind- en groepsniveau: zij kijken wat een individueel kind of de groep nodig heeft in de volgende periode. De intern begeleiders en de directie bespreken de resultaten op schoolniveau en zij kijken of de gestelde doelen op schoolniveau zijn bereikt. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Door een technische fout kloppen de gepubliceerde percentages bij de schooladviezen in 2020-2021 niet. De juiste percentages zijn:

VMBO B/K 1%, VMBO GT 1%, VMBO GT/HAVO 3%, HAVO 14%, HAVO/VWO 24% en VWO 54%. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het laatste Inspectierapport (2012) is aan de Godelindeschool het Basistoezicht toegekend. 

Terug naar boven