R.K. Basisschool WSKO Joannes

Wollegras 39 2671 ZZ Naaldwijk

  • Coöperatief leren zorgt ervoor dat leerlingen van en met elkaar leren.
  • Kinderen leren samenwerken. Luisteren naar elkaar en discussiëren is hier onderdeel van. Een effectieve manier van leren.
  • Wij investeren in een positief schoolklimaat, waarin we oog hebben voor het welbevinden van leerlingen.
  • We zetten ICT in om kinderen toekomstige vaardigheden te leren. Lesstof verwerken we digitaal, wat zorgt voor meer gepersonaliseerd leren.
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Joannes

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elke toets die de leerlingen hebben gemaakt, wordt geanalyseerd om te kijken waar de verbeterpunten liggen. Uiteraard doen we dit ook bij de Eindtoets in groep 8. Na de analyse van het jaar 2014-2015 hebben we besloten het accent meer op begrijpend lezen te leggen, omdat hierin verbetering nodig was. Gevolg was een verbetering van de resultaten. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij gebruiken het leerlingvolgsysteem van CITO. Dit is een landelijk genormeerd systeem om de cognitieve ontwikkeling te bepalen. Alle kinderen maken op vastgestelde momenten signaleringstoetsen. Met behulp van deze toetsen stellen we vast of een kind op het juiste niveau zit of voor- of achterloopt t.o.v. leeftijdsgenoten. Welke toetsen gebruiken we? - De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een toets voor lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. - De kinderen van groep 8 maken in april een wettelijk verplichte eindtoets. We gebruik hierbij de DIA-toets, die past bij ons onderwijs. De toets is adaptief, dat wil zeggen dat hij zich aanpast aan het niveau van het kind en is digitaal

De resultaten voor de methodetoetsen voeren we in in Parnassys, ons leerlingadministratie en -volgsysteem. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven