R.K. Basisschool WSKO Joannes

Wollegras 39 2671 ZZ Naaldwijk

  • Coöperatief leren zorgt ervoor dat leerlingen van en met elkaar leren.
  • Kinderen leren samenwerken. Luisteren naar elkaar en discussiëren is hier onderdeel van. Een effectieve manier van leren.
  • Wij investeren in een positief schoolklimaat, waarin we oog hebben voor het welbevinden van leerlingen.
  • We zetten ICT in om kinderen toekomstige vaardigheden te leren. Lesstof verwerken we digitaal, wat zorgt voor meer gepersonaliseerd leren.
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Joannes

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We hebben een zg. plusleerkracht op school die een afwezige leerkracht, door ziekte of andere reden, vervangt. Voordeel hiervan is dat deze leerkracht onze school, het schoolsysteem, onze werkwijze en de kinderen kent. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Joannesschool wordt gewerkt in units. Dit betekent dat leerlingen uit twee leerjaren, samen in één basisgroep zitten. Leerlingen zijn het ene jaar de jongste en kunnen hulp vragen bij leerlingen voor wie de unit bekend is, het andere jaar zijn zij de oudste en kunnen zij anderen helpen. Op deze manier leren leerlingen van en met elkaar. 

Bij instructiemomenten gaan de groepen uiteen in leerjaren, waarbij zij instructie passend bij hun leerjaar ontvangen.

Wereldoriëntatie en creatieve vakken worden in de basisgroepen gegeven.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Unit 1/2 werkt thematisch, waarbij er elke periode een thema centraal staat waarin leer- en speelactiviteiten worden georganiseerd. Zij maken hierbij gebruik van de projecten van de Kleuteruniversiteit.

Kleuters leren voornamelijk door middel van spel. In unit 1/2 wordt veel tijd besteed aan spel en is er zinvol materiaal aanwezig dat uitnodigt tot verschillende vormen van spel. Tijdens het spelen is de taak van de leerkracht om, samen met de kinderen, situaties te creëren waarin de kinderen zich verder kunnen ontwikkelen. Dagelijkse situaties worden uitgespeeld en problemen worden voorgelegd. Naarmate de kinderen ouder worden, krijgen ze meer gerichte opdrachten ter voorbereiding op groep drie. Zij werken met een weektaak en een werkboekje, waarin zij taakjes hebben waarmee zij oefenen met taal en rekenen. De leerkrachten gebruiken het volgsysteem van Inzichtelijk om de ontwikkeling van de individuele leerlingen te monitoren.
Beweging is voor leerlingen uit unit 1/2 heel belangrijk, daarom gaan zij iedere dag naar buiten of naar de speelzaal, waar volop materiaal is dat het bewegen stimuleert.

In unit 1/2 is ook tijd voor DaRiZa (dans, ritme, zang), waarbij leerlingen spelenderwijs expressieactiviteiten uitvoeren. Ook tekenen, knutselen en boetseren staan op het programma. Tijdens de werklessen mogen de leerlingen spelen in bijvoorbeeld de huishoek en de bouwhoek. Daarnaast is er vaak een themahoek en werken de kleutergroepen ook met iPads en programmeermaterialen.

Iedere dag start met een inloop waarbij leerlingen direct aan de slag kunnen met de materialen. Daarnaast zijn er dagelijks kring-activiteiten, waarbij taal- en rekenactiviteiten centraal staan.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Joannesschool werken we met instructietijden en verwerkingstijden. Tijdens de instructietijden wordt de basisinstructie gegeven aan alle leerlingen. Tijdens de verwerkingstijden verwerken leerlingen de lesstof en wordt verlengde instructie gegeven aan de leerlingen die daar behoefte aan hebben.

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Kinderen met leerproblemen

Kinderen met dyslexie

Kinderen met een taalachterstand

Kinderen met lichte gedragsstoornissen, zoals autisme, AD(H)D

Kinderen met gehoorproblemen 

Kinderen met verminderd zicht

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven