Godelindeschool

Godelindeweg 14 C 1412 HD Naarden

Schoolfoto van Godelindeschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Godelindeschool is een groep bevlogen en vakkundige mensen die kinderen een goede basis biedt voor hun verdere leven. Aan de school zijn ongeveer 55 personeelsleden verbonden: leerkrachten, directie en onderwijsondersteunend personeel. Veel personeelsleden werken in deeltijd. Ons uitgangspunt is dat een groep maximaal twee vaste leerkrachten heeft. In een enkel geval moeten wij hier om organisatorische redenen van afwijken. De directie bestaat uit de locatiedirecteur en de meerscholendirecteur. De directie is verantwoordelijk voor het beleid en de ontwikkeling van de school en regelt de algemene gang van zaken.

De Godelindeschool is een erkende opleidingsschool en werkt samen met Hogeschool Utrecht (HU). Elk jaar lopen studenten van deze PABO stage op onze school en regelmatig stromen zij, na hun afstuderen, door als leerkracht op onze school.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht proberen wij om een vervanger in te zetten via de vervangingspool. Als dat niet lukt kijken we of er iemand van ons eigen personeel beschikbaar is. Ook hebben we enkele gepensioneerde collega's die graag een dag of enkele dagen komen vervangen op onze school. Een enkele keer verdelen we een groep over andere groepen. 

Soms lukt het ons niet om vervanging te regelen en vragen wij ouders om hun kinderen thuis te houden. Kinderen kunnen dan online verder met de lesstof. Als ouders niet in de gelegenheid zijn om opvang te organiseren voor hun kind, dan mag het kind naar school komen en wordt het opgevangen in een andere groep. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school heeft ruim 600 leerlingen verdeeld over 24 groepen. Wij werken met een instroomgroep voor 4-jarigen (vanaf januari), combinatiegroepen 1/2 en homogene jaargroepen (leerstofjaarklassen) in de groepen 3 t/m 8. 

De leerlingen van de instroomgroep worden aan het begin van het nieuwe schooljaar verdeeld over de groepen 1/2. De leerlingen van de groepen 2 vormen drie nieuwe groepen 3. Ook na groep 5 worden de leerlingen herverdeeld en worden drie nieuwe groepen 6 samengesteld. De maximale groepsgrootte in de groepen 3 t/m 8 is in principe 28 leerlingen. Instroom van nieuwe leerlingen in die groepen is alleen mogelijk als er minder dan 28 leerlingen in een groep zitten. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ons kleuteronderwijs richt zich op een brede ontwikkeling. Brede ontwikkeling start bij nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen, gaat over (leren) samen spelen, samen werken en communiceren tot ontwikkeling van taal, rekenen, muziek en beweging (motoriek). Dit gebeurt in een rijke leeromgeving die prikkelend is en kinderen aanspoort tot ontdekken en onderzoeken. Ons onderwijs is betekenisvol en sluit aan bij de belevingswereld van het jonge kind. Wij werken thematisch waarbij ontdekkings- en leervragen centraal staan. Leren en ontdekken vindt plaats in spelsituaties (informeel leren) en tijdens geplande overdracht van kennis en vaardigheden door de leerkracht (formeel leren). Leerkrachten werken doelgericht en sluiten aan bij de naaste ontwikkeling van het kind. 

Bij de kleuters is er dagelijks aandacht voor spel en beweging binnen in de speelzaal en/of buiten op het schoolplein. Ook de kleuters krijgen een gevarieerd programma met 3 blokken van 10 lessen van vakleerkrachten. In het schooljaar 2021-2022 is dit muziek, dans en yoga/mindfulness.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 staan de basisvakken lezen, rekenen en taal centraal. Deze vakken komen dagelijks aan de orde. Vanaf groep 4 wordt wereldoriëntatie gegeven m.b.v. de methode Naut, Meander en Brandaan. De groepen 5, 6 en 7 krijgen ook verkeer.  In alle groepen wordt wekelijks Engels gegeven m.b.v. de methode ‘Take it Easy’. In de groepen 3 t/m 6 kunnen de leerlingen meedoen aan de lessen Humanistische Vorming (HVO) of Godsdienstige Vorming (GVO).

In alle groepen werken we met het programma "Positive Behavior Support" (PBS). PBS is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

De groepen 3 t/m 8 hebben wekelijks bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. De groepen 4 en 5 krijgen om de week een half uur zwemles. Voor de creatieve vakken werken we samen met diverse vakleerkrachten. Alle kinderen krijgen een gevarieerd programma met 3 blokken van 10 lessen bijvoorbeeld muziek, handvaardigheid en dans.  

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze leerlingen kunnen cognitief meer aan dan op de gemiddelde basisschool. We hebben door onze specifieke populatie veel ervaring met meer- en hoogbegaafde leerlingen. Voor deze leerlingen wordt het reguliere werk waar nodig gecompact en aangevuld met verrijkingsmateriaal. Ook wordt vakoverstijgend werk aangeboden, bijvoorbeeld in de weektaak. Voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, is er één dag per week een interne Plusklas. De leerkracht van de plusklas werkt met kleine groepjes aan uitdagende projecten. 

Waar mogelijk bieden we leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ondersteuning op niveau 1 (adaptief in de klas), op niveau 2 (extra in de klas) en/of met schoolarrangementen op niveau 3 (extra op school). Zorg op niveau 3 is beperkt mogelijk: We hebben drie dagen per week een RT-er in dienst. Zij werkt met individuele leerlingen of kleine groepjes (van twee à drie leerlingen).  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De meeste kinderen op onze school komen uit gezinnen met hoog opgeleide ouders. Veel kinderen, ook de kleuters, zijn cognitief en verbaal sterk. Leerkrachten sluiten aan bij wat hun leerlingen nodig hebben en bij de belevingswereld van het jonge kind. Leerkrachten observeren de ontwikkeling van ieder kind en begeleiden kinderen bij het maken van een volgende stap op hun eigen niveau. 

Terug naar boven