Christelijke Basisschool de Ouverture

Sibelius 1 2671 VV Naaldwijk

  • Werk/leerplekken en bibliotheek op school
  • Leren bakken en koken
  • Leren uiten en optreden
  • Actief team
  • Nieuwe schoolt-shirts

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom in het Schoolvenster van basisschool de Ouverture. We verzorgen kwalitatief goed onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd in het Westland. Op onze school is iedereen welkom. Een school waar kinderen van verschillende achtergronden, met respect voor elkaar, leren samen te leven. "Een kind dat weet wat hen drijft, zal zich het makkelijkst bewegen in de wereld van morgen". 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onze missie: Leren met plezier
  • Leren gaat spelenderwijs
  • Leren is leuk
  • Leren kost moeite
  • Leren met plezier doet er toe

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
374
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsplan

Onze stichting Pcpow heeft voor haar scholen een veiligheidsplan opgesteld. Hierin wordt het veiligheidsbeleid beschreven aan de hand van kernbegrippen. Aan de orde komen o.a.: Pestprotocol - Meldcode kindermishandeling - Protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie - Internetprotocol - Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) - Ontruimingsplan.

Iedere school voegt daar nog haar schoolspecifieke zaken aan toe zoals bijvoorbeeld school- en klassenregels.

Terug naar boven