Interconfessionele Basisschool de Tweemaster

Amersfoortsestraatweg 12a 1411 HC Naarden

  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werkt een betrokken en enthousiast team. Met elkaar maken zij het mogelijk dat uw kind een fijne, leerzame en veilige basisschoolperiode beleeft. In het team werken naast de leerkrachten en de directie een intern begeleider, een remedial teacher, een conciërge, onderwijsassistenten en administratieve krachten. Een foto met namen van het team kunt u vinden op onze eigen website: tweemaster.nl 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij het bepalen van het vervangingsbeleid wil het bestuur van de Stichting ICBO (PC/RK) Naarden een oplossing voor alle vervangingsvragen, zoals vervanging voor ziekteverzuim ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, studieverlof, rechtspositioneel verlof (verlof o.b.v. hoofdstuk 8 CAO PO), ouderenverlof, etc. 

De belangrijkste doelstelling is dat de vervanging zo georganiseerd wordt dat het primair proces op de scholen doorgang kan vinden. Kort gezegd: de vervangingsbehoefte van scholen moet worden ingevuld. 

Stichting ICBO (PC/RK) Naarden hanteert tot op heden het volgende beleid: 

a. Er is meer aan formatieruimte ingevuld bij 2 vaste personeelsleden die parttime werken. Het betreft ongeveer 14 dagen op jaarbasis (0,071 WTF).Omgerekend bijna 0,5 % van de formatie. Dit wordt zoveel mogelijk ingezet voor rechtspositioneel verlof en ziekte vervanging.    

b. Er is een aantal schoolgebonden invallers die een onderwijs bevoegdheid hebben.  Stichting ICBO (PC/RK) Naarden heeft een bestand van invallers die voor de school beschikbaar zijn. Zij krijgen per vervanging een aanstelling. Het gaat hierbij met name om korte of middellange vervanging voor zowel ziekte- als rechtspositioneel verlof.        

c. Tijdelijke uitbreiding uren vaste leerkracht. Bij ziekte- of rechtspositioneel verlof krijgt een vaste leerkracht een tijdelijke uitbreiding voor de duur van de vervanging.  

d. Inzet OOP-ers.  Bij ziekte- of rechtspositioneel verlof kan een OOP-er worden ingezet op de uren dat deze op school werkzaam is. In voorkomende gevallen dat het meer inval-uren betreft dan de benoemingsomvang, wordt een tijdelijke uitbreiding gegeven voor de resterende uren van de duur van de vervanging.  

e. Er wordt samen gewerkt met 2 andere eenpitters uit de omgeving waar wordt geïnformeerd of zij hun invallers beschikbaar kunnen stellen voor een vervanging. Zij krijgen per vervanging een aanstelling. Het gaat hierbij met name om korte of middellange vervanging voor zowel ziekte- als rechtspositioneel verlof.  

f. Er wordt gebruikgemaakt van uitzendkrachten via een poolbureau zoals “Dit is wijs”. Hier zit geen verplichting aan met betrekking tot arbeidsvoorwaarden maar wel daardoor een hogere vervangingsvergoeding die betaald moet worden.   

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Tweemaster is een school met een leerstofjaarklassensysteem. Er wordt gewerkt met combinatiegroepen.

De groepen 0, 1 en 2 zijn bij elkaar gevoegd. Er zijn twee parellelgroepen 0/1/2. Dit is een principiële keuze, zodat leerlingen in de groepen 0/1/2 optimaal van elkaar kunnen leren.

In onze visie past dit bij deze groepen en is de inhoud van het onderwijs geschikt voor het maken van deze combinatie van jaargroepen. Waar nodig maken wij ook bij de groepen 3 tot en met 8 combinatiegroepen. Dit heeft altijd groepsgrootte als reden. Dit is een praktische en geen principiële keuze. In alle groepen werken we volgens de principes van het handelingsgericht werken. Er wordt op drie niveaus instructie gegeven: een verkorte, basis- en verlengde instructie. Elke leerkracht werkt met een groepsplan waarin de doelstellingen per instructiegroep staan.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in de groepen 1 en 2 wordt gegeven in thematisch onderwijs.

Kinderen leren aan de hand van diverse thema's waarin alle aspecten van taal en rekenen en sociale competenties wordt aangeboden.

Het geheel wordt gemonitord middels het leerlingvolgsysteem "Onderbouwd". Hierdoor heeft de leerkracht goed zicht op de ontwikkeling van elk kind, naast haar eigen observaties.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen uit de buurt zijn welkom bij ons op school. We willen proberen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeftes van de kinderen. Dit komt ook naar voren in onze missie: "De Tweemaster kan en wil omgaan met verschillen in behoefte en ontwikkeling van kleine en grote mensen en spant zich in voor hun optimale ontplooiing."

Deze missie vormt het uitgangspunt bij al ons handelen. Voorts hebben wij de volgende hoofddoelstellingen geformuleerd: Wij streven naar de maximale ontwikkeling van het individuele kind binnen de mogelijkheden die wij als school kunnen creëren. 

De kinderen leren op De Tweemaster omgaan met verschillen tussen individuen en groepen. Wij zijn van mening dat alle kinderen bij ons op school zich veilig moeten voelen en ruimte dienen te hebben, om vanuit hun eigen achtergrond en met wederzijds respect voor ieders persoonlijkheid, zichzelf te kunnen zijn en zich te ontwikkelen en te vormen binnen de groep

Het omgaan met die verschillen begint allereerst met het accepteren en respecteren van iedereen binnen de school, zowel door teamleden als door kinderen en ouders. Maar het omgaan met verschillen kenmerkt zich ook door de inzet die wij als school doen om alle kinderen dat te bieden waar zij behoefte aan hebben.

Goede zorg voor een kind is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Zij houdt de vorderingen en de ontwikkelingen rondom uw kind goed in de gaten. Heeft uw kind meer lesstof of uitleg nodig, dan wordt dit vastgelegd in het groepsplan. Het groepsplan is een overzicht per groep met de onderwijsbehoefte van elk kind en de bijbehorende organisatie. Mocht deze hulp voor uw kind nog niet toereikend zijn, dan kan er ook een individueel handelingsplan opgezet worden in samenspraak met ouders en het kind. Gezamenlijk worden dan de doelen voor de komende periode vastgesteld en geëvalueerd.

Dit hele systeem wordt bewaakt door onze intern begeleider. Zij is verantwoordelijk voor de zorg van alle kinderen op "De Tweemaster". Zij volgt de ontwikkelingen van de kinderen groepsoverstijgend en houdt op deze manier over een langere periode de ontwikkelingen van de kinderen in de gaten.

Soms is het verstandig om meer gespecialiseerde hulp te bieden. Dit kan, na overleg, gedaan worden door onze Remedial Teacher (RT-er) of in onze eigen interne leeskliniek. Het kan ook nodig zijn om hulp van buitenaf te krijgen. Op basisschool De Tweemaster werkt Expertisecentrum Uniek  Expertisecentrum Uniek is een multidisciplinaire zorgpraktijk die zich op scholen vestigt. Uniek biedt onder andere logopedie, kinderpsychologie en kinderfysiotherapie voor kinderen van de Tweemaster en voor kinderen uit de omgeving.

Wanneer de school een zorgvraag heeft over een leerling waarbij de school handelingsverlegen is, wordt Unita ingeschakeld. Hiervoor wordt een groeidocument aangevraagd en ingevuld, zodat er een duidelijke hulpvraag kan worden neergelegd. Dit groeidocument wordt samen met de ouder(s) ingevuld en besproken.

Naast onderwijsbehoeften is er dus ook aandacht voor de opvoedbehoeften; samenwerking met Jeugdzorg (indien van toepassing) is daarbij een voorwaarde. Ons uitgangspunt daarbij is: één kind, één gezin, één plan.

Daarnaast vragen we aan kinderen zelf en aan hun ouders wat zij nodig hebben om een bepaald doel te behalen: wat zijn hun ondersteuningsbehoeften? Wat kan de school voor hen betekenen? En we betrekken leerlingen meer actief bij het analyseren van de situatie, bij het formuleren van doelen en bij het zoeken naar oplossingen.

Binnen de school is er een plusgroep. Deze is bedoeld voor kinderen die meerbegaafd zijn. In de plusgroep komen leerlingen 2 uur per week bij elkaar om aan een project te werken. Daarbij krijgen zij vakoverstijgende opdrachten waarbij hun creatief oplossend- en analytisch vermogen wordt aangesproken. De opdrachten worden in de klas en eventueel thuis verder uitgewerkt. De plusgroepen zijn ingedeeld per 2 leerjaren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven