Interconfessionele Basisschool de Tweemaster

Amersfoortsestraatweg 12a 1411 HC Naarden

  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De uitslag van de Eindtoets groep 8 stemt de school tevreden. De leerlingen hebben hun best gedaan en de uitslag is conform de verwachting. De school scoort beter dan de landelijke vergelijkingsgroep.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bij de methodes die wij op "de Tweemaster" gebruiken horen methode gebonden toetsen. Aan het eind van elk blok toetst de leerkracht of de kinderen de lesstof goed hebben begrepen en of de kinderen het geleerde ook kunnen toepassen.

Tweemaal per jaar worden er toetsen afgenomen van het CITO. Zo kunnen we bekijken of onze kinderen ook op landelijk niveau goed mee kunnen komen met groepsgenoten. Daarnaast wordt de leesontwikkeling van de kinderen gevolgd door het afnemen van de AVI–toets.

Na een analyse van de toetsen kunnen we besluiten om ons onderwijsaanbod bij te stellen. Op het rapport van uw kind ziet u het gemiddelde terug van de methodetoetsen en de score van de Cito-toetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Binnen een veilig schoolklimaat leren we de kinderen respectvol omgaan met anderen. Samenwerken en vertrouwen is belangrijk naast het je zelf mogen zijn. Door goede observaties kan er extra aandacht gegeven worden aan leerlingen die dat nodig hebben.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig schoolklimaat
  • Je mag jezelf zijn
  • Respect voor anderen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs bij ons op school een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van ons onderwijs

Dat ons onderwijs waardevol en rijk is, blijkt uit het rapport van de Onderwijsinspectie. De standaarden 'kwaliteitszorg' en 'financiën' zijn door de Onderwijsinspectie als voldoende beoordeeld. De standaarden 'zicht op ontwikkeling', 'aanbod' en 'pedagogisch klimaat' zijn als GOED beoordeeld.

We zien in het inspectierapport terug waar wij als school de afgelopen jaren voor zijn gaan staan. We werken met elkaar hard om onze leerlingen te leren en te laten ontdekken wie zij zijn, welke kennis en vaardigheden zij hebben en hen te laten groeien als wereldburger. Wij zijn heel blij met het oordeel van de Onderwijsinspectie. Het sterkt ons in de manier waarop wij de zorg voor onze kinderen hebben en vorm geven. Dit gaan wij de komende 4 jaar verder uitbouwen, zodat wij de aanbeveling van de Onderwijsinspectie om de school voor te dragen voor een onderzoek naar goed of excellent op kunnen volgen.

Terug naar boven