Godelindeschool

Godelindeweg 14 C 1412 HD Naarden

Schoolfoto van Godelindeschool

In het kort

Toelichting van de school

De Godelindeschool is een openbare basisschool in Naarden en maakt deel uit van de Stichting Basisonderwijs Gooi- en Vechtstreek (Talent Primair).

Wij zijn trots op onze school, op onze leerlingen en op onze leerkrachten. Met elkaar zorgen we er voor dat leren en werken leuk kan zijn. We stimuleren eigen initiatieven en zorgen er voor dat zowel leerkrachten als leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen. Er wordt bij ons hard gewerkt maar we vinden het zeker net zo belangrijk dat iedereen zich prettig, veilig en geborgen voelt. Ons motto daarbij is:

"ONTDEKKEN, LEREN, EXCELLEREN "

Ons onderwijs is gericht op een brede ontwikkeling; cognitief, sociaal en creatief. Wij bieden een rijke leeromgeving waarbinnen aandacht is voor verschillende onderwijsbehoeften. Dit betekent dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden van een kind. Wij werken doelgericht aan kennis, vaardigheden en attitude.Leren gebeurt in een sociaal veilige omgeving waarin iedereen zich gezien, gehoord en geliefd voelt. Wij zetten ons in om de kinderen gemotiveerd en met plezier te laten leren. Op basis van vertrouwen en goede communicatie werken wij samen met de ouders.Wij werken aan zelfstandigheid, samenwerking en eigen verantwoordelijkheid. De kinderen krijgen de ruimte om hun talenten te ontdekken en te benutten, om op die manier te excelleren.

Hoe is de Godelindeschool georganiseerd? Komt de aanpak van de school overeen met wat mij voor ogen staat? Wat voor kwaliteit biedt de school? Wat voor extra’s kunnen kinderen verwachten? Kortom: is mijn kind in goede handen wanneer ik het toevertrouw aan het team van de Godelindeschool in Naarden? Deze vragen en nog veel meer worden in onze schoolgids beantwoord. De gids omvat heldere informatie over wat wij belangrijk vinden op onze school en hoe het er bij ons aan toegaat. U kunt de schoolgids downloaden van onze site.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed en gedegen onderwijs
  • Positive Behavior Support
  • Brede ontwikkeling
  • Hoge resultaten
  • Modern en prettig schoolgebouw

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Godelindeschool telde op 1 oktober 2020 596 leerlingen verdeeld over 24 groepen. Gedurende het schooljaar stromen nog ca. 50 leerlingen  (4 -jarigen) in. De school richt zich in eerste instantie op kinderen die in de buurt van school wonen, zowel uit Naarden als uit Bussum.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
596
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven