Interconfessionele Basisschool de Tweemaster

Amersfoortsestraatweg 12a 1411 HC Naarden

  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De uitslag van de Eindtoets groep 8 stemt de school tevreden. De leerlingen hebben hun best gedaan en de uitslag is conform de verwachting. De school scoort beter dan de landelijke vergelijkingsgroep.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bij de methodes die wij op "de Tweemaster" gebruiken horen methode gebonden toetsen. Aan het eind van elk blok toetst de leerkracht of de kinderen de lesstof goed hebben begrepen en of de kinderen het geleerde ook kunnen toepassen.

Tweemaal per jaar worden er toetsen afgenomen van het CITO. Zo kunnen we bekijken of onze kinderen ook op landelijk niveau goed mee kunnen komen met groepsgenoten. Daarnaast wordt de leesontwikkeling van de kinderen gevolgd door het afnemen van de AVI–toets.

Na een analyse van de toetsen kunnen we besluiten om ons onderwijsaanbod bij te stellen. Op het rapport van uw kind ziet u het gemiddelde terug van de methodetoetsen en de score van de Cito-toetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Binnen een veilig schoolklimaat leren we de kinderen respectvol omgaan met anderen. Samenwerken en vertrouwen is belangrijk naast het je zelf mogen zijn. Door goede observaties kan er extra aandacht gegeven worden aan leerlingen die dat nodig hebben.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig schoolklimaat
  • Je mag jezelf zijn
  • Respect voor anderen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs bij ons op school een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van ons onderwijs

Dat ons onderwijs waardevol en rijk is, blijkt uit het rapport van de Onderwijsinspectie. De standaarden 'kwaliteitszorg' en 'financiën' zijn door de Onderwijsinspectie als voldoende beoordeeld. De standaarden 'zicht op ontwikkeling', 'aanbod' en 'pedagogisch klimaat' zijn als GOED beoordeeld.

We zien in het inspectierapport terug waar wij als school de afgelopen jaren voor zijn gaan staan. We werken met elkaar hard om onze leerlingen te leren en te laten ontdekken wie zij zijn, welke kennis en vaardigheden zij hebben en hen te laten groeien als wereldburger. Wij zijn heel blij met het oordeel van de Onderwijsinspectie. Het sterkt ons in de manier waarop wij de zorg voor onze kinderen hebben en vorm geven. Dit gaan wij de komende 4 jaar verder uitbouwen, zodat wij de aanbeveling van de Onderwijsinspectie om de school voor te dragen voor een onderzoek naar goed of excellent op kunnen volgen.

Terug naar boven